Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

Izvještaj sa sjednica Općinskog vijeća

5. sjednica Općinskog vijeća
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 20. prosinca 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednica vijeća, Monika Fekete pozivom KLASA: 021-05/17-01/7 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 12. prosinca 2017. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, te predložila dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Davorin Fekete, Ivan Cvrković, Marta Senković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, Ilija Galić, Željko Viljevac, Ivan Kovačević, Dalibor Dakić.
NEDOSTAJE: Nitko.
OSTALI NAZOČNI: Dominik Knežević – Općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara.
D. Đurišić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 3. i 4. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 3. i 4. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je JEDNOGLASNO.
argaiv1782

Ad. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu.

Po provedenoj raspravi prihvaćene su Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu, sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (I. Kovačević). Prihvaćenim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu smanjuju se predviđeni Prihodi kao i rashodi te sada Proračun za 2017. godinu iznosi 5.966.346 kn ukupnih prihoda (Prihodi i primici =5.182.000 kuna + Preneseni višak =784.346 kuna) te 5.966.346 kn predviđenih rashoda (Rashodi =5.816.346 kn + Izdaci za otplatu zajmova =150.000 kuna). Razlog smanjena Proračuna za 2017. godinu leži u činjenici da nisu ostvareni planirani prihodi od kapitalnih pomoći i dotacija (državni proračun, fondovi i sl.) te su zbog toga izostali i planirani rashodi, prvenstveno na pozicijama kapitalnih projekata
( Izgradnja centra, nerazvrstanih cesta ). Također, rebalansom su predviđena sredstva za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju centra u Viljevu.
Izvjestitelji po ovoj točki bili su načelnik D. Knežević, T. Mađarić zamjenik načelnika te T. Hajduković, proč. JUO Općine Viljevo.

Ad. 3. Proračun Općine Viljevo za 2018. godinu.

Po provedenoj raspravi prihvaćen je Proračun Općine Viljevo za 2018. godinu JEDNOGLASNO.

Prihvaćenom Odlukom utvrđena je visina Proračuna Općine Viljevo za 2018. godini u ukupnom iznosu planiranih Prihoda od 13.360.000 kuna (Prihodi =13.310.000 kn + Primici =50.000 kn) te svotom planiranih Rashoda i izdataka u iznosu od 13.360.000 kuna (Rashodi =13.310.000 kn + Izdaci za otplatu zajmova OTP banka =50.000 kn). U planiranim prihodima uz redovite prihode su predviđena i sredstva kapitalnih pomoći državnog, županijsko proračuna kao i sredstva EU fondova. U planiranim rashodima najveće stavke su sredstva predviđena za kapitalne projekte u iznosu od 9.900.000 kuna.
Sa proračunom Općine Viljevo za 2018. godinu prihvaćena je i Projekcija proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje kao i Plan razvojnih programa za razdoblje 2018-2020. godina. Izvjestitelji su bili općinski načelnik D. Knežević, T. Mađarić, zamjenik načelnika te pročelnik JUO T. Hajduković.

Ad. 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu, prihvaćena je JEDNOGLASNO.
Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2018. godini.

Ad. 5. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2018. godini.

Po provedenoj raspravi u koju je bilo uključeno više vijećnika sa svojim pitanjima i prijedlozima (D. Fekete, M. Fekete, I. Cvrković, Ž. Viljevac) prihvaćen je JEDNOGLASNO Program javnih potreba u športu i kulturi za 2018. godinu.
Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna od čega 400.000,00 za troškove rada športskih i kulturnih udruga, te 50.000,00 za kapitalne troškove (izgradnju infrastrukture na objektima). Sredstva će se doznačavati tijekom godine korisnicima po provedenom postupku Javnog poziva za sufinanciranje rada udruga na području Općine Viljevo za 2018. godinu.

Ad. 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je prihvaćen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, koji će se realizirati u ukupnom iznosu od 9.900.000,00 kuna.
Programom su utvrđeni izvori sredstava kao i utvrđena namjena utroška sredstava za izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture, utvrđenih Proračunom Općine Viljevo za 2018. godinu.

Ad. 7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je prihvaćen Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.
Sredstva su predviđena Proračunom Općine Viljevo za 2018. godinu.

Ad. 8. Analiza stanja u 2017. godini i Godišnji plan razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje 2018-2021. godina.

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15.), a prema ukazanoj potrebi nakon provedene rasprave i izvješću g. T. Mađarića koji je imenovan za načelnika Stožera civilne zaštite, JEDNOGLASNO je prihvaćen Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2017. godini kao i Godišnji plan razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje 2018-2021. godina.

Ad. 9. Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu.

Po provedenoj raspravi u koju se uključilo nekoliko vijećnika (D. Fekete, Ž. Viljevac, I. Kovačević) JEDNOGLASNO je donesena Odluka o prihvaćanju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu. Sredstva su predviđena u iznosu od 1.000.000 kuna na godišnjoj razini, te prema utvrđenoj namjeni rashoda planiran je i njihov utrošak u Proračunu Općine Viljevo za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Pod ovom točkom dnevnog reda donesen je i Zaključak da se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripreme podaci o stanju naplate sredstava po sklopljenim ugovorima o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Ad. 10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.

O pripremljenom konačnom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo izvjestio je načelnik Dominik Knežević. Temeljem Ugovora, materijal je pripremljen od strane tvrtke CPA Zagreb, te je prema Zakonskoj proceduri i ishodovanim suglasnostima od nadležnih tijela ovakav konačan prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo dostavljen Općinskom vijeću Općine Viljevo na usvajanje.
Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.

Ad. 11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2018. godinu.

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine

Viljevo za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna. Sredstva se raspoređuju prema broju vijećnika u općinskom vijeća i osigurana su u Proračunu Općine Viljevo za 2018. godinu.

Ad. 12. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

* D. Knežević – općinski načelnik, izvijestio je vijećnike o pristiglim zahtjevima za jednokratne pomoći studentima u iznosu od 5.000,00 kuna te pomoći srednjoškolcima za smještaj u iznosu od 3.000,00 kuna za akademsku/školsku godinu. Valjanih zahtjeva je pristiglo 31 za redovne studente te 25 za srednjoškolce, tako da će 50% predviđenog iznosa biti isplaćeno na njihove račune do Božića tekuće godine dok će ostatak sredstava biti doznačen korisnicima za Uskršnje blagdane 2018. godine.
* D. Knežević – općinski načelnik, izvijestio je vijećnike o stanju realizacije Programa „ZAŽELI" – program zapošljavanja žena. Ugovori su izrađeni i dostavljeni u OBŽ a sada čekamo da budemo pozvani na potpisivanje istih kako bi se krenulo u realizaciju projekta.
Po provedenoj kraćoj raspravi o nekim temama te iscrpljenom predviđenom dnevnom redu sjednica je završila s radom.
*Potom su predsjednica Općinskog vijeća M. Fekete i Općinski načelnik D. Knežević uputili čestitke povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana te je uslijedio zajednički domjenak i podijeljeni skromni pokloni (kalendar, rokovnik, olovka, upaljač) nazočnim sjednici vijeća.

Sjednica je završila s radom u 19,00 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNICA VIJEĆA:
Monika Fekete v.r.

4. sjednica Općinskog vijeća
Zapisnik sa 4. (SVEČANE-povodom Dana općine i Dana župe Viljevo) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 27. studenog (ponedjeljak) 2017. godine u prostorijama etno izletišta „Blanje" u Blanju, s početkom u 13,30 sati.
Sjednicu je sazvala predsjednica vijeća, Monika Fekete pozivom KLASA: 021-05/17-01/6 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 21. studenog 2017. godine.
Sjednica je započela u 13,30 sati.
Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, te predložila dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Monika Fekete, Marta Senković, Biljana Vidaković, Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Kovačević, Dalibor Dakić, Željko Viljevac, Ivica Šoš, Iluja Galić.
NEDOSTAJE: Ivan Cvrković – opravdano.
OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, predstavnik srpske nacionalne manjine, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. Ivan Korov – Radio doo D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Otvaranje svečane sjednice Općinskog vijeća povodom Dana općine i Župe Viljevo.

Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, pozdravila sve nazočne te je po intoniranju himne RH i odavanju počasti minutom šutnje predala riječ načelniku općine Dominiku Kneževiću.
Općinski načelnik Dominik Knežević također je zaželio dobrodošlicu svim nazočnim vijećnicima i gostima te podnio kraće izvješće o radu u Općini Viljevo u protekloj godini s osvrtom na veće investicije i planove za buduće vrijeme.
Po izlaganju Općinskog načelnika skupu se obratio prigodnim riječima Goran Ivanović – Lac, zamjenik župana Osječko baranjske županije te u ime župana G. Ivana Anušića (koji nije mogao biti nazočan ovoj sjednici zbog važnog radnog sastanka i posjete ministra državne imovine županiji), pozdravio sve nazočne te pohvalio dosadašnji rad općine kao i rad dugogodišnjeg - preminulog načelnika g. Ivana Feketea. Također, zamjenik župana napomenuo je važnost sjednice Vlade RH koja će se održati u Osijeku 01.12.2017. godine na kojoj će biti razmotrena i predložena za realizaciju brojna pitanja koja tište područje cijele Slavonije, pa tako i Općine Viljevo.
Nazočnima se obratio i g. Zdravko Šimara u ime predstavnika susjednih JLS, pohvalio rad općine te zaželio daljnji uspjeh u radu kako Općini Viljevo tako i svim stanovnicima ovog područja.

Svečanoj sjednici bili su prisutni predstavnici okolnih JLS (Grad D. Miholjac, Općine P. Moslavina, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci te predstavnici udruga građana s područja športa, kulture, vatrogastva, školstva, gospodarstvenici te brojne druge osobe iz javnog života s područja Općine Viljevo te okolice.

Ad. 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu.

Po kraće provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo u 2017. godini. Sukladno odredbama Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo, Općinski načelnik Općine Viljevo Dominik Knežević raspisao je dana 30. rujna 2017. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo. Zaključno sa 31. listopada 2017. godine pristigli su prijedlozi za dodjelu javnih priznanja temeljem čega je Općinski načelnik dostavio na usvajanje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2017. godinu. Odlukom su utvrđena i dodijeljena javna priznanja Općine Viljevo za 2017 godinu, kako slijedi:
Mato Vlašić, iz Viljeva, za područje razvoja i unapređenja vatrogastva,
Danko Ronta, iz Viljeva, za područje razvoja kulture i dramske djelatnosti,
Zoran Mančić, iz Viljeva, iz područja športa, za razvoj i unapređenje nogometne djelatnosti,
Mato Rajninger, iz Viljeva, posmrtno - za dugogodišnji rad u lovačkoj udruzi, hrvatski branitelj.

Ad. 3. Razno.

Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu te zajednički domjenak svih uzvanika.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković


PREDSJEDNICA VIJEĆA:
Monika Fekete v.r.

Sa 4. (SVEČANE-povodom Dana općine i Dana župe Viljevo) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 27. studenog (ponedjeljak) 2017. godine u prostorijama etno izletišta „Blanje“ u Blanju, s početkom u 13,30 sati.

Sjednicu je sazvala predsjednica vijeća, Monika Fekete pozivom KLASA: 021-05/17-01/6 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 21. studenog 2017. godine.

Sjednica je započela u 13,30 sati.

Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, te predložila dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.  

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Monika Fekete, Marta Senković, Biljana Vidaković, Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Kovačević, Dalibor Dakić, Željko Viljevac, Ivica Šoš, Iluja Galić.

NEDOSTAJE: Ivan Cvrković – opravdano.

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, predstavnik srpske nacionalne manjine, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. Ivan Korov – Radio doo D. Miholjac.

 

                                         Dnevni red po točkama:

 

Ad. 1. Otvaranje svečane sjednice Općinskog vijeća povodom Dana općine i Župe Viljevo.

Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, pozdravila sve nazočne te je po intoniranju himne RH i odavanju počasti minutom šutnje predala riječ načelniku općine Dominiku Kneževiću.

Općinski načelnik Dominik Knežević također je zaželio dobrodošlicu svim nazočnim vijećnicima i gostima te podnio kraće izvješće o radu u Općini Viljevo u protekloj godini s osvrtom na veće investicije i planove za buduće vrijeme.

Po izlaganju Općinskog načelnika skupu se obratio prigodnim riječima Goran Ivanović – Lac, zamjenik župana Osječko baranjske županije te u ime župana G. Ivana Anušića (koji nije mogao biti nazočan ovoj sjednici zbog važnog radnog sastanka i posjete ministra državne imovine županiji), pozdravio sve nazočne te pohvalio dosadašnji rad općine kao i rad dugogodišnjeg - preminulog načelnika g. Ivana Feketea. Također, zamjenik župana napomenuo je važnost sjednice Vlade RH koja će se održati u Osijeku 01.12.2017. godine na kojoj će biti razmotrena i predložena za realizaciju brojna pitanja koja tište područje cijele Slavonije, pa tako i Općine Viljevo.

Nazočnima se obratio i g. Zdravko Šimara u ime predstavnika susjednih JLS, pohvalio rad općine te zaželio daljnji uspjeh u radu kako Općini Viljevo tako i svim stanovnicima ovog područja.

 

 

 

 

 

Svečanoj sjednici bili su prisutni predstavnici okolnih JLS (Grad D. Miholjac, Općine P. Moslavina, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci te  predstavnici udruga građana s područja športa, kulture, vatrogastva, školstva, gospodarstvenici te brojne druge osobe iz javnog života s područja Općine Viljevo te okolice.   

 

Ad. 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu.  

Po kraće provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo u 2017. godini. Sukladno odredbama Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo, Općinski načelnik Općine Viljevo  Dominik Knežević raspisao je dana 30. rujna 2017. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo. Zaključno sa 31. listopada 2017. godine pristigli su prijedlozi za dodjelu javnih priznanja temeljem čega je Općinski načelnik dostavio na usvajanje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2017. godinu. Odlukom su utvrđena  i dodijeljena javna priznanja Općine Viljevo za 2017 godinu, kako slijedi:

Mato Vlašić, iz Viljeva, za područje razvoja i unapređenja vatrogastva,

Danko Ronta, iz Viljeva, za područje razvoja kulture i dramske djelatnosti,

Zoran Mančić, iz Viljeva, iz područja športa, za razvoj i unapređenje nogometne djelatnosti,

Mato Rajninger, iz Viljeva, posmrtno - za dugogodišnji rad u lovačkoj udruzi, hrvatski branitelj.

 

Ad. 3. Razno.

Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu te zajednički domjenak svih uzvanika.

 

 

ZAPISNIČAR:                                             

Tihomir Hajduković                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA:

                                                                               Monika Fekete v.r.

3. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 31. listopada (utorak) 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvala predsjednica vijeća, Monika Fekete pozivom KLASA: 021-05/17-01/5 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 26. listopada 2017. godine.

Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, te predložila dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je JEDNOGLASNO prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 7 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Marta Senković, Ivica Šoš, Ivan Cvrković, Željko Viljevac, Dalibor Dakić.

NEDOSTAJE: Ivan Kovačević, Ilija Galić, Biljana Vidaković, Davorin Fekete.

OSTALI NAZOČNI: Dominik Knežević – Općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika,  Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara, Daliborka Đurišić – Radio d.o.o D. Miholjac.

Dnevni red po točkama: 

Ad.1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  usvojen je JEDNOGLASNO, uz ispravku da je u točki Ad.6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, rezultat glasovanja bio slijedeći: Odluka je prihvaćena sa 6 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM (Đ. Vincetić)  i 1 glasom PROTIV (D. Fekete).

Ad. 2. Izvješće o izvršenju i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01 do 30.09.2017. godine.

Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01 do 30.09.2017. godine, JEDNOGLASNO.

Donesenom Odlukom prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje 2017. godine  sa ostvarenjem ukupnih Prihoda i primitaka u iznosu od 3.649.297 kuna te ukupnih Rashoda u iznosu od 3.352.257 kuna.

Iz prijašnjih godina prenesen je Višak u iznosu od 784.346 kuna, te sa ostvarenim Viškom prihoda u izvještajnoj 2017. godini u iznosu od 297.040 kuna, ostaje Višak prihoda i primitaka raspoloživ u budućem razdoblju u ukupnom iznosu od 1.081.386 kuna.

Pripremljeni materijal od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo uključuje i Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka i kao takav će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Viljevo“ . Također, Izvješće uključuje i Bilješke uz financijske izvještaje za navedeno razdoblje 2017. godine te potvrdu o pravovremenoj predaji istog nadležnom uredu Fine.

Ad. 3. Razvoj civilne zaštite na području Općine Viljevo: donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Viljevo.

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda podnijeli su načelnik Stožera CZ Općine Viljevo T. Mađarić i Općinski načelnik D. Knežević. Vijećnici su upoznati sa potrebom donošenja ovakve Odluke na koju je ishodovana suglasnost nadležnog područnog ureda DUZS Osijek. Također Općinski načelnik je izvijestio vijećnike o ostalim aktivnostima s područja CZ, obavljenom nadzoru od strane nadležne inspekcije DUZS iz Osijeka te donesenim Odlukama ( Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo, Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Viljevo, Plan vježbi civilne zaštite za 2017. godinu, vezanim za unaprjeđenje sustava CZ na području Općine Viljevo. Također je izvijestio vijećnike o održanom osposobljavanju Stožera CZ Općine Viljevo kao i osposobljavanju za čelnike JLS koje će se održati 6.11.2017. u Osijeku. Po provedenoj raspravi navedena izvješća koje su vijećnici dobili u pisanom materijalu kao i predložena Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Viljevo prihvaćena su JEDNOGLASNO.

Ad. 4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na području Općine Viljevo.

Po izvješću načelnika D. Kneževića o potrebi donošenja ovakve Odluke, poradi usklađivanja sa važećim zakonskim aktima vezanim za poljoprivredno zemljište te ažuriranjem prethodno donesenih Odluka, Odluka o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Viljevo prema priloženom materijalu za sjednicu općinskog vijeća, prihvaćena je JEDNOGLASNO.

Ad. 5. Donošenje Odluke o porezima Općine Viljevo.

Po izvješću Općinskog načelnika D. Kneževića a prema pisanom prijedlogu Odluke koji su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu, JEDNOGLASNO je donesena Odluka o porezima Općine Viljevo. Istom su utvrđeni postojeći općinski porezi (porez na potrošnju, kuće za odmor i korištenje javnih površina), dok će se odluka o porezu na nekretnine utvrditi zasebnom odlukom po stupanju na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina.

Ad. 6. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi i izvješću načelnika D. Kneževića JEDNOGLASNO je donesena Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine Viljevo. Donošenjem ove Odluke ažurirana je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2007. godine, kojom se utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, OPG-ova i drugih odredbi vezanih za područje ove djelatnosti.

Ad. 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2017. godini.

Odlukom je utvrđen raspored sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini, a prema zastupljenosti u Općinskom vijeću Općine Viljevo temeljem održanih lokalnih izbora u mjesecu svibnju 2017. godine. Ukupni iznos sredstava za 2017. godinu iznosi 10.000,00 kuna a sredstva su raspoređena na 4 političke stranke – nezavisne liste, čiji su članovi vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Ad. 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju pregleda uzoraka na trihinelu, odvoza klaoničkog otpada, umjetnog osjemenivanja krava i krmača domaćinstvima s područja Općine Viljevo .

Po opširnoj i provedenoj raspravi u koju su se uključili vijećnici (Đ. Vincetić, Ž. Viljevac, T. Mađarić) a po prethodnom izlaganju načelnika D. Knežević,  JEDNOGLASNO je donesena Odluka o sufinanciranju usluga veterinarske stanice Mihael iz D. Miholjca o:

- sufinanciranju trihineloskopskog pregleda mesa u iznosu od 25,00 kuna po uzorku,

- financiranju troška odvoza klaoničkog otpada domaćinstvima s područja općine Viljevo u 100 % - tnom iznosu, a prema ponudi vet. stan. Mihael.

Usluga će biti u primjeni od 15.11.2017. godine.

Odluka o osjemenjivanju krava i krmača domaćinstvima s područja Općine Viljevo donijeti će se naknadno a za detaljnije informacije i prikupljanje točnijih podataka za realizaciju ovog projekta, zadužuje se načelnik D. Knežević.

Ad. 9. Izvješće o izgradnji centra u Viljevu – FAZA A – Izgradnja vatogasnog doma.

O stanju radova na izgradnji centra u Viljevu – FAZA A – Izgradnja vatrogasnog doma, vijećnike je upoznao načelnik D. Knežević.

Radovi  su započeli i završena je faza zemljanih radova, te slijede betonskoarmirački radovi. Za sada ide  po planu a svakog petka organizirana je koordinacija učesnika u projektu (naručitelj i izvođač radova, nadzor).

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Pod ovom točkom dnevnog reda o ostalim aktivnostima iz rada općine vijećnike je izvijestio Općinski načelnik D. Knežević, kako slijedi:

-Program stručnog osposobljavanja – po raspisanom Javnom pozivu pristiglo je 5 prijava, izabrati će se jedna osoba koja zadovoljava utvrđene uvjete natječajem.

-Zbrinjavanje pasa lutalica prema ukazanoj potrebi za 2018. godinu predviđeno je uvođenje ovakve službe te će se o istome provesti postupak donijeti potrebita Odluka.

-Izrada prometne studije – prema ukazanoj potrebi a poradi regulacije i usporavanja prometa započinje se ove godine sa postupkom izrade prometne strategije Općine Viljevo, što će se realizirati tijekom 2018. godine.

- Javni poziv za sufinanciranje rada udruga s područja Općine Viljevo – Općinski načelnik raspisati će Javni poziv za sufinanciranje rada udruga Općine Viljevo za 2018. godinu na koji će se trebati prijaviti sve aktivne udruge koje će se sufinancirati sredstvima proračuna Općine Viljevo te priložiti izvješća o radu u protekloj godini te planovima rada za 2018. godinu.

-Radio DM – na održanoj sjednici uprave Radio DM doneseni su određeni prijedlozi za budućnost rada ove institucije kojoj je suvlasnik i Općina Viljevo. Između ostalog utvrditi će se i nova raspodjela omjera u suvlasništvu Radio DM o čemu će ovisiti i buduće sufinanciranje.

-Radovi na mrtvačnici u Kapelni – osim zidarskih radova završeni su radovi na unutarnjem žbukanju objekta i ugrađena je stolarija, što je bilo i predviđeno u tekućoj godini.

-Sufinanciranje odstrijela – Općina Viljevo ponovno uvodi sufinanciranje odstrijela lisice i čaglja u svrhu suzbijanja opasne bolesti bjesnoće.

Projekat će se provoditi u suradnji sa LD Kuna Viljevo i vet. stanicom Mihael iz D. Miholjca.

-Elementarna nepogoda, suša – prema obrađenim prijavama štetu od suše prijavilo je 79 oštećenih OPG-ova, te prema utvrđenim podatcima šteta iznosi 4.875.760,18 kuna sa oštećenih 1.676 Ha poljoprivrednog zemljišta i voćnjaka. Šteta je utvrđena u 30 – 50 % - tnom iznosu, te su takvi podaci dostavljeni nadležnom Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode putem programa APIS.

 

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica završila sa radom u 19 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

  PREDSJEDNICA VIJEĆA:

Monika Fekete v.r.

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 30. kolovoza (srijeda)2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvala predsjednica vijeća, Monika Fekete pozivom KLASA: 021-05/17-01/3i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 25. kolovoza 2017. godine.

Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorila predsjednicavijeća Monika Fekete, te predložila dnevni red iz saziva sa priloženimmaterijalima, uz nadopunu dnevnog reda sa još jednom točkom: 11. Odluka oodređivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća,tako da točka 11. Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje točka 12., što je JEDNOGLASNOprihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 8 vijećnika.

NAZOČNIVIJEĆNICI: Monika Fekete, Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Marta Senković, IvicaŠoš, Biljana Vidaković, Željko Viljevac, Dalibor Dakić.

NEDOSTAJE:Ivan Kovačević, Ilija Galić, Ivan Cvrković.

OSTALINAZOČNI: Dominik Knežević – Općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjeniknačelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovanza zapisničara, Vlado Perković – Radio d.o.o D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvodiz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjedniceOpćinskog vijeća Općine Viljevo usvojenje JEDNOGLASNO.

Ad.2. Svečana prisega Općinskog načelnika i njegovih zamjenika.

Predsjednica Općinskog vijeća Monika Feketepročitala te tekst svečane prisege Općinskog načelnika i njegova 2 zamjenika, koji su potom prisegnuli apotom i potpisali tekst prisege.

Također svečanu prisegu je dao i vijećnikŽeljko Viljevac, koji nije bio nazočan 1. Konstituirajućoj sjednici Općinskogvijeća Općine Viljevo.

Ad.3. DonošenjeRješenja o imenovanju Povjerenstava i Komisija Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Na prijedlog predsjednika Povjerenstva zaizbor i imenovanja Đuke Vincetića a po provedenoj kraćoj raspravi JEDNOGLASNOje doneseno Rješenje o imenovanju Povjerenstava i Komisija Općinskog vijećaOpćine Viljevo, kako slijedi:

I U Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanjabiraju se:

1. MONIKA FEKETE, zapredsjednika

2. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana

3. IVAN KOVAČEVIĆ, za člana

II U Komisiju za financije i Proračun biraju se:

1. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za predsjednika

2. DOMINIK KNEŽEVIĆ, za člana

3. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana

III U Povjerenstvo za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove,zakup lokala biraju se:

1. TOMISLAV MAĐARIĆ, za predsjednika

2. ĐUKA VINCETIĆ, za člana

3. ILIJA GALIĆ, za člana

IV U Povjerenstvo za poljoprivredu, gospodarstvo i elementarne nepogode biraju se:

1. DOMINIK KNEŽEVIĆ, za predsjednika

2. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana

3. MONIKA FEKETE, za člana

4. IVICA ŠOŠ , za člana

5. DAVORIN FEKETE, za člana

6. ANTONIJA HORVAT, za člana

7. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana

8. IVAN CVRKOVIĆ, za člana

V U Povjerenstvo za protupožarnu i civilnu zaštitu biraju se:

1. MIRKO KNEŽEVIĆ, za predsjednika

2. ZDRAVKO FODOR, za člana

3. IGOR PRIBIČEVIĆ, za člana

VI U Povjerenstvo za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnuskrb biraju se:

1. ĐUKA VINCETIĆ, za predsjednika

2. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana

3. BILJANA VIDAKOVIĆ, za člana

4. MARINKO LUKAČEVIĆ, za člana

5. IVAN CVRKOVIĆ, za člana

6. MIRA ZUBER, za člana

7. MILORAD MALJKOVIĆ, za člana

VII U Povjerenstvo za dodjelu stipendija biraju se:

1. MONIKA FEKETE, za predsjednika

2. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana

3. DOMINIK KNEŽEVIĆ, za člana

VIII U Povjerenstvo za šport i kulturu biraju se:

1. KREŠIMIR FEKETE, za predsjednika

2. MARTA SENKOVIĆ, za člana

3. ANTUN KOPIĆ, za člana

4. SLAVEN IVANOVIĆ, za člana

5. DUŠAN SAVIĆ, za člana

Povjerenstva su dužna obaviti sveposlove sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Ad. 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo zarazdoblje 01.01 do 30.06.2017. godine.

Po provedenojraspravi donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01 do30.06.2017. godine, JEDNOGLASNO.

Donesenom Odlukomprihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za I. polugodište 2017.godine sa ostvarenjem ukupnih Prihoda iprimitaka u iznosu od 2.455.671 kunu te ukupnih Rashoda u iznosu od 2.274.558kuna.

Iz prijašnjihgodina prenesen je Višak u iznosu od 784.346 kuna, te sa ostvarenim Viškomprihoda u izvještajnoj 2017. godini u iznosu od 181.113 kuna, ostaje Višakprihoda i primitaka raspoloživ u budućem razdoblju u ukupnom iznosu od 965.459kuna.

Pripremljenimaterijal od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo uključuje iPregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka i kao takav će seobjaviti u „Službenom glasniku Općine Viljevo" broj 2/2017. Također, Izvješćeuključuje i Bilješke uz financijske izvještaje za I. polugodište 2017. godinete potvrdu o pravovremenoj predaji istog nadležnom uredu Fine.

Ad. 5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje 01.01.do 31.05.2017. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog.

Po provedenoj raspravi navedeno izvješće kojesu vijećnici dobili u pisanom materijalu a koje je podnio Zamjenik načelnikakoji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Viljevo gos. Tomislav Mađarić,prihvaćeno je JEDNOGLASNO.

Ad. 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena idopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.

Po izvješću načelnikaD. Kneževića i zamjenika načelnika Tomislava Mađarića o potrebi donošenjaOdluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog planauređenja Općine Viljevo a iz razloga usklađivanja istoga sa odredbamaProstornog plana Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik" broj 1/02,4/10, 3/16, 5/16, i 6/16 – pročišćeni plan), te na zahtjev INA Naftaplin Zagrebzbog usklađenja granica eksploatacijskih polja ugljikovodika, te ukazanojpotrebi ucrtavanja određenih područja kao zona športsko rekreacijske namjene, Odlukao izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog planauređenja Općine Viljevo, prihvaćena je sa 7 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (D.Fekete).

Izvoditelj radovana izradi predmetnog dokumenta biti će tvrtka CPA Zagreb (izrađivač osnovnogPPUOV, I. i II. Izmjena i dopuna istog),uz ponuđenu cijenu od 54.000,00 kuna (bez PDV-a), a financijska sredstvaosigurati će tvrtka INA Naftaplin Zagreb, 39.000,00 kuna o čemu će se sklopitiUgovor, dok će se ostatak sufinancirati iz Proračuna Općine Viljevo.

Ad. 7. Izvješćeo tijeku postupka realizacije projekta: Izgradnja centra u naselju Viljevo idonošenje Zaključka u svezi istog.

Po izvješću Općinskog načelnika D.Kneževića o poduzetim aktivnostima u svezi realizacije ovog projekta, FAZE A –izgradnja vatrogasnog doma, koji je upoznao vijećnike sa činjenicom da suprovedene radnje sa Domom zdravlja iz Donjeg Miholjca koji je darovao svoječestice Općini Viljevo (što je Ugovorno regulirano), o vođenju pregovora sa jošjednim vlasnikom parcele M. Đakovac, za otkup iste, koja je potrebita da biOpćina Viljevo započela sa izgradnjom objekta. Također, proveden je i postupakJavne nabave putem NN – oglasnika javne nabave, te je izabran izvođač radova –tvrtka KARAŠICA-VUČICA d.d. iz D. Miholjca, uz ponuđenu cijenu od 889.647,95kuna.

Po provedenoj raspravi u koju su se uključilii neki vijećnici (Ž. Viljevac – dugo se čekalo do sada i dobro je da se požuris aktivnostima), JEDNOGLASNO je prihvaćeno Izvješće načelnika te jedonesen zaključak o prihvaćanju ponude tvrtke KARAŠICA-VUČICA d.d. iz D.Miholjca kao izvoditelja radova te također i donesena Odluka o hitom završetkupregovora i potrebi otkupa susjedne čestice u vlasništvu Mije Đakovca po cijenikoju on traži, 260.000,00 kuna, kako bi se što prije krenulo u izgradnjuobjekta a time omogućilo i povlačenje sredstava od nadležnog Ministarstva.

Ad. 8. Izvješćeo raspisivanju Javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo u 2017.godini.

Po provedenoj raspravi i izvješću načelnikaD. Kneževića o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu javnih priznanja OpćineViljevo u 2017. godini, kojime imaju mogućnost sve pravne i fizičke osobepredložiti kandidate za javna priznanja Općine Viljevo, koja će biti svečanododijeljena za dan Općine Viljevo – 30. studenog. Postupak je otvoren do krajamjeseca listopada tekuće godine a obrasci će biti objavljeni na oglasnoj pločii službenim web stranicama Općine Viljevo.

Ad. 9. DonošenjeZaključka o raspisivanju Obavijesti o prikupljanju zahtjeva za dodjelujednokratne pomoći studentima i srednjoškolcima.

Vijećnike je izvijestio načelnikD. Knežević da će temeljem ovog Zaključka raspisati Obavijest – javni poziv zaprikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći studentima isrednjoškolcima za godinu 2017/18. ,prema uvjetima kakvi su bili i proteklegodine. Dakle jednokratna pomoć će se isplatiti studentima u iznosu od 5.000,00kuna te srednjoškolcima koji stanuju u mjestu školovanja (učenički dom) uiznosu od 3.000,00 kuna. Prema planu pomoć će se isplatiti u dva djela, prvidio oko Božića o drugi za Uskrs slijedeće godine, u skladu sa mogućnostima proračuna.

Zaključak je donesen JEDNOGLASNO.

Ad. 10. DonošenjeOdluke o sufinanciranju priključka za vodu stanovnicima s područja OpćineViljevo.

Po provedenoj raspravi vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku da ćeubuduće Općina Viljevo sufinancirati priključak na vodovodnu mrežu svimzainteresiranim domaćinstvima s područja Općine Viljevo, i to u iznosu od1.000,00 kuna. Također će se obaviti razgovor i s predstavnicima tvrtke KG„Park" D. Miholjac da se ostatak iznosa cijene priključka ( 1.200,00 – 1.400,00kuna) može uplatiti na rate tako da bi zainteresirano domaćinstvo moglo uvestivodu za svega 100,00 kuna mjesečno na godišnjoj razini. Razlog donošenja ovakveOdluke je u činjenici da je trenutno mala priključenost domaćinstava navodovodnu mrežu (oko 15 %) u Općini Viljevo te da će se na ovaj način povećatipotrošnja vode a time opravdati isplativost te investicije kao i poboljšatikvaliteta vode.

Ad. 11. DonošenjeOdluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o određivanjunaknada vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća, premaprijedlogu Odluke koju su svi vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.

Također, radi se i o usklađivanju Odluke sa Zakonom o lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, i 137/15.) jer jezadnja Odluka donesena još 2006. godine. Novom Odlukom vijećnici će imati pravona fiksni iznos mjesečne naknade od 300,00 kuna i dnevnicu za prisustvovanjesjednici od 170,00 kuna, koju imaju pravo dobiti i članovi radnih tijelaopćinskog vijeća.

Vijećnici su suglasni da će se na ovaj način unaprijediti i povećatiučinkovitost rada općinskih vijećnika i članova radnih tijela općinskog vijeća.

Ad. 12. Pitanja i prijedlozivijećnika.

-Program javnihradova – D.Knežević, općinski načelnik izvijestio je vijećnike da je Općina Viljevo zaposlila10 osoba na javnim radovima na rok od 3 mjeseca (12.6. – 11.9.2017.), kako jeodobreno od strane HZZ. Radovi seobavljaju pretežito na komunalnim poslovima – uređenju javnih površina idruštvenih objekata. Ove godine nismo zadovoljni na sa brojem zaposlenihdjelatnika a ni s dužinom trajanja radova te se u idućoj godini nadamo boljimuvjetima, rekao je načelnik Knežević.

-Program „Zaželi" – o realizaciji istog tj. prijavi na otvoreni natječaj vijećnike jeizvijestio načelnik Knežević. ProvođenjemPrograma zaposliti će se 10 žena s područja Općine Viljevo na rok od dvijegodine a skrb će se pružiti za približno 50 starijih i nemoćnih osoba.Vrijednost projekta je oko 1.500.000 kuna a sredstva će biti osigurana putem HZZiz državnog proračuna u cijelosti.

-Sufinanciranje osnovnoškolaca– i ove godine se nastavlja za započetim projektom sufinanciranja troškovanabavke udžbenika za osnovnoškolce 1.i 2. razreda. Za 1. razred su osiguraniudžbenici dok je za 2. razred predviđeno sufinanciranje u iznosu od 500,00 kunapo učeniku. U planu je daljnji nastavak ove prakse i u slijedećim godinama,dakle na godinu će se uključiti i 3. razred i tako sve do 8. Ovaj Zaključak jeJEDNOGLASNO prihvaćen od strane vijećnika Općinskog vijeća Općine Viljevo.

-Dodjela zemlje stočarima –prema izvješću D. Kneževića, općinskog načelnika u primjeni je bio Naputak MPŠu svezi dodjele pašnjaka poljoprivrednicima (do 15.07.2017.). S obzirom načinjenicu da su podneseni zahtjevi za pašnjake a isti se ne koriste nije izdananiti jedna potvrda o korištenju pašnjaka. Od ukupno 4 zahtjeva jedan je još narazmatranju (P. Rabljenović) kod državnog odvjetništva u Osijeku i po istome ćese postupiti kada dobijemo odgovor. Ova problematika će se riješavati podonošenju novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kada se očekuje većanadležnost općine u provođenu istoga.

Po uključivanju još nekih vijećnika u raspravu o točkama dnevnog reda (D.Fekete, Đ. Vincetić, Ž. Viljevac, T. Mađarić), dnevni red je iscrpljen te je sjednicazavršila sa radom u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNICA VIJEĆA:

Monika Fekete v.r.


Zapisnik sa 1. KOSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo

Zapisnik sa 1. KOSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 14. lipnja (SRIJEDA) 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvala Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Andrijana Ćelap, pozivom KLASA: 080-01/17-01/38 i URBROJ: 2158-1-17-29 od 02. lipnja 2017. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj Ispostave Donji Miholjac u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Đuka Vincetić, Monika Zec, Ivan Cvrković, Biljana Vidaković, Ivan Kovačević, Tihomir Hajduković, Tomislav Mađarić, Ivica Šoš, Davorin Fekete, Dalibor Dakić. NEDOSTAJE: Željko Viljevac – opravdano.

OSTALI NAZOČNI: Ilija Galić, Marta Senković, Dominik Knežević – općinski načelnik, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, I. Korov – Radio D. Miholjac.

Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj Ispostave Donji Miholjac u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, pročitao izabrane vijećnike, nakon čega je uslijedilo utvrđivanje prvog vijećnika s liste koja je dobila najviše mandata, a to je Monika Fekete s liste HDZ-a, koja je preuzela daljnje vođenje sjednice, prema utvrđenom dnevnom redu.

Na prijedlog privremenog predsjednika izabrani su za zapisničara Tihomir Hajduković te dva ovjerovitelja zapisnika: Đuka Vincetić i Ivan Cvrković.

Potom je privremena predsjednica Monika Fekete izvršila prozivku vijećnika prema listi koju je sastavilo Općinsko izborno povjerenstvo, te je utvrđeno da su nazočni 10 izabranih vijećnika. Zatim je predložen dnevni red sjednice, koji je kao takav i prihvaćen JEDNOGLASNO, i to:

1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva

-svečana prisega članova Općinskog vijeća

3.  Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje

4.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.


Dnevni red po točkama:

Ad.1. Izbor Mandatnog povjerenstva.

Prema prijedlogu privremenog predsjednika u Mandatno povjerenstvo JEDNOGLASNO  su izabrani:

 1. Monika Fekete, za predsjednika
 2. Marta Senković, za člana
 3. Ivan Cvrković, za člana

Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva.

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Monika Fekete podnijela je izvješće Mandatnog povjerenstva.

Utvrđeno je da su izabrani vijećnici TOMISLAV MAĐARIĆ i TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, svi iz Viljeva, svoje mandate na vijećničku dužnost stavili u mirovanje, jer su na izborima 21. svibnja 2017. godine izabrani za zamjenika načelnika, te kao djelatnik Općinske uprave, što su nespojive dužnosti. Za njihove zamjenike tj. za nove članove Općinskog vijeća izabrani su s kandidacijske liste HDZ-a:  MARTA SENKOVIĆ I ILIJA GALIĆ. Izvješće je prihvaćeno JEDNOGLASNO.

Ponovno je izabrana privremena predsjednica vijeća Monika Fekete preuzela daljnje vođenje sjednice, te su potom su svi izabrani vijećnici dali svečanu prisegu, te i vlastoručno potpisali tekst svečane prisege, koji je arhiviran u materijalima sjednice.

Ad.3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Privremeni predsjedatelj na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a dao je prijedlog za izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje:

 1. Đuka Vincetić, za predsjednika,
 2. Biljana Vidaković, za člana,
 3. Ivica Šoš, za člana, što je usvojeno JEDNOGLASNO.

Ad.4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje je da se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo bira MONIKA FEKETE, a za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo bira ĐUKA VINCETIĆ. Nakon toga predsjedavateljica pita ima li drugih prijedloga. Budući da drugih prijedloga nije bilo, izneseni prijedlog od strane Povjerenstva za izbor i imenovanje stavlja na glasovanje. Po provedenom glasovanju kontatira da je za Predsjednicu Općinskog v9ijeća Općine Viljevo sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (D.Fekete) izabrana MONIKA FEKETE a za potpredsjednika je izabran ĐUKA VINCETIĆ, JEDNOGLASNO.

Potom je predsjedanje sjednice preuzela novoizabrana predsjednica MONIKA FEKETE, zahvalila se na izboru, te zaželjela uspješan rad vijeću u budućem radu, čime je dnevni red iscrpljen.

Završeno s radom u 18,30 sati.

 ZAPISNIČAR:                                                

Tihomir Hajduković


OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

  1.Đuka Vincetić

2.Ivan Cvrković


PREDSJEDNICA VIJEĆA:

Monika Fekete
21. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 20. prosinca 2016. možete preuzeti u skeniranom obliku:

 

 

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 24. ožujka (petak) 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/17-01/1 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 17. ožujka 2017. godine.

Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 8 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Mirko Knežević,  Marica Cenbauer, Ivica Šoš, Ivan Cvrković, Voislav Pačarić,

Livio Ištvanović.

NEDOSTAJE: Monika Fekete, Nada Crljenić, Ivan Kovačević, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, predstavnik srpske nacionalne manjine, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. Daliborka Đurišić – Radio d.o.o D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  usvojen je JEDNOGLASNO.

Ad. 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viljevo za 2016. godinu.

Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viljevo za 2016. godinu, JEDNOGLASNO.

Donesenom Odlukom prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2016. godinu  sa ostvarenjem ukupnih Prihoda i primitaka u iznosu od 5.269.940 kuna te ukupnih Rashoda u iznosu od 4.580.131 kuna.

Iz prijašnjih godina prenesen je Višak u iznosu od 94.537 kuna, te sa ostvarenim Viškom prihoda u izvještajnoj 2016. godini u iznosu od 689.809 kuna, ostaje Višak prihoda i primitaka za prijenos u buduće razdoblje u ukupnom iznosu od 784.346 kuna.

Pripremljeni materijal od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo uključuje i Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka i kao takav će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Viljevo“ broj 1/2017. Također, Izvješće uključuje i Zapisnik o rezultatima provedenog popisa nematerijalne i materijalne imovine, dugoročnih financijskih ulaganja, novčanih sredstava te obaveza i potraživanja sa danom 31.12.2016. godine, kao i Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu te potvrdu o pravovremenoj predaji istog nadležnom uredu Fine.

Ad. 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje 01.07. do 31.12.2016. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog.

Po provedenoj raspravi navedeno izvješće koje su vijećnici dobili u pisanom materijalu a koje je podnio Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Viljevo gos. Tomislav Mađarić, prihvaćeno je JEDNOGLASNO.

Ad. 4. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.

Po izvješću g. Tomislava Mađarića o potrebi donošenja Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo a na zahtjev INA Naftaplin Zagreb, te ukazanoj potrebi, Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, prihvaćena je JEDNOGLASNO.

Izvoditelj radova na izradi predmetnog dokumenta biti će tvrtka CPA Zagreb (izrađivač i osnovnog PPUOV i I. Izmjena i dopuna istog), uz ponuđenu cijenu od 39.000,00 kuna (bez PDV-a), a financijska sredstva osigurati će tvrtka INA Naftaplin Zagreb o čemu će se sklopiti Ugovor.

Ad. 5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Viljevo za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog.

Po provedenoj raspravi u koju je bilo uključeno više vijećnika sa svojim pitanjima i prijedlozima (D. Fekete – pitanje sanacije 2 novonastala odlagališta otpada, I. Cvrković – ustrajati na strogoći prema prekršiteljima, M. Cenbauer – pitanje odlaganja robe u kontejnere) i odgovora g. T. Mađarića na postavljena pitanja, JEDNOGLASNO je prihvaćeno Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Viljevo u 2016. godini.

Ad. 6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja društvenog doma u Viljevu- centar Viljeva“.

Po provedenoj raspravi i izvješću o trenutnoj situaciji (prikupljena je sva potrebita dokumentacija) g. Tomislav Mađarić upoznao je nazočne vijećnike sa potrebom donošenja ovakve odluke zbog prijave na natječaj nadležnog ministarstva za mjeru 7.4.1.,  JEDNOGLASNO je donesena Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja društvenog doma u Viljevu – centar Viljeva“. Vrijednost investicije je cca 3.000.000,00 kuna i Općina Viljevo prijaviti će se na Natječaj odmah po objavi istoga.

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

-Problem signala mobilne mreže – T. Mađarić izvijestio je vijećnike da je problem pred rješenjem, da su potpisani potrebiti Ugovori te da će prema tome odašiljač biti postavljen između Viljeva i Creta Viljevskog, čime će problem biti u cijelosti riješen.

-Prijave na natječaje otvorene kod OBŽ (općina, sportski klubovi, vatrogasci) – T. Mađarić izvijestio je vijećnike o raspisanim javnim natječajima OBŽ na koje se prijavila općina te ostale neprofitne organizacije s našeg području te da su prijave napravljene za sve koji su se javili u Općinu Viljevo, uz potrebitu pomoć JUO Općine Viljevo.

-Organizacija predškole – T. Mađarić izvijestio je vijećnike o zakonskoj odredbi prema kojoj je općina dužna organizirati program predškole na svom području. Uz suglasnost vijećnika program predškole na području Općine Viljevo organizirati će se u suradnji sa OŠ Ante Starčevića Viljevo, započeo je sa 01. ožujka 2017. godine i trajati će 3 mjeseca. a sredstva u iznosu od cca 15.000,00 kuna će se osigurati u Proračunu Općine Viljevo za 2017. godinu.

-Sufinanciranje mjera koje provodi OBŽ u poljoprivredi – prema izvješću T. Mađarića i prema ukazanoj potrebi u 2017. godini Općina Viljevo će sudjelovati u projektima razvoja poljoprivrede koji budu od interesa za poljoprivredne proizvođače s ovog područja.

-T Mađarić izvijestio je vijećnike o početku aktivnosti na realizaciji projekta odvodnje i kanalizacije na područja Općine Viljevo. Prema obavljenom razgovoru sa predstavnicima Hrvatskih voda i KG Park D. Miholjac, s obzirom na činjenicu da jedino Općina Viljevo ima završene projekte i građevinske dozvole na ovom području može krenuti u realizaciju projekta, što će se ubrzo i detaljno dogovoriti. Vrijednost investicije bila bi ukupno cca 30.000.000,00 kuna od čega bi obaveza Općine Viljevo u narednom osmogodišnjem razdoblju iznosila oko 4 % vrijednosti investicije.

- Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika T. Mađarić izvijestio je vijećnike i o provedenom postupku javne nabave male vrijednosti za popravak i sanaciju krovišta općinske zgrade u Viljevu, B. Radića 87. Izabran je najpovoljniji (najjeftiniji ponuditelj) tvrtka LIM Mario J.D.O.O. iz D. Miholjca  uz ponuđenu cijenu od 97.935,00 kuna, bez PDV-a sa kojim će biti sklopljen Ugovor o izvođenju radova.

- T. Mađarić je također izvijestio vijećnike o daljnjem provođenju aktivnosti na tekućem održavanju i popravku poljskih puteva na području Općine Viljevo dovoženjem kamena, nasipanjem i ravnanjem istoga.

- V. Pačarić – postavio je pitanje tko financira izgradnju mrtvačnice u Kapelni na što mu je odgovorio g. Mađarić da jednim dijelom sufinancira županija a najvećim dijelom Općina Viljevo.

Po uključivanju još nekih vijećnika u raspravu (M.Cenbauer), dnevni red je iscrpljen te je sjednica završila sa radom u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

  PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete v.r.

20. SVEČANA sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 20. (SVEČANE-povodom Dana općine i Dana župe Viljevo) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 25. studenog (petak) 2016. godine u prostorijama LD „KUNA“ Viljevo, s početkom u 17 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/16-01/7 i URBROJ: 2115/05-01-16-1 od 18. studenog 2016. godine. Sjednica je započela u 17 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 6 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Mirko Knežević,  Monika Fekete, Marica Cenbauer, Ivica Šoš.

NEDOSTAJE: Ivan Cvrković – opravdano, Voislav Pačarić – opravdano, Nada Crljenić, Ivan Kovačević, Livio Ištvanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, predstavnik srpske nacionalne manjine, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. Ivan Korov – Radio doo D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  usvojen je JEDNOGLASNO.

Ad. 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo za 2016. godinu.

Po kraće provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo u 2016. godini. Sukladno odredbama Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo, Općinski načelnik Općine Viljevo (Zamjenik T. Mađarić) raspisao je dana 29. rujna 2016. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo. Zaključno sa 31. listopada 2016. godine pristigli su prijedlozi za dodjelu javnih priznanja temeljem čega je Općinski načelnik dostavio na usvajanje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2016. godinu. Odlukom su utvrđena a kasnije i dodijeljena javna priznanja Općine Viljevo za 2016. godinu.

Ad. 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na k.č. br. 2271, 2301, 2048,2300, u k.o. Viljevo“.

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda podnijeli su T. Mađarić i M. Fekete, te istaknuli nužnost donošenja ovakve Odluke poradi prijave na otvoreni Natječaj za provedbu ulaganja unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“.

Sredstva predviđena za realizaciju ovog projekta u iznosu od 1.848.700,00 kuna osigurala bi se putem raspisanog Natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Proračunom Općine Viljevo za 2017. godinu.

Po podnesenom izvješću po ovoj točki dnevnog reda prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na k.č. br. 2271, 2301, 2048, 2300, u k.o. Viljevo“ usvojen je JEDNOGLASNO.

Ad. 4. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Pod ovom točkom dnevnog reda T. Mađarić je upoznao vijećnike da se danas odvija promocijsko predstavljanje Udruge za očuvanje starih tradicijskih običaja sela „VREĆARI“ Viljevo, čiji članovi kuhaju pastirac (čobanac) za sve nazočne goste današnjeg programa te da se osnuje komisija koja će i ocijeniti najbolji pastirac koji se kuha u 5 kotlića. U komisiju su na prijedlog predsjednika vijeća imenovani Đ. Vincetić, M. Knežević i I. Šoš, čime je i završio službeni dio sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo u 17,30 sati.

Potom je po održanoj kraćoj pauzi i dočeku pozvanih gostiju koji su se odazvali u velikom broju, započeo svečani dio sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, povodom Dana općine i Dana župe Viljevo – 30. Studenog (Andrijevo).

Svečanu sjednicu s početkom u 18 sati otvorio je predsjednik vijeća Davorin Fekete, te po sviranju himne RH i odavanju počasti pok. Načelniku Općine Viljevo gos. Ivanu Fekete kao i svim do sada preminulim vijećnicima Općinskog vijeća, pozdravio sve nazočne, te predao riječ gos. T. Mađariću, Zamjeniku načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Viljevo. T. Mađarić je u svom referatu iznio činjenice o provedenim projektima na području Općine Viljevo u proteklom razdoblju, kao i upoznao prisutne s planovima za bližu budućnost ove općine.

Potom su se prigodnim riječima vijećnicima i ostalim gostima obratili zamjenik župana OBŽ gos. Dragan Vulin, predstavnik grada Našica i potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-OBŽ gos. Stjepan Pintarić, predsjednik gradskog vijeća Grada D. Miholjac gos. Ivica Kožić koji su čestitali stanovnicima Općine Viljevo Dan općine i Dan župe Viljevo te uputili iskrene želje za uspjeh u daljnjem radu.

Svečanoj sjednici nazočili su i brojni drugi predstavnici između koji načelnici susjednih općina P. Moslavina, Marijanci, Magadenovac, predstavnici udruga građana s područja športa, kulture, vatrogastva, gospodarstvenici te brojne druge osobe iz javnog života s područja Općine Viljevo te okolice.

Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja Općine Viljevo za 2016. godinu te zajednički domjenak svih uzvanika uz nastup TS Fijaker iz Osijeka. 

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete v.r.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 21. listopada 2016.

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 21. listopada 2016. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/16-01/6 i URBROJ: 2115/05-01-16-1 od 14. liszopada 2016. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 8 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Marica Cenbauer, Ivica Šoš.

NEDOSTAJE: Nada Crljenić, Ivan Kovačević, Livio Ištvanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, predstavnik srpske nacionalne manjine, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. Ivan Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  usvojen je JEDNOGLASNO.

Ad. 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01-30.09.2016. godine.

O izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01-30.09.2016. godine  vijećinike su izvjestili Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika T. Mađarić i pročelnik JUO Općine Viljevo T. Hajduković.

U navedenom razdoblju tekuće godine ostvareni su primici i izdaci, kako slijedi:

PRIHODI:               3.848.638 KUNA

RASHODI:             3.625.207 KUNA

VIŠAK PRIHODA:   223.431 KUNA

PRENESENI VIŠAK  94.537 KUNA

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

RASPOLOŽIV ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE: 317.968 KUNA

Po provedenoj raspravi Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje prihvaćeno je JEDNOGLASNO.

Ad. 3. Donošenje Zaključka o raspisivanju obavijesti o prikupljanju zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći studentima s područja Općine Viljevo i sufinanciranju troškova prijevoza i plaćanja učeničkih domova (troškova stanovanja) učenicima srednjih škola.

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda podnijela je M. Fekete, predsjednica povjerenstva za dodjelu stipendija i T. Mađarić obnašatelj dužnosti Općinskog načelnika. U poznali su vijećnike sa prijedlogom da se za akademsku 2016/17. godinu redovitim studentima koji zadovoljavaju utvrđene uvjete dodjeli jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna (500,00 kn mjesečno) te srednjoškolcima subvencija korištenja učeničkog doma (troškova stanovanja) u iznosu od 3.000,00 kuna (300,00 kn mjesečno). Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje temelji se na redovitom ostvarivanju priliva sredstava u općinski proračun za 2016. godinu. Po provedenoj kraćoj raspravi i podnesenom Izvješću po ovoj točki dnevnog reda prijedlog Zaključka usvojen je JEDNOGLASNO.

Ad. 4. Donošenje Odluke u svezi provedenog Javnog natječaja za davanje u privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo.

Pod ovom točkom dnevnog reda a na prijedlog Predsjednika vijeća D. Fekete i Zamjenika načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika T. Mađarića JEDNOGLASNO je donesen Zaključak o poništenju raspisanog Javnog natječaja za davanje u privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo. Utvrđene je novi Zaključak o pokretanju postupka i raspisivanja natječaja za davanje u privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo sa preciznije utvrđenim kriterijima koji trebaju biti poštivani prilikom provođenja natječajnog postupka, kako slijedi:

1. Najveća ponuđena cijena (najviši iznos zakupnine),

2. Registrirano OPG s područja Općine Viljevo,

3. Susjedno (bliže) poljoprivredno zemljište radi okrupnjavanja posjeda,

4. Mladi poljoprivrednik s područja JLS.

Temeljem tako utvrđenih kriterija sklopiti će se Ugovori s najpovoljnijim ponuđačima. Ostali uvjeti natječaja ostaju nepromijenjeni. Novi natječaj ima se raspisati u narednih 10-ak dana.

Ad. 5. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji (anex III Ugovora) za obavljanje poslova odvoza komunalnog otpada na području Općine Viljevo za slijedeće desetogodišnje razdoblje i korištenju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Viljevo, prema potrebi /anex II Ugovora).

Vijećnike je sa nastalom situacijom upoznao g. Tomislav Mađarić. Prema njegovim riječima, postojeći Ugovor o koncesiji za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine Viljevo sklopljen s tvrtkom EKO_FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja  ističe sa 10. mjesecom tekuće godine. S obzirom na činjenično stanje i izraženo zadovoljstvo sa do sada obavljanjem rečenih usluga prijedlog je da se sa istom tvrtkom sklopi anex Ugovora na slijedeće desetogodišnje razdoblje, dakle do 25. listopada 2026. godine, uz zadržavanje svih uvjeta dosadašnjeg Ugovora. Također, prema ukazanoj potrebi  a prema nalazu po nadzoru i naputku nadležnog inspektorata Ministarstva zaštite okoliša i prirode prihvaća se Ponuda tvrtke EKO_FLOR PLUS d.o.o. za korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Viljevo, prema potrebi. Zaključak o sklapanju ANEX II i ANEX III Ugovora o koncesiji prihvaćen je JEDNOGLASNO.

Ad. 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju i preuzimanju poslovnog udjela u KG „PARK“ d.o.o. Donji Miholjac.

Prema ukazanoj potrebi, poradi prijavljivanja projekata vodoopskrbe i odvodnje na natječaje EU fondova na koje se mogu javljati tvrtke registrirane za obavljanje navedenih poslova, Općina Viljevo treba imati poslovne udjele u takvoj tvrtci. Stoga Općina Viljevo treba prihvatiti poslovne udjele u KG „PARK“ d.o.o. Donji Miholjac koje je nadležno za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje za ovo područje. Sklopljenim Ugovorima Općina Viljevo stiče poslovni udio u vrijednosti 3,13 % temeljnog kapitala što čini u nominalnoj vrijednost poduzeća iznos od 940.800,00 kuna.  Izvješće o ovoj točci dnevnog reda podnio je Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika gos. Tomislav Mađarić. Po provedenoj raspravi Zaključak o prihvaćanju poslovnog udjela u KG „PARK“ d.o.o. Donji Miholjac donesen je JEDNOGLASNO.

Ad.7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2016. godinu.

Po provedenoj raspravi donesena je JEDNOGLASNO Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2016. godinu. Sredstva su predviđena u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna i rasporediti će se političkim strankama prema broju vijećnika koji su izabrani u sastav Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Ad. 8. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Pod ovom točkom dnevnog reda sa provođenjem tekućih aktivnosti iz rada i djelovanju Općine Viljevo izvijestio je Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika gos. Tomislav Mađarić, kako slijedi:

 • Informacija o objavljenom Javnom pozivu o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo

Na Internet stranicama, oglasnoj ploči općine te putem Radija D. Miholjac objavljen je javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo. Priznanja će biti dodijeljena povodom Dana Općine Viljevo 30. studenog. Rok za prijavu ističe sa 31. listopada.

 • Izvješće o izgradnji javne rasvjete u naselju Viljevo i Cret Viljevski

U potpunosti je završena investicija izgradnje nove javne rasvjete u naselju Viljevo i Cret Viljevski. Radovi su sufinancirani sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i sredstvima proračuna Općine Viljevo. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 526.333,00 kune. Dalje se nastavlja sa radovima na izgradnji dalekovoda i niskonaponske mreže u naselju Kapelna.

 • Sporazum s MUP-om u svrhu provođenja edukacije osnovnoškolaca

T. Mađarić vijećnike je upoznao o potpisivanju sporazuma s MUP-om u svezi provođenja aktivnosti po pitanju edukacije osnovnoškolaca – izdavanje brošure kojom se upozorava na štetnosti poput droga i drugih ovisnosti. Vrijednost projekta iznosi  4.700,00 kuna.

 • Izvješće o aktivnostima koje su u tijeku ili u pripremi

Uređena su groblja u svim naseljima pred nadolazeće blagdane (Svi sveti), u tijeku su popravci autobusnih stajališta u svim naseljima općine, radi se garaža za smještaj vatrogasnih vozila (iza Općine Viljevo), završeni su radovi na prostorijama DVD Kapelna (sanitarni čvor, uvođenje vode), uvodi se plinsko grijanje u prostorije Općine Viljevo.

Također T. Mađarić izvijestio je vijećnike o raspisanim javnim natječajima na koje će se Općina Viljevo javiti a to su: izgradnja nerazvrstanih cesta, kuće oproštaja u Kapelni, popravak vatrogasnih cisterni, asfaltiranje parkirališta ispred škole u Viljevu.

Na prijedlog vijećnika I. Šoš vijeće je dalo suglasnost da se pokrenu aktivnosti vezane za dodjelu zemljišta Moto klubu Rimljani (bivše nogometno igralište u Cretu Viljevskom) koje bi isti koristili za svoje aktivnosti.

Također, članovi Općinskog vijeća Općine Viljevo suglasni su sa prijedlogom vijećnice M. Fekete da Općina Viljevo osigura svoj štand na sajmovima koji se održavaju u bližoj okolici (npr. Sajam Osijek) gdje bi poljoprivrednici, obrtnici i ostali poduzetnici mogli izlagati svoje proizvode te na taj način promicati općinu.

Po održanoj kraćoj raspravi te odgovorima g. Mađarića na još neka od postavljenih pitanja vijećnika sjednica je završila s radom u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete v.r.

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 10. kolovoza 2016.

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 10. kolovoza 2016. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/16-01/5 i URBROJ: 2115/05-01-16-1 od 01. kolovoza 2016. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, uz nadopunu da se u početak dnevnog reda uvrsti točka pod kojom će se obaviti prisega novoizabranog zamjenika načelnika – predstavnika srpske nacionalne manjine gos. Maljković Milorada koji je na tu funkciju izabran na prijevremenim izborima koji su održani 29. svibnja 2016. godine, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 11 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Marica Cenbauer, Ivica Šoš, Željko Viljevac, Livio Ištvanović.

NEDOSTAJE: Nada Crljenić.

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, predstavnik srpske nacionalne manjine, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. Ivan Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  usvojen je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (I. Kovačević).

Ad. 2. Davanje prisege novoizabranog zamjenika načelnika predstavnika srpske nacionalne manjine.

Izvješće o novonastaloj situaciji podnio je T. Mađarić, zamjenik načelnika Općine Viljevo koji obnaša dužnost Općinskog načelnika. Vijećnike je upoznao sa činjenicom da su održani prijevremeni izbori za zamjenika načelnika predstavnika srpske nacionalne manjine, 29.05.2016. godine na koju dužnost je izabran Milorad Maljković iz Blanja. Potom je predsjednik Općinskog vijeća Općine Viljevo D. Fekete pročitao tekst prisege a potom novoizabrani zamjenik načelnika i dao svečanu prisegu.

Ad. 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za II. polugodište 2015. godine te I. polugodište 2016. godine.

Po provedenoj raspravi navedeno izvješće koje je podnio Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Viljevo gos. Tomislav Mađarić, prihvaćeno je JEDNOGLASNO.

Ad. 4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01-30.06.2016. godine.

O izvršenju Proračuna Općine Viljevo za I. polugodište 2016. godine vijećinike su izvjestili Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika T. Mađarić i pročelnik JUO Općine Viljevo T. Hajduković. U prvih 6. Mjeseci tekuće godeni ostvareni su primici i izdaci, kako slijedi:

PRIHODI:              2.375.038 KUNA

RASHODI:             2.010.242 KUNA

VIŠAK PRIHODA:   364.796 KUNA

PRENESENI VIŠAK  94.537 KUNA

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

RASPOLOŽIV ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE: 459.333 KUNA

Po provedenoj raspravi Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za I. plougodište 2016. godine prihvaćeno je sa 10 glasova ZA i 1 protiv (I. Kovačević).

Ad. 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Strategije razvoja Općine Viljevo za razdoblje do 2020. godine.

Po provedenoj kraćoj raspravi i podnesenom Izvješću po ovoj točki dnevnog reda koje su podnijeli su M. Fekete, predstavnik tvrtke Konzultant iz Osijeka, koja je radila na izradi same Strategije i T. Mađarić – zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Viljevo, Strategija razvoja Općine Viljevo za slijedeće petogodišnje razdoblja usvojena je JEDNOGLASNO.

Ad. 6. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za davanje u privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo.

Pod ovom točkom dnevnog reda JEDNOGLASNO je donesen Zaključak o pokretanju postupka i raspisivanju Javnog natječaja za davanje u privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo. Utvrđene su čestice za koje će se raspisati natječaj za zakup sa utvrđenim početnim cijenama. Također je potvrđeno i Povjerenstvo koje će provesti postupak natječaja u sastavu: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić i Ivan Cvrković,te prema zadanim kriterijima odrediti najpovoljnije ponuditelje sa kojima će Općinski načelnik sklopiti ugovore o privremenom zakupu na rok od 5 godina.

Ad. 7. Izgradnja javne rasvjete u naselju Viljevo – Izvješće i donošenje Zaključka u svezi potpisivanja Ugovora sa HEP d.d. Zagreb, Elektroslavonija Osijek i ElektroAntić D. Miholjac.

Vijećnike je sa nastalom situacijom upoznao g. Tomislav Mađarić. Prema njegovim riječima proveden je natječaj na koji se kao najpovoljniji ponuditelj javila tvrtka ELEKTRO ANTIĆ iz Donjeg Miholjca sa iznosom za izvođenje predviđenih radova od 322.875,00 kuna. Također sklopljen je Ugovor o zajedničkom ulaganju sa tvrtkom HEP d.d. ELEKTROSLAVONIJA Osijek, koja je bila nositelj izgradnje niskonaponske mreže u iznosu od 203.458,00 kuna, tako da ukupna vrijednost investicije iznosi 526.333,00 kune.

Sredstva za ovu investiciju osigurana su u iznosu od 200.000,00 kuna putem prijave i odobrenja sredstava na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja RH dok je ostatak osiguran Proračunom Općine Viljevo.

Odluka je prihvaćena sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (I. Kovačević).

Ad. 8. Gospodarenje otpadom na području Općine Viljevo – Izvješće o obavljenom nadzoru i donošenje Zaključka u svezi istog.

Izvješće o ovoj točci dnevnog reda podnio je Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika gos. Tomislav Mađarić. Vijećnici su upoznati s činjenicom da je u Općini Viljevo tijekom 6. mjeseca tekuće godine obavljen nadzor o cjelokupnom gospodarenju otpadom na području Općine Viljevo. Nadzor je obavljen od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektora inspekcijskog nadzora iz Osijeka kako u donošenju akata i planiranju gospodarenja otpadom tako i uvidom na terenu. Općina je dobila rok da do kraja 9. mjeseca tekuće godine riješi utvrđene nedostatke. Temeljem toga je i donesena Odluka o izgradnji i korištenju reciklažnog dvorišta na području Općine Viljevo(kč.br. 1643/4 u Cretu Viljevskom), dok će se redovite Obavijesti sa rasporedom odvoza otpada, kako mješovitog tako i ostalog (metala, stakla, tekstila) redovito izvještavati stanovništvo putem svojih internet stranica i oglasne ploče. Zaključci i Odluka o reciklažnom dvorištu doneseni su JEDNOGLASNO.

Ad.9. Izvješće o provedenoj bagatelnoj nabavi i donošenje Zaključka o uređenju poljskih putova na području Općine Viljevo.

O provedenom postupku bagatelne nabave za uređenje poljskih putova na području Općine Viljevo vijećnike je upoznao gos. Tomislav Mađarić.

Stoga je po provedenoj raspravi donesen i Zaključak o održavanju i popravku lokalnih nerazvrstanih cesta – poljskih putova na području Općine Viljevo u 2016. godini. Sredstva su predviđena Proračunom Općine Viljevo u iznosu od 180.000,00 kuna. Zaključak je prihvaćen JEDNOGLASNO.

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Pod ovom točkom dnevnog reda sa provođenjem tekućih aktivnosti iz rada i djelovanja Općine Viljevo izvjestio je Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika gos. Tomislav Mađarić, kako slijedi:

 • Informacija o uzorkovanju poljoprivrednog zemljišta

Došlo je do određenih promjena u samom modelu uzimanja uzoraka tla i sufinanciranju te će zainteresirani poljoprivrednici biti pravovremeno obaviješteni kada budemo dobili detaljnije upute od strane Osječko-baranjske županije.

 • Izvješće o izgradnji dalekovoda D. Miholjac-Kapelna na čiju izgradnju je dala suglasnost i Općina Viljevo, a izgradnja kojeg će rezultirati kvalitetnijom električnom mrežom te poboljšati elektroenergetsku situaciju na području Općine Viljevo, HEP d.d. Elektroslavonija Osijek radove izvodi prema planu.
 • Informacija o stanju prometa na području Općine Viljevo

T. Mađarić vijećnike je upoznao o stanju aktivnosti na započetim radnjama u svezi regulacije prometa kamionima u naselju Ivanovo kao i izgradnji pješačkog prijelaza kod škole, da smo stalno u kontaktu sa

PP D. Miholjac i županijskim cestama te da će postojeća problematika ubrzo biti riješena. Također, poslan je dopis državnim cestama o potrebi izgradnje pješačkog prijelaza i autobusnog stajališta na državnoj cesti koja prolazi kroz Viljevo (Čarda), na što smo dobili i informaciju od HC da je realizacija toga problema planirana za 2017. godinu.

U ovome dijelu g. Mađarić je upoznao vijećnike da će se ubrzo provesti aktivnosti na rješavanju problema parkiranja ispred škole i crkve na način da će se proširiti bankina s lijeve strane u ulici Kralja Tomislava, ravnanjem terena i nasipanjem kamena te na taj način osigurati nedostajući parking prostor.

 • Izvješće o povlačenju sredstava Općine Viljevo na raspisane Javne natječaje

Do sada smo uspjeli povući nešto sredstava po prijavama na raspisane javne natječaje i to: 200.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju javne rasvjete, od OBŽ oko 93.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste, 10.000,00 kuna za izgradnju kuće oproštaja u Kapelni te 10.000,00 kuna za uvođenje vode u prostorije DVD Kapelna.

 • Legalizacija - Po izvješću T. Mađarića završen je postupak legalizacije prostorija ribičkog doma kao i ribnjaka uz dom.
 • Društveni objekti - Izvjestitelj T. Mađarić upoznao je vijećnike o završenim aktivnostima, uvođenju vode i obnovi tuševa na nogometnom igralištu u Viljevu te uvođenju vode, i obnovi tuševa i kupatila kao i ograde na nogometnom igralištu u Ivanovu.
 • Održavanje manifestacija - Izvješće je podnio T. Mađarić te izvijestio vijećnike o održanom Danu kapelčana, povodom kirvaja - duhova a također i o 9. smotri folklora „Od konoplje i lana vreća tkana“ koja je u pripremi. Glavni pokrovitelj obiju smotri je Općina Viljevo.
 • Javni radovi – od HZZ prihvaćen je Program Općine Viljevo o provođenju javnih radova te će se u vremenu od 16.08 – 15.11.2016. zaposliti 9 osoba na tim poslovima. Također je aktuelno i provođenje radova za opće dobro putem kojih se svaki tjedan poziva 10 osoba, korisnika socijalne pomoći da izvrše svoju radnu obavezu – cca 30 sati
 • Pomoć za ogrjev – u tijeku je postupak prikupljanja zahtjeva korisnika stalne novčane pomoći koji ostvaruju pravo na pomoć za ogrjev. Za sada je prikupljeno 70 zahtjeva koji su upućeni ŽOB na realizaciju.

Time je završeno izvješće Zamjenika načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Viljevo gos. Tomislava Mađarića o aktivnostima koje su u tijeku.

U daljnju raspravu pod ovom točkom dnevnog reda uključio se vijećnik Ž. Viljevac sa prijedlogom za poboljšanje usluge pri sahrani pokojnika (nabavka vitrine za pokojnike) kao i potrebom za izgradnjom nogostupa kroz groblje.

Cvrković I. dao je prijedlog da se za krčenje šiblja oko nerazvrstanih cesta možda bolje iznajmi tarup nego da se to radi ručno, kojemu se priključio Ž. Viljevac sa napomenom da je šteta ne održavati postojeće asfaltirane ceste da zarastaju u šiblje. T. Mađarić je odgovorio da je ovoga trenutka ovo jeftinija opcija jer se poslovi odrađuju putem osoba koje obavljaju rad za opće dobro.

Po održanoj kraćoj raspravi te odgovorima g. Mađarića na još neka od postavljenih pitanja vijećnika sjednica je završila s radom u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 20. svibnja 2016.
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 20. svibnja 2016.godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/16-01/3i URBROJ: 2115/05-01-16-1 od 13. svibnja 2016. godine. Sjednica je započela u 19sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevnired iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.

NAZOČNIVIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, VoislavPačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Marica Cenbauer, Ivica Šoš.

NEDOSTAJE: Željko Viljevac. Nada Crljenić, LivioIštvanović.

OSTALINAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskognačelnika, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara.

V.Perković – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvodiz zapisnika sa 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 15. i 16. sjedniceOpćinskog vijeća Općine Viljevo usvojenje sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad. 2. IzvješćeMandatnog povjerenstva i davanje prisege novoizabrane vijećnice.

Izvješće o novonastaloj situaciji podnijelaje M. Fekete, predsjednica Mandatnog povjerenstva. Vijećnike je upoznala sačinjenicom da je pisanu ostavku na mjesto vijećnika dostavio Marko Mihaljević izIvanova te da je stranka HDSSB dostavila podnesak da se za novu vijećnicuOpćinskog vijeća Općine Viljevo predlaže gđa Marica Cenbauer iz Viljeva. IzvješćeMandatnog povjerenstva JEDNOGLASNO je prihvaćeno. Utvrđeno je da su ispunjenizakonski uvjeti za početak vječnićkog mandata gđi M. Cenbauer, nakon čega jeista dala svečanu Prisegu na obnašanje dužnosti vijećnice Općinskog vijećaOpćine Viljevo u budućem razdoblju.

Ad. 3. DonošenjeOdluke o produženju valjanosti „Programa ukupnog razvoja Općine Viljevo".

Po provedenoj raspravi prihvaćena je JEDNOGLASNOpredložena Odluka o produženju valjanosti PUR-a Općine Viljevo koji jeizrađen 2009. godine od strane tvrtke Rončević i dr. iz Osijeka. ValjanostPUR-a Općine Viljevo produžuje se do izrade i stupanja na snagu novog„STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA" za slijedeće petogodišnje razdoblje za koji suodobrena i sredstva za izradu od strane nadležne Agencije za plaćanje upoljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 85.000,00 kuna.

Svrha donošenja ove Odluke temelji se naukazanoj potrebi kao pretpostavci za ostvarivanje mogućnosti potpora ifinancijskih sredstava putem natječaja iz fondova Ministarstva RH kao i fondovaEU. Izvjestitelji po ovoj točki dnevnog reda bili su M. Fekete i T. Mađarić.

Ad. 4. DonošenjeZaključka o davanju u zakup i prodaju nekorištene imovine Općine Viljevo putemjavnog natječaja.

Po izvješću T. Mađarića i T. Hajdukovića očinjenici da je na protekloj sjednici Općinskog viječa Općine Viljevo usvojenaStrategija upravljanja imovinom Općine Viljevo, a istom su utvrđena pravila iuvjeti o korištenju Općinske imovine, naročito one koja nije u funkciji, donosise Zaključak o pokretanju postupka određivanje takve imovine te daljnjeraspolaganje istom (zakup i prodaja) putem javnog natječaja. Temeljem togaZamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika OpćineViljevo donio je i Odluku o imenovanja Povjerenstva za pripremu i provedbu tihnatječaja u sastavu: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić i Ivan Cvrković, što je iJEDNOGLASNO prihvaćeno.

Ad. 5. Izvješće o provođenjuPrograma javnih radova na području Općine Viljevo u 2016. godini.

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda podnijeli su T. Mađarić i T.Hajduković. Općina Viljevo uputila je 2 Programa zapošljavanja u javnimradovima i to 11.03.2016. godine sazahtjevom za zapošljavanje 10 osoba na poslovima – radom za zajednicu i sebe –društveno koristan rad. Potom i Programom zapošljavanju u javnim radovima –Romi za Rome, sa zahtjevom za zapošljavanje 5 osoba romske nacionalnosti.Zahtjev je podnesen 06. svibnja 2016. godine a prema informacijama T. Mađarićasa radovima bi se moglo započeti početkom mjeseca lipnja 2016. godine. VijećnikI. Kovačević je pitao za postupak odabira nezaposlenih osoba i popis prijavljenihi odabranih. T. Mađarić, T. Hajduković odgovorili su da su osobe odabrane premautvrđenim uvjetima propisanim od strane Zavoda za zapošljavanje te da ćetražene popise dobiti na kućnu adresu.

Ad. 6. Izvješće o poslovanjuRadio d.o.o. Donji Miholjac i donošenje Zaključka u svezi istog.

Izvješće o poslovanju Radio d.o.o. Donji Miholjac podnio je T. Mađarić,koji je bio nazočan godišnjoj Skupštini Radio d.o.o. koja je održana u svibnjutekuće godine. Na istoj je prihvaćeno financijsko izvješće za 2015. godinu, kaoi izabran predsjedatelj Skupštinom u slijedećem jednogodišnjem razdoblju, a toje g. S. Živković, načelnik Općine Magadenovac. Također, vijećnici suizviješćeni da je u tijeku predstečajna nagodba čiji konačan rezultat će bitipoznat do kraja godine. Vijećnici su upoznati i sa činjenicom da Općina Viljevoima 25% suvlasničkog dijela u Radio d.o.o. Donji Miholjac. Na kraju raspraveJEDNOGLASNO je donesen Zaključak o formiranju Povjerenstva Općine Viljevo kojeće do slijedeće sjednice predložiti Plan o budućem stavu prema Radio d.o.o.Donji Miholjac u slijedećem sastavu: Tomislav Mađarić kao zamj. nač. koji obn.duž. Opć. nač., Davorin Fekete kao predsjednik vijeća te svi predsjedniciudruga građana s područja Općine Viljevo. Zaključak je donesen temeljemprijedloga vijećnika Đuke Vincetića.

Ad. 7. Donošenje Odluke opravima i obvezama dužnosnika Općine Viljevo, Odluka o plaći, naknadi i drugimpravima Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika.

Prijedlozi dviju Odluka priloženi su u materijalima za sjednicu adetaljnije obrazloženje i potrebudonošenja ovih Odluka iznio je T. Hajduković. S obzirom na činjenično stanje daje Općinski načelnik I. Fekete preminuo a također i zamjenik Općinskog načelnikaS. Posavac prije godinu dana nastala je situacija koja nalaže potrebu ovakvogpostupanja i donošenja ovakvih Odluka. Dužnost Općinskog načelnika do krajamandata će obnašati g. T. Mađarić koji je izabran za zamjenika načelnika nalokalnim izborima 2013. godine a za zamjenika načelnika predstavnika srpskenacionalne manjine raspisani su izbori koji će se održati 29. svibnja 2016.godine. Ovim Odlukama uređeni su odnosi i utvrđeno pravo na naknadu zamjenikunačelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika a također i zamjenikunačelnika – predstavniku nacionalne manjine. Odluke su prihvaćene sa 8 glasovaZA i 1 glas SUZDRŽAN (I. Kovačević).

Predsjednik vijeća D. Fekete predložio je da se izvidi mogućnostdodatnog nagrađivanja zamjenika načelnika koji obnaša dužnost Općinskognačelnika ukoliko se za to ukaže potreba u 25 % povećanju određenog iznosaprihvaćenom Odlukom.

Ad. 8. Pitanja i prijedlozivijećnika.

· Izvješće o proglašenju elementarnenepogode – mraz

Izvjestitelji po ovoj točki T. Mađarić i T.Hajduković izvijestili su vijećnike Općinskog vijeća Općine Viljevo da je napodručju Osječko-baranjske županije župan V. Šišljagić proglasio elementarnunepogodu uzrokovanu niskim temperaturama - mrazom, 06. svibnja 2016. godine. Zapodručje Općine Viljevo proglašena je el. nepogoda na povrtnim i voćarskimkulturama. Prijave štete su u tijeku.

· Izvješće o ustanovljenju pravaslužnosti HEP Elektroslavonija Osijek – dalekovod

Mađarić T. izvjesti je vijećnike o potrebii prijedlogu HEP-a d.d. Elektroslavonija Osijek za sklapanjem Ugovora o ustanovljenjuprava služnosti izgradnje, držanja, pristupa i održavanja građevine dalekovodaD. Miholjac – Kapelna. Prijedlog za sklapanje Ugovora JEDNOGLASNO je prihvaćen.

· Informacija o stanju izgradnje irekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo

Vijećnike je upoznao o stanju aktivnosti naizgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo, T.Mađarić – zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika. Zasjednicu je pripremljen materijal sa popisom svih cesta, kilometražom iprocjenom troškova radova na cestama. Također iznio je i podatak da će 50%troškova izrade projektne dokumentacije sufinancirati Osječko-baranjskažupanija (cca 93.000,00 kuna).

· Izvješće o prijavi Općine Viljevona raspisane Javne natječaje

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog redabila je M. Fekete. Vijećnike je upoznala s činjenicom da se Općina Viljevo udosadašnjem tijeku godine prijavila na više natječaja (Izrada strateškograzvojnog programa Općine Viljevo, Dječje igralište u Ivanovu, Izgradnja javnerasvjete u Viljevu, Izgradnja javne rasvjete u Viljevskom Cretu, Izgradnjamrtvačnice u Kapelni, Projekti za izgradnju nerazvrstanih cesta na područjuOpćine Viljevo, Uvođenje vode i uređenje kupatila na igralištu u Ivanovu iViljevu, Uvođenje vode i uređenje sanitarnog čvora DVD-a Kapelna. Procjenjenavrijednost navedenih investicija iznosi 1.288.367,20 kuna od čega bi OpćinaViljevo sudjelovala sa 249.692,70 kuna.

· Izvješće o sklapanju Ugovora ozastupanju i nagradi u postupku poduzimanja pravnih radnji naplate po osnovi„pravo puta – služnosti", te podnošenja zahtjeva za utvrđivanjeinfrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijskuinfrastrukturu. Po izvješću T. Mađarića JEDNOGLASNO je prihvaćen prijedlogUgovora o zastupanju i nagradi za rad s odvjetničkom tvrtkom Glavaš &Šutalo iz Vinkovaca. Za izvršene pravne poslove utvrđena je nagrada uvrijednosti 15% izvršenog posla – postignutog uspjeha + PDV.

· Radovi u gospodarskoj zoniViljevski Cret – IzvjestiteljT. Mađarić upoznao je vijećnike o novonastaloj situaciji na izgradnjibioenergane od strane investitora tvrtke VDM ENERGIJA d.o.o. Gregurovec(Križevci). Započeti su radovi čiji se završetak očekuje do kraja 9. mjesecatekuće godine.

· Program mjera zaštite od požara napodručju Općine Viljevo u žetvenoj sezoni 2016. godine, Civilna zaštita – Izvješće je podnio T. Mađarić outvrđenom Programu mjera protupožarne zaštite u 2016. godini, obavljenimpripremnim radnjama i aktivnostimanaročito u žetvenoj i turističkoj sezoni tijekom ljeta. Pod ovom točkom dnevnogreda T. Mađarić izvjestio je vijećnike i o stanju civilne zaštite na područjuOpćine Viljevo.

Po održanoj kraćoj raspravi te odgovorima g. Mađarića na još neka odpostavljenih pitanja vijećnika sjednica je završila s radom u 20,45 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 04. travnja 2016.

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 04. travnja 2016. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 20 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete telefonskim pozivom

po žurnom postupku zbog smrti Općinskog načelnika Ivana Fekete,  KLASA: 021-05/16-01/2 i URBROJ: 2115/05-01-16-1 od 04. travnja 2016. godine. Sjednica je započela u 20 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 6 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Livio Ištvanović, Ivica Šoš, Nada Crljenić, Ivan Kovačević.

OPRAVDANO IZOSTALI: Željko Viljevac.Ivan Cvrković, Voislav Pačarić, Mirko Knežević, Monika Fekete.

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Zdravko Fodor – zapovjednik VZ Općine Viljevo.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Donošenje Odluke o proglašenju 05. travnja 2016. godine Danom žalosti na području Općine Viljevo.

JEDNOGLASNO je donesena Odluka o proglašenju 05. travnja 2016. godine (utorak) Danom žalosti na području Općine Viljevo, a povodom iznenadne smrti Općinskog načelnika Općine Viljevo, Ivana Feketea.

Ad. 2. Donošenje Odluke o organizaciji sahrane i pokriću troškova sahrane Općinskog načelnika.

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je prihvaćeno da se financiraju svi troškovi sahrane Općinskog načelnika Općine Viljevo, Ivana Feketea.

O detaljima organizacije nazoćne vijećnike je izvijestio zamjenik načelnika Tomislav Mađarić.

Ad. 3. Razno.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo drugih pitanja i prijedloga.

ZAPISNIČAR:

Tomislav Mađarić

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete
15. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 18. ožujka 2016.
Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 18. ožujka 2016.godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/16-01/1i URBROJ: 2115/05-01-16-1 od 07. ožujka 2016. godine. Sjednica je započela u 18sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložiodnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNIVIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, VoislavPačarić, Monika Fekete, Livio Ištvanović, Ivica Šoš, Nada Crljenić, IvanKovačević.

NEDOSTAJE: Željko Viljevac.

OSTALINAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Tihomir Hajduković – pročelnikJUO, imenovan za zapisničara.

D.Đurišić – Radio D. Miholjac.

Dnevnired po točkama:

Ad. 1. Izvodiz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 14. sjedniceOpćinskog vijeća Općine Viljevo usvojenje sa 9 glasova ZA i 1 suzdržan (I. Kovačević).

Ad. 2. DonošenjeOdluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viljevo za 2015.godinu.

Po provedenoj raspravi prihvaćena je Odlukao prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viljevo za 2015. godinu, sa 7glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA (L. Ištvanović, I. Kovačević, N. Crljenić).

Donesenom Odlukom prihvaćeno je Izvješće oizvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2015.godinu sa ostvarenjem ukupnih Prihoda iprimitaka u iznosu od 4.166.272 kune te ukupnih Rashoda u iznosu od 4.447.259kuna.

Iz prijašnjih godina prenesen je Višak uiznosu od 375.524 kune, kojime se pokriva Manjak izvještajne – 2015. godine, teostaje Višak prihoda i primitaka za prijenos u buduće razdoblje u ukupnomiznosu od 94.537 kuna.

Pripremljeni materijal od straneJedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo uključuje i Pregled izvršenjabilančnog dijela prihoda i izdataka i kao takav će se objaviti u „Službenomglasniku Općine Viljevo" broj 1/2016. Također, Izvješće uključuje i Zapisnik orezultatima provedenog popisa nematerijalne i materijalne imovine, dugoročnihfinancijskih ulaganja, novčanih sredstava te obaveza i potraživanja sa danom31.12.2015. godine, kao i Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu ipotvrdu o pravovremenoj predaji istog nadležnom uredu Fine.

Ad. 3. Izvješćeo provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Viljevo za 2015. godinu.

Po provedenoj raspravi prihvaćeno je Izvješćeo izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Viljevo za 2015.godinu, JEDNOGLASNO.

Prihvaćeno je Izvješće koje je pripremljenou Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo te je isto sukladno zakonskojobavezi, Općinski načelnik dužan podnijeti predstavničkom tijelu na usvajanjesvake godine do kraja mjeseca ožujka za proteklu godinu. Izvješćem je opisanostanje gospodarenja otpadom na području ove jedinice lokalne samouprave sapregledom postojećeg stanja, realiziranim predviđenim mjerama kao i potrebitimradnjama za unapređenje postojećeg stanja sa krajnjim ciljem očuvanja okoliša,biološke raznolikosti i krajobraza. Iskazana je i potreba da se izvrši popis kućanstavakoja još uvijek ne posjeduju kante za prikupljanje komunalnog otada te da seiste zaduže za iste. Također, vijećnici su ukazali na problem voženja šljempeiz septičkih jama te odvoženja iste na poljoprivredne pa čak i ostale javnepovršine (poljski kanali), na čemu će se u budućem vremenu posvetiti velikapažnja.

Ad. 4. DonošenjeOdluke o izgradnji lokalnih nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo.

Odluka o izgradnji lokalnih nerazvrstanihcesta na području Općine Viljevo prihvaćena je JEDNOGLASNO.

Prema pojašnjenju vijećnice M. Feketepotreba donošenja ovakve Odluke proizlazi iz činjenice da se prijavljujemo nanatječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije a koji raspisujeOsječko-baranjska županija. Projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcijacca 20 km ovakvih nerazvrstanih cesta na području cijele Općine Viljevo. Izradaprojektne dokumentacije povjerena je tvrtki Ocelić tehnoinženjering iz Osijekauz predviđenu cijenu od 187.492 kune, sa uključenim PDV-om. Zamjenik Općinskognačelnika T. Mađarić izvjestio je vijećnike da će za slijedeću sjednicuOpćinskog vijeća biti pripremljene karte sa ucrtanim svim cestama koje će bitipredmet izgradnje i rekonstrukcije.

Po završetku izrade projektne dokumentacijei ishođenju potrebitih dozvola za izgradnju Projekat će se nominirati naFondove koji budu raspisani za te namjene.

Ad. 5. Strategija upravljanjai raspolaganja imovinom Općine Viljevo – donošenje Odluke.

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Viljevokoju je izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo, u materijalu sudobili svi vijećnici zajedno sa pozivima za sjednicu Općinskog vijeća.

Osnovne elemente i značajke strategije iznijeli su zamjenik načelnikaT. Mađarić i pročelnik JUO Općine Viljevo T. Hajduković, uz naznaku da istaobuhvaća i detaljnije pojašnjava zakonsku osnovu upravljanja imovinom jedinicelokalne samouprave, detaljan popisnekretnina - registar imovine OpćineViljevo sa predviđenim planom investicija te budućeg upravljanja imovinomopćine.

Po provedenoj raspravi Strategija upravljanja imovinom Općine Viljevousvojena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN (I. Kovačević).

Ad. 6. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

a) T. Mađarić, zamjeniknačelnika Općine Viljevo upoznao je vijećnike o održanom sastanku sapredstavnicima Hrvatskih voda, Županije osječko-baranjske, tepoljoprivrednicima s područja Općine Viljevo koji već niz godina trpe štete odizlijevanja vode iz kanala po poljoprivrednim površinama (cca 250 ha). Utvrđenje zajednički zaključak da će se krenuti sa sanacijom kanala kako bi seizbjeglo daljnje plavljenje poljoprivrednih površina, u narednih 10-15 dana.

b) T. Mađarić upoznaoje vijećnike Općinskog vijeća OpćineViljevo o započetom postupku izrade Masterplana prometnog razvoja Grada Osijekai Osječko-baranjske županije, kao i sa potpisivanjem Sporazuma o osnivanjugospodarsko-socijalnog vijeća na području Grada Donji Miholjac te susjednihopćina uključujući i Općinu Viljevo.

c) Također, vijećnicisu izvješćeni o organizaciji i odlasku poljoprivrednika na sajam poljoprivrede,lova i agrikulture u Brno 4,5 i 6. travnja 2016. godine, koji će posjetiti iosobe s našeg područja.

d) Kreće se s postupkomuvođenja vode u društvene objekte (NK Ivanovo, NK Viljevo, Vatrogasnidom Kapelna).

e) Općina Viljevoizradila je Program i uputila ga nadležnom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,sa ciljem provođenja Programa javnih radova – kojim bi se zaposlilo barem 10-ak osoba s ovoga područja. ,

f) Liječnici bez granica– akcija je koja će se provesti u zajedničkoj organizaciji sa općinom udruštvenim objektima (23 - Ivanovo, 24 – Kapelna i 25 – Viljevo, ožujka 2016. godine sa ciljemprevencije bolesti uzrokovanih povišenim tlakom, masnoćama i sl.

g) I. Cvrković – postavioje pitanje i problem devastiranja zgrade stare škole u Ivanovu, koja je sada uvlasništvu Općine Viljevo, na koje mu je odgovorio zamjenik načelnika T.Mađarić sa informacijom da će se u kratkom nadolazećem vremenu dio te zgradeurediti i prenamjeniti za potrebe DVD-a Ivanovo.

Nakon još nekih prijedloga i komentaravijećnika sjednica je završila s radom u 19,30 sati.

Predsjednik Vijeća D. Fekete i zamjenikanačelnika T. Mađarić čestitali su svim vijećnicima nadolazeće Uskršnje blagdanete podjelili prigodne poklone – ribu i vino.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 21. prosinca 2015.
Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 21. prosinca 2015.godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/15-01/5i URBROJ: 2115/05-01-15-1 od 14. prosinca 2015. godine. Sjednica je započela u 18sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložiodnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 8 vijećnika.

NAZOČNIVIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, VoislavPačarić, Monika Fekete, Livio Ištvanović, Ivica Šoš.

NEDOSTAJE: Željko Viljevac. Nada Crljenić,Ivan Kovačević.

OSTALINAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Tihomir Hajduković – pročelnikJUO, imenovan za zapisničara.

I.Korov– Radio D. Miholjac.

Dnevnired po točkama:

Ad. 1. Izvodiz zapisnika sa 12. i 13. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 12. i 13. (svečane) sjedniceOpćinskog vijeća Općine Viljevo usvojenje JEDNOGLASNO.

Ad. 2. Izmjenei dopune Proračuna Općine Viljevo za 2015. godinu.

Po provedenoj raspravi prihvaćene suIzmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2015. godinu, sa 7 glasova ZA i1 glas SUZDRŽAN (L. Ištvanović). Prihvaćenim Izmjenama i dopunama ProračunaOpćine Viljevo za 2015. godinu smanjuju se predviđeni Prihodi kao i rashodi tesada Proračun za 2015. godinu iznosi 4.500.000,00 kn ukupnih prihoda te4.675.000,00 kn predviđenih rashoda. Razlog smanjena Proračuna za 2015. godinuleži u činjenici da nisu ostvareni planirani prihodi od kapitalnih pomoći idotacija (državni proračun, fondovi i sl.) te su zbog toga izostali i planiranirashodi, prvenstveno na pozicijama kapitalnih projekata ( Izgradnja centra,odvodnje, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i dr.). U rashode su uvršteneisplate štete od elementarne nepogode te provođenje projekta Javnih radova.Planirani manjak prihoda pokriti će se prenesenim viškom iz prethodnih godina.Izvjestitelji po ovoj točci bili su zamj. Načelnika T. Mađarić i T. Hajduković,proč. JUO Općine Viljevo.

Ad. 3. ProračunOpćine Viljevo za 2016. godinu.

Po provedenoj raspravi prihvaćen jeProračun Općine Viljevo za 2016. godinu JEDNOGLASNO.

Prihvaćenom Odlukom utvrđena je visina ProračunaOpćine Viljevo za 2016. godini u ukupnom iznosu planiranih Prihoda od 7.500.000kuna te svotom planiranih Rashoda u iznosu od 7.300.000 kuna. PlaniraniVišak prihoda u iznosu od 200.000 kuna čini uravnoteženje Računa financiranja asredstva će se koristiti za plaćanje dospjelih kreditnihobaveza općine prema HBOR-u i OTP banci. Sa proračunom Općine Viljevo za 2016.godinu prihvaćena je i Projekcija proračuna za slijedeće dvogodišnje razdobljekao i Plan razvojnih programa za razdoblje 2016-2018. godina. Izvjestitelji subili T. Mađarić i T. Hajduković.

Ad. 4. DonošenjeOdluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2016. godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna OpćineViljevo za 2016. godinu, prihvaćena je JEDNOGLASNO.

Odlukom se uređuje struktura prihoda iprimitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanjeProračuna Općine Viljevo u 2016. godini.

Ad. 5. Program javnih potrebau športu i kulturi u 2016. godini.

Po provedenoj raspravi u koju je bilo uključeno više vijećnika sasvojim pitanjima i prijedlozima (D. Fekete, M. Fekete, I Cvrković,L.Ištvanović, Đ. Vincetić) prihvaćen je JEDNOGLASNO Program javnih potreba u športu i kulturi za2016. godinu.

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu OpćineViljevo za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna od čega 350.000,00za troškove rada športskih klubova, 100.000,00 za kapitalne troškove (izgradnjuinfrastrukture na objektima – uvođenje plina, vode) te 150.000,00 za ostale udrugeiz području kulture (KUD Đeram, Radio D. Miholjac, UDVDR Klub Viljevo, školskeradionice te ostale troškove iz područja kulture (dan općine i sl.).

Ad. 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini tedonošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je prihvaćeno Izvješće o izvršenjuPrograma gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,što je usklađeno sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2015.godinu, u iznosu od 700.000 kuna.

Također, JEDNOGLASNO je prihvaćen Program gradnje objekata i uređajakomunalne infrastrukture za 2016. godinu, koji će se realizirati u ukupnomiznosu od 4.080.000,00 kuna.

Ad. 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini te donošenjePrograma održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini sa potrebitim dopunama u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna.

Prihvaćen je i Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2016. godinu,u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna.

Ad. 8. Analiza stanja u 2015. godini i Smjernice zaorganizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2016. godinu – donošenjeOdluke u svezi istog.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04,79/07, 38/09 i 127/10.), a prema ukazanoj potrebi nakon provedene rasprave iizvješću g. T. Mađarića koji je imenovan za načelnika Stožera zaštite ispašavanja, JEDNOGLASNO je prihvaćen Zaključak o usvajanju Analize stanjasustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2015. godini kao iSmjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na područjuOpćine Viljevo u 2016. godini.

Ad. 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za radpolitičkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2015.godinu.

Po provedenoj raspravi sa 7 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM (I.Cvrković) donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkihstranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2015. godinu uukupnom iznosu od 10.000,00 kuna. Sredstva se raspoređuju prema broju vijećnikau općinskom vijeća i osigurana su u Proračunu Općine Viljevo za 2015. godinu.

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

· Prema prijedlogu vijećnika I. Cvrkovića, donesen je Zaključak Općinskog vijeća da se uputi dopis PP DonjiMiholjac u svezi odvijanja prometa teretnih vozila u Ivanovu kojim se inzistira da se poštuje izrađeni Prometni projekt za odvijanje prometa u Ivanovu iz 2012.godine, kao i strogo poštivanje postavljenih prometnih znakova temeljem toga Projekta – prihvaćeno JEDNOGLASNO.

· Poprovedenoj kraćoj raspravi o nekim temama (stipendije, javna rasvjeta, problemodlaganja krupnog otpada) te iscrpljenom predviđenom dnevnom redu sjednica jezavršila s radom.

· Potomje uslijedio zajednički domjenak povodom Božića i Nove 2016. godine a posliječestitki zamjenika načelnika T. Mađarića i predsjednika vijeća D. Fekete podijeljenisu skromni pokloni (kalendar, rokovnik, olovka, upaljač) nazočnim vijećnicima.

Sjednica je završila sradom u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 18. rujna 2015.
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 18. rujna 2015. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/15-01/3 i URBROJ: 2115/05-01-15-1 od 12. rujna 2015. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, koji je prihvaćeno sa jednim glasom suzdržanim (I. Kovačević).

Konstatirano je da je sjednici nazočno 7 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Kovačević, Ivica Šoš, Monika Fekete.
NEDOSTAJE: Željko Viljevac, Livio Ištvanović, Nada Crljenić, Ivan Cvrković.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegov zamjenik Tomislav Mađarić, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, predstavnik Radio D. Miholjac – V. Perković.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je sa 6 glasova ZA i 1 suzdržan (Kovačević I.).

Ad. 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i donošenje zaključka u svezi istog.
Predsjednica Mandatnog povjerenstva M. Fekete izvjestila je vijećnike da je ostavku na dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Viljevo podnio Marko Mihaljević iz Ivanova, izabran sa liste HDSSB-a. Ostavka je jednoglasno usvojena, tako da Općinsko vijeće Općine Viljevo do imenovanja novog vijećnika broji 11 vijećnika.

Ad. 3. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2015. godinu za razdoblje 01.01-30.06.2015. godine.
Po provedenoj raspravi prihvaćeno je izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 1. polugodište 2015. godine, sa 6 glasova ZA i 1 glas Protiv (I. Kovačević), kojim se utvrđuje slijedeće:

- ukupnu svotu ostvarenih prihoda u iznosu od 2.083.330 kuna
UKUPNI PRIHODI: 2.083.330 kuna

- ukupnu svotu izvršenih rashoda u iznosu od 2.378.134 kuna
- manjak prihoda I-VI. 2015. godine 294.804 kuna
- preneseni višak iz prethodnih godina 375.524 kune
- VIŠAK PRIHODA PREOSTALI 80.720 kuna

Ad. 4. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo.
Po provedenoj raspravi a prema prijedlogu koji su vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo dobili u materijalima u pisanom obliku, jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo. Priznanja će se svečano dodjeljivati svake godine povodom Dana Općine Viljevo 30. studenog, prema prethodno utvrđenim kriterijima i postupku dodjele.

Ad. 5. Izvješće o elementarnim nepogodama na području Općine Viljevo.
Elementarna nepogoda pogodila je područje Općine Viljevo tijekom 2014. godine 2 puta te isto tako, za sada i u 2015. godini, izvjestili su vijećnike T. Mađarić i T. Hajduković.
Štete su obrađene sukladno Metodologiji za obračun štete od elementarne nepogode, te su iste prijavljene i ukucane u aplikaciju Registar šteta.
- Za 2. štetu u 2014. godini, poplava u 09 mjesecu, prijavljeno je bilo 56 oštećenika čija je šteta potvrđena u ukupnom iznosu od 4.143.036,24 kune. Na ime te odštete nadležno ministarstvo doznačilo je iznos od 165.721,00 kunu, što čini 4% od pretrpljene štete. Sredstva su odmah po prispijeću proslijeđena oštećenim pravnim i fizičkim osobama.
- U 2015. godini prijavljena je i obrađena šteta – kiše i poplava tijekom 05. mjeseca, u ukupnom iznosu od 14.021.742,14 kuna. Štetu je prijavilo 158 fizičkih i pravnih osoba. Sredstva pomoći se očekuju.
- U 2015. godini područje Općine Viljevo pogodila je 2. elementarna nepogoda – suša tijekom ljeta, naročito u 8. mjesecu kada je župan OBŽ V. Šišljagić proglasio elementarnu nepogodu. Prijavljeno je i obrađeno 203 prijave (199 fizičkih i 4 pravne osobe) sa ukupnim iznosom štete od 9.473.404,75 kuna. Sredstva pomoći također se očekuju.
Izvješće je prihvaćeno sa 1 suzdržanim glasom (I. Kovačević).

Ad. 6. Donošenje Zaključka o raspisivanju obavijesti o prikupljanju zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći studentima i sufinanciranju troškova prijevoza i plaćanja učeničkih domova srednjoškolcima za 2015/16. godinu.
Prema izlaganju izvjestitelja (M. Fekete, T. Mađarić, T. Hajduković) i prijedlogu u materijalima priloženim sazivu sjednice, u protekloj godini sufinancirano je 22 studenta isplatom jednokratne pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna kao i naknada za prijevoz srednjoškolcima (učenički dom) za njih 20 u iznosu od 2.000,00 kuna. Također, svim učenicima – srednjoškolcima s područja Općine Viljevo osiguran je besplatan prijevoz do mjesta školovanja. U raspravi je iznesen prijedlog vijećnika (M. Fekete, I. Kovačević) da se pomoć studentima poveća na 5.000,00 kuna (500,00 kuna mjesečno). Vijećnik Đ. Vincetić predložio je da se ova mogućnost ponovno razmotri u 2. polugodištu te da se ako bude financijskih sredstava povisi pomoć studentima. Ovakav Zaključak je i prihvaćen sa 6 glasova ZA i 1 glas suzdržan (M. Fekete).

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – prema izvješću (M. Fekete) Općina Viljevo je temeljem raspisane prijave sklopila Ugovor sa nadležnim HZZ iz Osijeka za stručno osposobljavanje 5 osoba s područja Općine Viljevo – SSS, na rok od 1 godine. Sredstva su u cijelosti osigurana putem HZZ.
• POSJETA ŽUPANA OPĆINI VILJEVO – nazočne vijećnike po ovom pitanju izvijestio je zamj. načelnika T. Mađarić. Općinu Viljevo je sa svojim suradnicima, pročelnicima i voditeljima stručnih službi 16.07.2015. godine posjetio župan OBŽ Vladimir Šišljagić. Tijekom radnog sastanka predstavnici Općine Viljevo su župana i njegove suradnike upoznali sa projektima koje provodi ova općina ( Izgradnja centra u Viljevu, cesta Kapelna - Krunoslavlje, izgradnja sustava odvodnje, izgradnja javne rasvjete, pitanje školstva, rješavanje problema višegodišnjih poplava, pitanje lovstva) nakon čega je župan Šišljagić obećao pripomoći Općini Viljevo u realizaciji navedenih projekata.
• RAZNO – T. Mađarić izvijestio je vijećnike o drugim temama i aktivnostima na području Općine Viljevo između kojih je istakao da je u tijeku ishodovanje dokumentacije za legalizaciju svih objekata u vlasništvu općine (športski tereni, društveni domovi) kao i potrebu usklađivanja statuta svih udruga građana s područja Općine Viljevo (vatrogastvo, sportski klubovi, ostale udruge).
Također, vijećnici su izvješćeni o obavljenom inspekcijskom nadzoru cjelovitog Sustava civilne zaštite na području Općine Viljevo koji je prošao bez većih zamjerki.
Zamj. načelnika T. Mađarić iznio je i pohvalu na suradnju udruga s područja općine tj. zajedničku organizaciju obilježavanja Dana oslobođenja Općine Viljevo 16.9. - (LD „Kuna", ŠRD „Zlatni karas", UDVDR RH Klub Viljevo), kada se okupilo u popodnevnim satima više od 200 ljudi u centru naselja Viljevo.
Vijećnik I. Šoš izrazio je nezadovoljstvo odobrenim financijskim sredstvima ponekim udrugama (npr. motoklub Rimljani) iako su zastupljeni na mnogim susretima pa čak i međunarodnog karaktera.
Po iscrpljenom dnevnom redu, sjednica je završila s radom u 20 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 19. lipnja 2015.

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 19. lipnja 2015. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/15-01/2 i URBROJ: 2115/05-01-15-1 od 12. lipnja 2015. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je prihvaćeno jednoglasno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Kovačević, Livio Ištvanović, Ivica Šoš, Nada Crljenić.
NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Željko Viljevac. Monika Fekete (opravdano).
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegov zamjenik Tomislav Mađarić, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je sa 7 glasova ZA i 2 Protiv (Kovačević I., Ištvanović L. ).

Ad. 2. . Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za II. Polugodište 2014. godine te za I. polugodište 2015. godine.
Po provedenoj raspravi u koju su se po podnesenom Izvješću o radu Općinskog načelnika I. Fekete za II. polugodište 2014. godine, te I. polugodište 2015. godine – koje je priloženo u pisanim materijalima za vijeće, uključili vijećnici sa svojim pitanjima i prijedlozima, usvojeno je sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Kovačević I.) te 2 glasa SUZDRŽANA (Ištvanović L., Crljenić N.).
Po iznesenom izvješću načelnika iz kojeg navodimo ishodovanje potrebitih suglasnosti (Dom Zdravlja D.Miholjac) za izgradnju centra i vatrogasnog doma u Viljevu, te sada očekujemo odobrenje sredstava za izradu projektne dokumentacije, potom i učešće Europskih fondova u samoj izgradnji i realizaciji projekta. U raspravu se uključilo nekoliko vijećnika između kojih navodimo Cvrković I. koji je postavio pitanje tko sada donosi odluku o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem a koje se nalazi na području Općine Viljevo. Odgovorili su I. Fekete i T. Mađarić a to je da kriterije utvrđuje i sve postupke provodi Agencija za poljoprivredno zemljište. Po tome pitanju svoje mišljenje su iznijeli vijećnici Ištvanović L. i Kovačević I. smatrajući da ne bi bilo neke veće razlike da je Općina Viljevo provela postupak natječaja za preostalih 1.200 ha zemljišta što je preostalo na raspolaganju.

Ad. 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• JAVNI RADOVI – prema izvješću Općinskog načelnika I. Feketea Općina Viljevo je uputila prema Zavodu za zapošljavanje Osijek 2 Programa za zapošljavanje na javnom radu putem kojih bi se zaposlilo 95 nezaposlenih osoba tijekom 2015. godine. Za sada je odobreno zapošljavanje svega 10 osoba na razdoblje od 5 mjeseci.
• ELEMENTARNA NEPOGODA – nazočne vijećnike po ovom pitanju izvjestio je načelnik I. Fekete. Općina Viljevo protekle je godine dva puta pretrpjela štetu od elementarne nepogode i to prvi puta u prvom dijelu godine od velikih kiša nakon čega je uslijedilo izlijevanje kanala po njivama te potom tijekom 9 mjeseca od izlijevanja rijeke Drave. Za prvu štetu Općina Viljevo je dobila ukupno 572.548,00 kuna što čini 5% od ukupnog iznosa pretrpljene štete od 11.450.959,23 kune. Novac je odmah proslijeđen oštećenicima na njihove žiro-račune. Za drugu štetu od izlijevanja rijeke Drave Općina Viljevo u ovom trenutku još nije dobila sredstva. Druga šteta je prema prijavama oštećenih iznosila ukupno 4.143.036,14 kuna.
Također vijećnici su upoznati da je župan Osječko-baranjske županije ponovno proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Viljevo od prevelike količine padalina i poplave tijekom 5. mjeseca ove godine. U tijeku je prijava šteta a potom će slijediti utvrđivanje stanja na terenu i po procjeni štete ukucavanje podataka u registar šteta u Zagrebu.
• ŠKOLA U IVANOVU – ponovno je pitanje postavio vijećnik Cvrković I. ističući problem nastao poslije izgradnje škole smatrajući neprimjerenom ogradu od žice a također ističe i problem nepostojanja jednog manjeg dječjeg igrališta koje bi dobrodošlo uz školu. U raspravu se uključio i vijećnik Kovačević I. predlažući radni sastanak sa predstavnicima županije kako bi se taj problem riješio. Sa prijedlogom je suglasan načelnik Fekete I. kao i ostali vijećnici te će se u budućnosti taj problem pokušati riješiti.
• IZBORI NA PODRUČJU OPĆINE – Po ovom pitanju postavljeno je nekoliko upita (Cvrković I., Kovačević I.) o tome zašto u Izbornom povjerenstvu Općine Viljevo uopće nema uključenih osoba koje imaju prebivalište na ovom području a isti tako i većina osoba – biračkih odbora uz kutije također nisu većim dijelom s područja Općine Viljevo, tako je bilo i prilikom zadnjih održanih izbora za predstavnike Vijeća nacionalnih manjina koji su u ovom slučaju Općinu Viljevo koštali oko 60.000,00 kuna. Načelnik Fekete i njegov zamjenik Mađarić T. su već nekoliko puta pokušali utjecati da se to promjeni međutim Odluku o izboru članova Općinskog izbornog povjerenstva donosi Županijsko izborno povjerenstvo a Odluku o članovima biračkih odbora opet imenovano Općinsko izborno povjerenstvo tako da do sada nismo uspjeli postići nikakav dogovor u svezi toga pozitivnog rješenja.

Po iscrpljenom dnevnom redu predsjednik vijeća Davorin Fekete zamolio je sve nazočne vijećnike da se minutom šutnje oda počast preminulom članu Stevi Posavcu, koji je bio izabran za zamjenika načelnika Općine Viljevo, što je i učinjeno te je potom sjednica završila s radom u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković


PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 20. ožujka 2015.
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 20. ožujka 2015. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/15-01/1 i URBROJ: 2115/05-01-15-1 od 13. ožujka 2015. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je prihvaćeno sa 8 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM (Kovačević I.).

Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Livio Ištvanović, Ivica Šoš.
NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Željko Viljevac. Nada Crljenić.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,
I. Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad. 2. Izrada „Strateškog razvojnog programa Općine Viljevo"
- donošenje Odluke o istom.
Po provedenoj raspravi prihvaćena je Odluka o izradi „Strateškog razvojnog programa Općine Viljevo" za slijedeće petogodišnje razdoblje, kao i Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Viljevo, za pripremu i izradu te praćenje provedbe i realizacije Strateškog razvojnog programa Općine Viljevo za razdoblje 2015-2019. godina. Odluka je usvojena sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (I. Kovačević).

Ad. 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu.
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu, sa godišnjim obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu, prihvaćena je sa 7 glasova ZA, jednim glasom PROTIV (Kovačević I.) i jednim glasom SUZDRŽANIM (Ištvanović L.). Odlukom su utvrđeni ukupni prihodi i primici u iznosu od 6.592.456 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6.188.775 kuna. Ostvareni višak prihoda nad rashodima u 2014. godini iznosi 403.681 kunu. Isti se raspoređuje za pokriće prenesenog manjka prihoda od 28.157 kuna te prijenos viška za buduće razdoblje u iznosu od 375.524 kune.

Ad. 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Viljevo za 2014. godinu.
Po provedenoj raspravi Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Viljevo za 2014. godinu prihvaćeno je JEDNOGLASNO.
Izvješćem o stanju obuhvaćeno je provođenje odredbi važećih zakona kao i provođenje mjera za unapređenje stanja pripremljene za 2015. godinu, koje obuhvaćaju razdvojeno prikupljane različitih vrsta otpada (mješoviti otpad, papir, plastika, krupni otpad)

Ad. 5. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi za područje Općine Viljevo.
Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o komunalnoj naknadi za područje Općine Viljevo, sa 8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Kovačević I.). Odluka se donosi sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako bi se izvršila revizija i izdavanje novih rješenja svim obveznicima s područja Općine Viljevo iz razloga što su zadnja rješenja izdavana još davne 2004. godine.

Ad. 6. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Viljevo.
Po provedenoj raspravi sa 8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (I. Kovačević), donesena je Odluka o komunalnom doprinosu Općine Viljevo. Novom Odlukom izvršeno je usklađivanje sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i prilagođavanje potrebama općine u svrhu što učinkovitije naplate komunalnog doprinosa prilikom gradnje i legalizacije objekata na području Općine Viljevo.

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• JAVNI RADOVI – prema prijedlogu Općinskog načelnika I. Feketea kreće se u aktivnosti provođenja Programa javnih radova u 2015. godini. Radovi bi se temeljili na društveno korisnom radu – uređenju i revitalizaciji javnih površina, uređenju okoliša i sličnim komunalnim poslovima na području Općine Viljevo. Program bi se provodio uz sufinanciranje HZZ-a a na istim poslovima se očekuje zapošljavanje 30- ak osoba s područja Općine Viljevo na razdoblje do 6 mjeseci.
• NERAZVRSTANE CESTE – prema izvješćima načelnika I. Feketea, njegovog zamjenika T. Mađarića vijećnici su upoznati sa činjenicom da se Općina Viljevo prijavila na natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo. Prema riječima izvjestitelja i priloženim kartama sa planiranim uređenjem cesta, ovim projektom je obuhvaćeno cca 20 km nerazvrstanih cesta. Po izradi projektne dokumentacije očekuje se i raspisivanje natječaja za izvođenje konkretnih radova na uređenju cesta.
Zaključeno je da će ova tematika biti predmet i na budućim sjednicama Općinskog vijeća kada će biti puno više podataka i konkretnih prijedloga.
• POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI – O „Prijavi Općine Viljevo na javni poziv - poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije" vijećnike je izvjestila M. Fekete.
Općina Viljevo se prijavila za izradu projektne dokumentacije – obnova vanjske ovojnice općinske zgrade, sa krajnjim ciljem obnove pročelja zgrade općine, energetskim uštedama te ishodovanjem potrebitih energetskih certifikata.
• SUBVENCIONIRANJE MLADIH OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA – vijećnik Livio Ištvanović iznio je prijedlog da se formira fond za rečene namjene, kako bi se omogućilo mladim obiteljskim gospodarstvima i poduzetnicima početna inicijalna sredstva koja bi služila za daljni razvoj djelatnosti. Po provedenoj raspravi, te iscrpljenom predviđenom dnevnom redu sjednica je završila radom.

Sjednica je završila s radom u 19,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 23. prosinca 2014.
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 23. prosinca 2014. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/14-01/5 i URBROJ: 2115/05-01-14-1 od 16. prosinca 2014. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Livio Ištvanović, Ivica Šoš.
NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Željko Viljevac. Nada Crljenić.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,
A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 7. i 8. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 7. i 8. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je sa 8 glasova ZA. Suzdržan je bio vijećnik I. Kovačević.

Ad. 2. Proračun Općine Viljevo za 2015. godinu.
Po provedenoj raspravi prihvaćen je Proračun Općine Viljevo za 2015. godinu sa 7 glasova ZA, 2 glasa SUZDRŽANA (I. Kovačević, L. Ištvanović).
Prihvaćenom Odlukom utvrđena je visina Proračuna Općine Viljevo za 2015. godini u ukupnom iznosu planiranih Prihoda od 7.500.000 kuna te svotom planiranih Rashoda u iznosu od 7.300.000 kuna. Planirani Višak prihoda u iznosu od 200.000 kuna čini uravnoteženje Računa financiranja a sredstva će se koristiti za plaćanje dospjelih kreditnih obaveza općine prema HBOR-u i OTP banci. Sa proračunom Općine Viljevo za 2015. godinu prihvaćena je i Projekcija proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje.

Ad. 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2015. godinu.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2015. godinu, prihvaćena je sa 8 GLASOVA za i jednim glasom SUZDRŽANIM (Ištvanović L.) .
Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2015. godini.

Ad. 4. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2015. godini.
Po provedenoj raspravi prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV (I. Kovačević) Program javnih potreba u športu i kulturi za 2015. godinu.
Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 540.000,00 kuna od čega 350.000,00 za troškove rada športskih klubova, 50.000,00 za kapitalne troškove te 140.000,00 za ostale udruge iz području kulture (KUD Đeram, OAR-OTV Osijek, Radija D. Miholjac, UDVDR Klub Viljevo te ostale troškove iz područja kulture (dan općine i sl.).

Ad. 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini te donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, što je usklađeno sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu, u iznosu od 735.000 kuna.
Također, JEDNOGLASNO je prihvaćen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, koji će se realizirati u ukupnom iznosu od 4.080.000,00 kuna.

Ad. 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini te donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Po provedenoj raspravi sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV (I. Kovačević) je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini sa potrebitim dopunama u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna.
Prihvaćen je i Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna.

Ad. 7. Analiza stanja u 2014. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu – donošenje Odluke u svezi istog.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10.), a prema ukazanoj potrebi nakon provedene rasprave jednoglasno je prihvaćen Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2014. godini kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2015. godini. Također, prema ukazanoj potrebi, a prema izvješću gos. T. Mađarića izvršeno je osposobljavanje Stožera i Tima civilne zaštite od 33 člana te slijedi daljnje uvježbavanje i opremanje.

Ad. 8. Plan zaštite od požara za područje Općine Viljevo – donošenje Odluke o prihvaćanju istog.
Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je prihvaćen Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Viljevo, a prema prethodno usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Viljevo. Procjena i Plan zaštite od požara izrađeni su u suradnji sa tvrtkom ZaštitaInspekt d.o.o. iz Osijeka.

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• ELEMENTARNA NEPOGODA POPLAVA – po podnesenim izvješćima načelnika Općine Viljevo I. Fekete te pročelnika JUO T. Hajdukovića te utvrđenom nastalom stanju poplave od izlijevanje rijeke Drave, Karašice kao i pripadajućih kanala, tijekom 5. pa ponovno 9. mjeseca 2014. godine, nastradale su brojne poljoprivredne kulture, te neki objekti kao i lokalne ceste što će uzrokovati brojne materijalne posljedice za stanovništvo ovog kraja. T. Hajduković je izvjestio da je utvrđena šteta u 5. mjesecu, prema prijavama oštećenih iznosila ukupno 11.450.959 kuna sa oštećenih 2151 ha poljoprivrednog zemljišta dok je šteta nastala u 9. mjesecu prema prijavama i obrađenim podacima na 1086 ha utvrđena u iznosu od 4.143.036 kuna, tako da je ukupno utvrđena nastala šteta tijekom 2014. godine 15.593.995 kuna.
• STANJE PROJEKTA ODVODNJE – Vijećnike su izvjestili načelnik I. Fekete,te njegov zamjenik T. Mađarić, da je završena Projektna dokumentacija i ishođena dozvola za izgradnju te se čekaju daljnje aktivnosti Hrvatskih voda i natječaji EU kako bi se krenulo s realizacijom projekta.
• OSTALO – Po provedenoj kraćoj raspravi o nekim temama (Gospodarska zona Cret Viljevski, Škola i školsko igralište Ivanovo), te iscrpljenom predviđenom dnevnom redu sjednica je završila radom.
• Potom je uslijedio zajednički domjenak povodom Božića i Nove 2015. godine a poslije čestitki načelnika i Predsjednika vijeća podijeljeni su skromni pokloni nazočnim vijećnicima. Također nazočne vijećnike izvjestio je načelnik I. Fekete da su povodom nadolazećih blagdana osigurani i podjeljeni prigodni poklon paketi za socijalno ugrožene osobe s područja Općine Viljevo kao i za malu djecu, koji su podjeljeni posredstvom viljevačkog župnika.

Sjednica je završila s radom u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

8. sjednica Općinskog vijeća održana 27. studenog 2014.

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 27. studenog 2014. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivnicom KLASA: 021-05/14-01/4 i URBROJ: 2115/05-01-14-1 od 20. studenog 2014. godine. Sjednica je započela u 18 sati.
Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete. Sjednica je bila svečanog karaktera povodom DANA OPĆINE I DANA ŽUPE VILJEVO.
Sjednici su nazočili vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo, načelnik i donačelnici, djelatnici Općinske uprave, gospodarstvenici s ovog područja kao i volonteri i dužnosnici u klubovima i udrugama s područja općine (vatrogasci, nogometaši, lovci, ribiči ), dr. Wadi Zoghbi, predstavnik PP D. Miholjac, S. Čerba – humanitarni djelatnik, D. Lazar, predsjednik UDVDR D. Miholjac. Od ostalih gostiju treba istaći nazočnost gradonačelnika i načelnika susjednih gradova i općina (D. Miholjac – g. Kožić, Marijanci – Dorkić D., Magadenovac – Z. Vuković, Petrijevci – Zelić I., P. Moslavina Z. Šimara, g. Ljušanin).
Sjednici su nazočni bili i predstavnici medija Radio D. Miholjac, gđa. Dolančić.
U početku sjednice, po izvođenu hrvatske himne svi nazočni odali su počast minutom šutnje za sve poginule hrvatske branitelje u domovinskom ratu kao i za preminule vijećnike Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Tijekom sjednice načelnik općine Ivan Fekete pozdravio je sve nazočne goste te upoznao u kraćim crtama sa događanjima u Općini Viljevo tijekom proteklog razdoblja. Potom su se na pozivu zahvalili i pozdravili sve prisutne i neki od gostiju (I. Kožić, I. Zelić).
Po završetku sjednice održan je zajednički domjenak na lovačkom domu u Viljevu te nastup TS Fijaker iz Osijeka.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 26. rujna 2014.
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 26. rujna 2014. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/14-01/3 i URBROJ: 2115/05-01-14-1 od 19. rujna 2014. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Nada Crljenić, Ivica Šoš.
NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Željko Viljevac. Livio Ištvanović.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,
A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je sa 8 glasova ZA. Suzdržan je bio vijećnik I. Kovačević.

Ad. 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – VI. mjesec 2014. godine.
Po provedenoj raspravi prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – VI. mjesec 2014. godine sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (I. Kovačević).
Prihvaćenom Odlukom utvrđeno je izvršenje Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje u 2014. godini u ukupnom iznosu ostvarenih Prihoda od 4.114.199 kuna te svotom izvršenih Rashoda u iznosu od 4.274.751 kuna. Ostvareni Manjak prihoda u iznosu od 160.552 kune te preneseni iznos manjka iz prethodnih godina od 28.157 kuna, čine ukupni manjak za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 188.709 kuna.

Ad. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za za 2014. godinu.
Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO su prihvaćene Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu. Predviđenim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu ne mijenja se prvobitno planirani iznos proračuna u iznosu od 8.310.000 kuna, već je glavna značajka prenamjena proračuna u rashodovnom dijelu, tako da se umjesto nekih kapitalnih rashoda u proračun uvrštava otplata kredita OTP banci, Zagreb namjenskih sredstava odobrenih od strane Agencije za plaćanje po realizaciji IPARD Programa Mjera 301, kao i nabavka komunalne opreme (kante i kontejneri za razvrstavanje smeća).

Ad. 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje I – VI. mjesec 2014. godine.
Po provedenoj raspravi u koju su se po podnesenom Izvješću o radu Općinskog načelnika I. Fekete za I. polugodište 2014. godine – koje je priloženo u pisanim materijalima za vijeće, uključili vijećnici sa svojim pitanjima i prijedlozima, usvojeno je sa 8 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM (I. Kovačević).

Ad. 5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2014. godini.
Predložena Odluka u pisanom materijalu za sjednicu vijeća, usvojena je JEDNOGLASNO. Kriterij raspodjele sredstava predviđenih u iznosu od 10.000,00 kuna je broj vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću. Primjedbu je imao vijećnik I. Cvrković, zbog toga što vijećnik HSP-a (Ž. Viljevac) uopće ne dolazi na sjednice Općinskog vijeće te stoga smatra da tu stranku ne bi trebala sljedovati sredstva iz proračuna namjenjena za rad stranaka u vijeću.

Ad. 6. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i stipendiranje studenata u 2014. godini – donošenje Zaključka u svezi istog.
Po provedenoj raspravi donesen je Zaključak da se u 2014. godini sufinanciraju troškovi prijevoza u 10% iznosu te plaćanja učeničkih domova učenicima srednjih škola u mjesečnom iznosu od 200,00 kuna. Također je prihvaćeno da će se studentima s područja Općine Viljevo isplatiti jednokratna pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna tj. 300,00 kuna u mjesečnom iznosu, sukladno prikupljenim sredstvima u Općinskom proračunu. Zaključak je donesen sa 1 glasom PROTIV (I. Kovačević). Prema donesenom Zaključku Općinski načelnik Općine Viljevo donijeti će potrebite odluke sa utvrđenim uvjetima za realizaciju istog. U raspravu se uključila vijećnica M. Fekete sa prijedlogom da bi pomoć studentima trebala biti i veća (500,00 kuna u mjesečnom iznosu) ako to dozvole sredstva u proračunu, kao i vijećnik V. Pačarić da bi trebalo riješiti problem prijevoza učenika subotom kada je broj autobusnih linija smanjen.

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• POMOĆ ZA OGRIJEV U 2014. GODINI – Prema važećem Zakonu pravo na pomoć za ogrijev ove godine imaju samo korisnici stalne novčane pomoći – prema rješenju Centra za socijalnu skrb, te mi kao općina nemamo nikakve nadležnosti prilikom donošenja odluke i ostvarivanju prava na pomoć za ogrijev – vijećnike je izvjestio načelnik I. Fekete
• NABAVA KOMUNALNE OPREME UZ SUFINANCIRANJE FZOEU ZAGREB – Vijećnike o istome su izvjestili I. Fekete i M. Fekete. Donesena je Odluka o nabavci komunalne opreme, 600 kanti od 120 lit., te 9 kontejnera za potrebu uspostave tzv „zelenih otoka" na području općine. FZOEU sudjelovati će u visini 60% procjenjene vrijednosti od ukupnog iznosa 137.625,00 kuna, prema ponudi tvrtke GRADEKO DOO iz Zagreba.
• ELEMENTARNA NEPOGODA POPLAVA – po podnesenim izvješćima načelnika Općine Viljevo I. Fekete i njegovog zamjenika T. Mađarića te utvrđenom stanju poplave od izlijevanje rijeke Drave, Karašice kao i pripadajućih kanala, nastradale su brojne poljoprivredne kulture, te neki objekti kao i lokalne ceste što će uzrokovati brojne materijalne posljedice za stanovništvo ovog kraja. T. Hajduković je izvjestio da je utvrđena šteta u 5. mjesecu, prema prijavama oštećenih iznosila ukupno 11.450.959 kuna sa oštećenih 2151 ha poljoprivrednog zemljišta dok će se šteta nastala u 9. mjesecu tek obrađivati te tako utvrditi ukupna nastala šteta tijekom 2014. godine.
• PROGRAM JAVNOG RADA U 2014. GODINI – Vijećnike je izvjestio načelnik I. Fekete,te upoznao s činjenicom da u ovoj godini neće biti provođena Programa Javnog rada iz razloga što realizacija istog iziskuje sufinanciranje Općine Viljevo u više od 50% iznosa a mi nemamo raspoloživih sredstava za te namjene.
• PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO – Dom za starije i nemoćne osobe „Moj dom Majdenić" iz Donjeg Miholjca uputio je dopis Općini Viljevo da su ovlašteni provoditi Program pružanja socijalnih usluga u kući (dostava obroka prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje higijene i slično) stanovništvu s našeg područja koje zadovoljava određene uvjete prema procjeni nadležnog centra za socijalnu skrb zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja. Općina Viljevo se traži da dostavi popis takvih osoba kako bi istima usluga bila i dostupna. Donesen je Zaključak da se ista Obavijest izvjesi na Oglasnoj ploči Općine Viljevo kako bi se osobe koje imaju takvo pravo mogle prijaviti u Općinu Viljevo te tako pokušati ostvariti pravo na pomoć.
• OSTALO – V. Pačarić je iznio problem korištenja društvenog doma u Kapelni i njegovog devastiranja od strane neodgovornih pojedinaca.
Vijećnik I. Kovačević smatra da bi društveni dom u Kapelni trebalo sanirati i potom dati nekoj udruzi na korištenje. Načelnik I. Fekete je suglasan s prijedlozima no postavlja pitanje tko će preuzeti odgovornost ako se dom uredi i preda na korištenje.

Sjednica je završila s radom u 19,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 23. lipnja 2014.
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 23. lipnja 2014. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/14-01/2 i URBROJ: 2115/05-01-14-1 od 16. lipnja 2014. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Nada Crljenić, Livio Ištvanović.
NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Željko Viljevac. Ivica Šoš.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,
A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (I. Kovačević).

Ad. 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – III. mjesec 2014. godine.
Po provedenoj raspravi prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – III. mjesec 2014. godine sa 7 glasova ZA, 2 glasa SUZDRŽANIM (I. Kovačević, L. Ištvanović).
Prihvaćenom Odlukom utvrđeno je izvršenje Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje u 2014. godini u ukupnom iznosu ostvarenih Prihoda od 3.550.726 kuna te svotom izvršenih Rashoda u iznosu od 850.575 kuna. Ostvareni Višak prihoda u iznosu od 2.700.151 kunu koristit će se za pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 28.157 kuna kao i povrat kredita OTP Banci u svrhu realizacije projekta izgradnje nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo (IPARD – Mjera 301), što ujedno upućuje na potrebu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu.
Na njegov zahtjev, vijećniku I. Kovačević pisanim putem će se dostaviti analitika i pojašnjenje nekih konta rashoda (35231, 32349) izvršenja Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – III. mjesec 2014. godine.

Ad. 3. Gospodarenje otpadom na području Općine Viljevo.
a) Po provedenoj raspravi prihvaćeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Viljevo za 2013. godinu, koje je podnio vijećnicima Općinski načelnik Ivan Fekete. Izvješćem je obuhvaćena provedba utvrđenih obaveza i poduzetih mjera vezanih za Plan gospodarenja otpadom u 2013. godini za područje Općine Viljevo, te ostale aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom.
b) Po provedenoj raspravi i ukazanoj potrebi za usklađivanjem akata Općine Viljevo sa novodonesenim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13.), donesena je Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viljevo. Istom Odlukom je potvrđeno da tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o.
iz Oroslavja, Mokrice 180/C obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, putem dodijeljene koncesije 2006. godine, prema tako utvrđenim uvjetima. Također se utvrđuje obaveza odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla i tekstila na tzv. „zelenim otocima" u naseljima Viljevo, Ivanovo i Kapelna, te metala i krupnog (glomaznog) otpada, prema potrebi. Odluka je donesena sa 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM (D. Fekete). Posljedica ne donošenja ovakve Odluke za Općinu Viljevo povlačila bi novčanu kaznu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna te za Općinskog načelnika 15.000,00 do 25.000,00 kuna.

Ad. 4. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• IZGRADNJA CENTRA U VILJEVU – Izvješće o planiranim aktivnostima u vezi navedenog projekta te sa detaljima vijećnike su upoznali načelnik I. Fekete te njegov zamjenik T. Mađarić. Po provedenoj raspravi i uključivanja nekih vijećnika u istu (M. Knežević – kružni tok, L. Ištvanović – pitanje dvorane, kuhinje, prostorija za udruge, D. Fekete – važnost poslovnih prostora), T. Mađarić i I. Fekete su napomenuli da je ovo samo Idejno rješenje a da će se sve detaljno utvrditi konačnim Planom i Izvedbenim projektom – LOKACIJSKOM DOZVOLOM po ishodovanju suglasnosti nadležnih stručnih službi (Ministarstvo zdravlja- sanitarna inspekcija, Hrvatske vode, Ministarstvo kulture, MUP, Uprava za ceste, HEP, KG Park).
• IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE VILJEVO – Načelnik I. Fekete i njegov zamjenik T. Mađarić izvjestili su vijećnike da je za sustav odvodnje na području Općine Viljevo ishodovana lokacijska dozvola te da su daljnje aktivnosti na realizaciji Projekta u tijeku.
• ELEMENTARNA NEPOGODA - POPLAVA – elementarna nepogoda od prevelikih količina padalina – poplave, proglašena je za područje Općine Viljevo 12.05.2014. godine. Prijava šteta je u toku a štete se ukucavaju direktno u Registar šteta, izvijestio je pročelnik JUO
T. Hajduković.
* PROGRAM JAVNOG RADA – Vijećnike je izvjestio načelnik I. Fekete i to sa činjenicom da u ovoj godini postoji problem pri zapošljavanju osoba na javnim radovima jer općina treba sufinancirati 50 % plaće te materijalne troškove za zaposlene radnike, kao i problem sa zapošljavanjem Roma koji su se morali u popisu stanovništva izjasniti kao Romi jer je to uvjet za zapošljavanje na javnim radovima.
I. Fekete je također upoznao vijećnike da će i korisnici socijalne pomoći također moći biti zaposleni na komunalnim poslovima do 90 sati mjesečno te će se takva mogućnost i razmotriti.
I. Kovačević je dao primjedbu kako su prije – naročito u predizborno vrijeme mogli biti zaposleni socijalci na javnim radovima, a sada ne štimaju, na što je odgovorio načelnik I. Fekete da su i onda bile zaposlene osobe koje su zadovoljavale uvjete koje je utvrdio HZZ za javne radove.
• OSPOSOBLJAVANJE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE VILJEVO – T. Mađarić je izvjestio vijećnike o provedenom osposobljavanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viljevo, kao i potrebe budućeg planiranja obuke Postrojbe civilne zaštite Općine Viljevo.
• PROJEKT „MOJ ZELENI DOM" – o provođenju rečenog Projekta vijećnike je izvjestila Monika Fekete, i to s činjenicom da je do sada u suradnji Općine Viljevo i FZO Zagreb realiziran 1 Projekt, te je za realizaciju ostalo još 9 Projekata što bi se trebali iskoristiti do kraja tekuće, 2014. godine.
• LEGALIZACIJA OBJEKATA – o trenutačnim aktivnostima vijećnike je izvjestio T. Mađarić te naglasio kako svi koji žele legalizirati svoje nekretnine obavezno moraju do 1. srpnja 2014. godine produžiti rok za legalizaciju u nadležnom Uredu državne uprave, kako bi uspjeli pravovremeno odraditi sve aktivnosti potrebite za legalizaciju svojih objekata.
• OSTALA PITANJA I PRIJEDLOZI – I. Cvrković je postavio pitanje održavanja javnih površina na području Općine Viljevo (domovi, groblja i druge javne površine), na što mu je odgovorio načelnik I. Fekete da će se to riješiti zapošljavanjem osoba na javnim radovima po prispjeću financijskih sredstava u Proračun, kao i putem odrade osoba koje odslužuju kaznu putem Probacijskog ureda iz Osijeka. I. Kovačević – postavio je pitanje o mogućnosti sufinanciranja udžbenika za školsku djecu, barem za 1. razrede, na što mu je odgovorio načelnik I. Fekete da sve ovisi o prispjeću financijskih sredstava u Proračun, što će se vidjeti u dogledno vrijeme te će se takva mogućnost i razmotriti. I. Kovačević – također je postavio pitanje što je sa izgradnjom bioplinskog postrojenja u Cretu Viljevskom na što su mu odgovorili T. Mađarić i I. Fekete, da to sada ne ovisi od nas nego od vlasnika predmetne nekretnine, stare škole u Cretu Viljevskom, te po njihovom saznanju da se aktivnosti na izgradnji bioplinskog postrojenja nastavljaju u ovoj godini.

Sjednica je završila s radom u 20,35 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 14. ožujka 2014.
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 14. ožujka 2014. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/14-01/1 i URBROJ: 2115/05-01-14-1 od 10. ožujka 2014. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 8 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Nada Crljenić.
NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Željko Viljevac. Ivica Šoš, Livio Ištvanović.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,
A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je sa 7 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM (I. Kovačević).

Ad. 2. Izvješće o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu.
Po provedenoj raspravi prihvaćeno je Izvješće tj. donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća s godišnjim obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu 7 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM (I. Kovačević).
Prihvaćenom Odlukom utvrđeno je izvršenje Proračuna Općine Viljevo u 2013. godini u ukupnom iznosu ostvarenih Prihoda od 7.823.799 kuna te svotom izvršenih Rashoda u iznosu od 7.547.787 kuna. Ostvareni Višak prihoda u iznosu od 276.012 kuna koristit će se za pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina, te je godišnjim obračunom iskazan manjak za pokriće u slijedećem razdoblju u ukupnom iznosu od 28.157 kuna. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu je pravovremeno i u zakonskom roku dostavljeno na uvid nadležnim tijelima (Ministarstvu Financija, Državnom uredu za reviziju, FINA-i te Odjelu za financije OBŽ).

Ad. 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje 01.07.2013. do 31.12.2013. godine.
Po provedenoj raspravi u koju su se po podnesenom Izvješću Općinskog načelnika I. Fekete za II. polugodište 2013. godine – koje je priloženo u pisanim materijalima za vijeće, uključili vijećnici sa svojim pitanjima i pojašnjenjima
(I. Kovačević, T. Mađarić) usvojeno je sa 7 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽANIM (I. Kovačević).

Ad. 4. Provođenje Programa javnog rada u 2014. godini.
Javni radovi u 2014. godini – prema informacijama sa Zavoda za zapošljavanje Općina Viljevo može na poslovima Javnog rada u 2014. godini zaposliti najviše tridesetak osoba prema različitim Programima (Zapošljavanje mladih, Društveno koristan rad, Zapošljavanje osoba bez radnog staža i dr.). Po provedenoj raspravi Zaključak o provođenju Programa javnih radova u Općini Viljevo tijekom 2014. godine prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (I. Kovačević).

Ad. 5. Izvješće o stanju odvodnje (kanalizacije) na području Općine Viljevo.
Vijećnici su upoznati sa trenutnim stanjem nakon izlaganja zamjenika načelnika T. Mađarića o dosadašnjem provođenju postupka odvodnje u naseljima na području Općine Viljevo, kao i načelnika I. Fekete, koji su kao glavni problem u daljnjim aktivnostima prilikom ishodovanja Projektne dokumentacije sustava odvodnje za područje Općine Viljevo istakli dobivanje suglasnost Hrvatskih voda koje traže da cijeli sustav odvodnje ide u rijeku Dravu iako je planirano i projektirano da se pročišćene vode ispuštaju u Mali kanal u Cretu Viljevskom, kako to dozvoljavaju važeći Prostorni planovi Općine Viljevo tako i OBŽ. Suglasnost se očekuje svakoga dana te se ubrzo planiraju i daljnje aktivnosti u svezi odvodnje, za koju su prema riječima izvjestitelja, osigurana sredstva u proračunu Hrvatskih voda u iznosu od 2.600.000 eura, od čega bi Općina Viljevo trebala sudjelovati sa 10% svojih sredstava.

Ad. 6. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• I. Cvrković – upozorio je da je cesta u naselju Ivanovu, u dijelu ulice N. Tesle jako oštećena te iziskuje hitan popravak, prvenstveno bankina dok ne bude prekasno za to, kao i postavio pitanje što je sa pašnjacima u naselju Ivanovo ?
Na pitanja mu je odgovorio načelnik I. Fekete na način da će se u sanaciju i popravak cesta u naseljima kao i poljskih puteva na području Općine Viljevo krenuti čim to dozvole vremenski uvjeti.
Sa pašnjacima, kao i ostalim poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu više ne raspolaže Općina Viljevo nego Agencija za poljoprivredno zemljište iz Zagreba.
• I. Cvrković ponovio je pitanje iz protekle sjednice Općinskog vijeća: kada će se krenuti u uvođenje vode i plina u prostorije nogometnih klubova, što bi uvelike olakšalo bavljenje stanovništva tih naselja sportskim aktivnostima ? Načelnik I. Fekete je odgovorio da je u tijeku rješavanje toga problema i u pripremi je realizacija tih Projekata.
• Đ. Vincetić- istakao je problem nemogućnosti nikakvog utjecanja pri zapošljavanju – prvenstveno u školstvu na svom području, unatoč brojnoj mladeži s ovog područja koje je Općina Viljevo stipendirala prilikom školovanja a poznato je da je Općina Viljevo u velikom djelu i sudjelovala u izgradnji i uređenju školskih objekata, dok se istovremeno zapošljavaju osobe sa drugih područja, izvan Općine Viljevo.

U svezi toga jednoglasno je donesen ZAKLJUČAK Općinskog vijeća da prilikom slijedećih zapošljavanja u školstvu na području Općine Viljevo jedan od potrebitih uvjeta bude istaknuta i prednost osoba koje traže posao da žive na području Općine Viljevo, što će biti u krajnjem slučaju jeftinije i za sam sustav školstva.

Sjednica je završila s radom u 19,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 20. prosinca 2013.
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 20. prosinca 2013. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 17 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/13-01/06 i URBROJ: 2115/05-01-13-1 od 16. prosinca 2013. godine. Sjednica je započela u 17 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Monika Fekete, Ivan Kovačević, Ivica Šoš, Livio Ištvanović, Nada Crljenić.
NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Željko Viljevac.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,
A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 2. i 3. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 2. i 3. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (L. Ištvanović).

Ad. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu.
Po provedenoj raspravi prihvaćene su Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (N. Crljenić) i 2 glasa SUZDRŽANA (L. Ištvanović, I. Kovačević).
Istim Izmjenama i dopunama utvrđeni su ukupni planirani prihodi općine u iznosu od 8.050.000 kuna (sa uključenim sredstvima od realizacije kredita kod OTP banke za financiranje nerazvrstanih cesta – 3.500.000 kn), te rashodi u iznosu od 7.745.831 kunu (sa uključenim sredstvima izdataka za otplatu postojećeg kredita kod HBOR-a Zagreb – 200.000 kn).
Iskazana razlika viška sredstava u iznosu od 304.169 kuna koristit će se za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina.

Ad. 3. Proračun Općine Viljevo za 2014. godinu.
Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o prijedlogu Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu, (čiji prijedlog je načelnik I. Fekete dostavio na uvid u pisanom obliku dana 15. studenog 2013. godine, zajedno sa projekcijom proračuna Općine Viljevo za slijedeće trogodišne razdoblje) isti je i prihvaćen sa 7 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA (I. Kovačević, L. Ištvanović, N. Crljenić).

Proračunom za 2014. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 8.310.000 kuna. Proračunom su obuhvaćena sredstva od primitaka za dane zajmove mladim poduzetnicima i ženama, te osigurana sredstva kojim se proračun uravnotežuje te osigurava otplata dugoročnog kredita kod HBOR-a Zagreb.
Sastavni dio Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu je i Plan razvojnih programa - PRP te projekcija Proračuna za slijedeće trogodišnje razdoblje (2014-2016. godina) sa iskazanim investicijama i izvorima prihoda za navedene investicije.

Ad. 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2014. godinu, prihvaćena je JEDNOGLASNO.
Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2014. godini.

Ad. 5. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2014. godini.
Po provedenoj raspravi prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV (I. Kovačević) Program javnih potreba u športu i kulturi za 2014. godinu.
Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna od čega 400.000,00 za troškove rada športskih klubova, 50.000,00 za kapitalne troškove te 150.000,00 za udruge iz području kulture (KUD Đeram, OTV Osijek, Radija D. Miholjac, UDVDR Klub Viljevo te ostale troškove iz područja kulture (dan općine i sl.).

Ad. 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini te donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, što je usklađeno sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu, u iznosu od 3.660.813 kuna.
Takođe je prihvaćen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, koji će se realizirati u ukupnom iznosu od 4.470.000,00 kuna.

Ad. 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini te donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
Po provedenoj raspravi sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV (I. Kovačević) je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini sa potrebitim dopunama u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna.

Prihvaćen je i Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna.

Ad. 8. Analiza stanja u 2013. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu – donošenje Odluke u svezi istog.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10.), a prema ukazanoj potrebi nakon provedene rasprave jednoglasno je prihvaćen Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2013. godini kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2014. godini. Također prema ukazanoj potrebi, s obzirom na činjenicu da su održani lokalni izbori prihvaćena je i Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viljevo.

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
• Pomoć za ogrijev u 2013. godini – prema prikupljenim i obrađenim zahtjevima od ukupno 309 zahtjeva pomoć u iznosu od 950 kuna odobrena je za 245 socijalno ugroženih obitelji a zahtjevi nisu prihvaćeni od 64 podnositelja jer ne ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi – izvjestitelj Đ. Vincetić.
• Mjera 301 – Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo – u ponovljenom postupku javnog natječaja ispravnu ponudu je podnijela tvrtka Turković Ltd iz Velike Gorice te su radovi izvedeni u ukupnoj vrijednosti od 3.346.482,38 kuna. Sredstva su isplaćena izvoditelju radova dana 20.11.2013. godine koja su realizirana kreditom kod OTP banke. Povrat sredstava očekuje se početkom 2014. godine. Izvjestitelji su bili I. Fekete i M. Zec.
• Javni radovi u 2013. godini – organizirani su u dvije faze od po tri mjeseca, tako da su u prvom dijelu bili zaposleni djelatnici na javnom radu, njih 20 koju su nastavili s radom iz 2012. godine. Potom je bilo zaposleno novih 20 radnika u razdoblju 01.08 do 31.10.2013. godine, uz sufinanciranje HZZ Osijek 85-100% svih troškova – izvjestitelj I. Fekete.
• I. Cvrković – postavio je pitanje što sa onima koji ne posjeduju kante za smeće na što je dobio odgovor da svi trebaju imati kante za smeće te se u vezi toga trebaju javiti vršitelju usluge tvrtki EKO-flor Plus d.o.o.
Također je postavio pitanje u svezi uvođenja vode i plina na športskim objektima, na što mu je odgovorio načelnik I. Fekete da će to biti riješeno tijekom slijedeće godine.
L. Ištvanović – postavio je pitanje što sa ovim uređenim cestama – poljskim putevima, jer je već vidljiva nebriga i devastacija od strane pojedinih vlasnika poljoprivrednog zemljišta pored kojih ceste prolaze.

Odgovorio je načelnik I. Fekete i zamjenik načelnika T. Mađarić da se sve takve stvari moraju sanirati jer će uslijediti stroge kontrole od strane EU i to u narednih sedam godina.

Sjednica je završila u 19 sati. Potom je uslijedio zajednički domjenak povodom Božića i Nove godine a poslije čestitki načelnika i Predsjednika vijeća podijeljeni su skromni pokloni nazočnim vijećnicima.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković


PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 28. studenog 2013.
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 28. studenog 2013. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivnicom KLASA: 021-05/13-01/5 i URBROJ: 2115/05-01-13-1 od 25. studenog 2013. godine. Sjednica je započela u 18 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete. Sjednica je bila svečanog karaktera povodom DANA OPĆINE I DANA ŽUPE VILJEVO.
Sjednici su nazočili vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo, načelnik i donačelnici, djelatnici Općinske uprave, gospodarstvenici s ovog područja kao i volonteri i dužnosnici u klubovima i udrugama s područja općine, dr. Wadi Zoghbi, načelnik PP D. Miholjac – M. Pavin i njegov zamjenik, M. Zec – djelatnica poduzetničke mreže, S. Čerba – humanitarni djelatnik, od ostalih gostiju treba istaći nazočnost gradonačelnika i načelnika susjednih gradova i općina (D. Miholjac – g. Mikić, Marijanci – Dorkić D., Petrijevci – Zelić I., Magadenovac S. Živković, P. Moslavina Z. Šimara, predstavnik LAG-a Karašica gos. Vrbanić).
Sjednici su nazočni bili i predstavnici medija Radio D. Miholjac, gđa. Dolančić.

U početku sjednice, svi nazočni odali su počast minutom šutnje za sve poginule hrvatske branitelje u domovinskom ratu kao i za preminule vijećnike Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Tijekom sjednice načelnik općine Ivan Fekete pozdravio je sve nazočne goste te upoznao u kraćim crtama sa događanjima u Općini Viljevo tijekom proteklog razdoblja. Potom su se na pozivu zahvalili i pozdravili sve prisutne i neki od gostiju.

Po završetku sjednice održan je zajednički domjenak na lovačkom domu u Viljevu te nastup TS Fijaker iz Osijeka.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković


PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete v.r.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održana 18. rujna 2013.

Z A P I S N I K  sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 18. rujna 2013. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/13-01/3 i URBROJ: 2115/05-01-13-1 od 12. rujna 2013. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća, Davorin Fekete, te uz ponuđeni dnevni red predložio nadopunu sa još dvije točke dnevnog reda: 10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za potrebu izgradnje sustava odvodnje na području Općine Viljevo i 11. Donošenje Odluke o imenovanju člana povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH. Točka 10 dnevnog reda Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje točkom 12., što je i jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 11 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Željko Viljevac, Ivan Cvrković, Marko Mihaljević, Voislav Pačarić, Ivan Kovačević, Monika Zec, Mirko Knežević, Ivica Šoš, Livio Ištvanović.

NEDOSTAJE: Nada Crljenić.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković, pročelnik JUO te Andrijana Dolančić – Radio D. Miholjac.


Dnevni red po točkama:


Ad.1. Izvod iz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad.2. Prisega načelnika i zamjenika načelnika Općine Viljevo.

Predsjednik vijeća Davorin Fekete pročitao je tekst svečane prisege a potom su Općinski načelnik Ivan Fekete i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac pred predsjednikom i ostalim članovima Općinskog vijeća Općine Viljevo prisegnuli, potvrđujući potpisom tekst prisege koji glasi: „Prisežem da ću dužnost načelnika (zamjenika načelnika) obnašati savjesno i odgovorno i držati se Ustava, zakona i odluka Vijeća, te da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Viljevo“.


Ad.3. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstava i Komisija Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Prijedlog Rješenja o izboru članova Povjerenstava i Komisija Općinskog vijeća Općine Viljevo, sukladno članku 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo iznio je predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, Đuka Vincetić, dok je drugi prijedlog iznio član vijeća Ivan Kovačević. Po provedenoj raspravi i glasovanju izabrani su članovi Povjerenstava i komisija, sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (I.Kovačević, Ž. Viljevac, L. Ištvanović, M. Mihaljević), kako slijedi:


I  U Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja biraju se:

1.   DAVORIN FEKETE, za predsjednika

2.   TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana

3.   NADA CRLJENIĆ, za člana


II  U Komisiju za financije i Proračun biraju se:

 1. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za predsjednika
 2. IVAN FEKETE, za člana
 3. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana


III  U Povjerenstvo za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove, zakup lokala biraju se:

 1. TOMISLAV MAĐARIĆ, za predsjednika
 2. ĐUKA VINCETIĆ, za člana
 3. IVAN CVRKOVIĆ, za člana

IV  U Povjerenstvo za poljoprivredu, gospodarstvo i elementarne nepogode biraju se:

1.  IVAN FEKETE, za predsjednika

2.  TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana

3.  IVICA ŠOŠ , za člana

4.  DAVORIN FEKETE, za člana

5.  SLAVKO ŠATOVIĆ, za člana

6.  TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana

7.  VOISLAV PAČARIĆ, za člana


V  U Povjerenstvo za protupožarnu i civilnu zaštitu biraju se:

 1. MIRKO KNEŽEVIĆ, za predsjednika
 2. MATO KAVEDŽIĆ, za člana
 3. STEVO POSAVAC, za člana

VI  U Povjerenstvo za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb biraju se:

 1. ĐUKA VINCETIĆ, za predsjednika
 2. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
 3. VOISLAV PAČARIĆ, za člana
 4. DIMITRIJE JEMRIĆ, za člana
 5. IVAN CVRKOVIĆ, za člana
 6. MIRA ZUBER, za člana
 7. STEVO TEPŠIĆ, za člana


VII  U Povjerenstvo za dodjelu stipendija biraju se:

 1. MONIKA ZEC, za predsjednika
 2. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana
 3. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana


VIII  U Povjerenstvo za šport i kulturu biraju se:

1.  KREŠIMIR FEKETE, za predsjednika

2.  IVICA PANDURIĆ, za člana

3.  ILIJA GALIĆ, za člana

4.  ZORAN MANČIĆ, za člana

5.  BRANKO FRANC, za člana

Povjerenstva su dužna je obaviti sve poslove sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo.


Ad.4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2013. godini.

Odluka da se u 2013. godini sredstva predviđena za rad političkih stranaka u iznosu od 10.000,00 kuna rasporede prema broju vijećnika u jednakom iznosu po vijećniku (833,33 kune) donesena je sa 9 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽNA (Viljevac, Kovačević).


Ad.5. Donošenje Zaključka o odobrenju pomoći za ogrijev.

Zaključak o odobrenju pomoći za ogrijev osobama koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva u 2013. godini donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glas PROTIV (Kovačević) i 1 glas SUZDRŽAN (Viljevac). Zahtjevi se mogu podnositi do 20. listopada, kada će Povjerenstvo općinskog vijeća donijeti konačnu odluku o pravu na pomoć za ogrijev.

Ad.6. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Viljevo.


Po provedenoj raspravi donesena je JEDNOGLASNO Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Viljevo. Ovom Odlukom se utvrđuje postupak priključenja i ostali uvjeti vezano za priključenje stanovništva i poslovnih subjekata na novoizgrađeni vodoopskrbni sustav. Također se stavlja van snage prethodno donesena Odluka o plaćanju naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, sukladno odredbama važećih pozitivnih zakona.


Ad.7. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Viljevo sa 9 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA (Kovačević, Mihaljević). Ovom Odlukom detaljnije se utvrđuju karakteristike budućeg sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Viljevo čija izgradnja ovim postupkom počinje kao i ostali uvjeti načina odvodnje, nadležnost i obaveza priključenja na budući sustav odvodnje.


Ad. 8. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – VI. mjesec 2013. godine.

Po provedenoj raspravi izvješće je prihvaćeno sa 7 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN (Ištvanović) i 3 glasa PROTIV (Viljevac, Kovačević, Mihaljević).

Polugodišnjim Izvješćem o izvršenju proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu utvrđeni su primici u iznosu od 2.125.706 kuna te rashodi u ukupnom iznosu od 1.554.369 kuna. Iskazani višak prihoda u iznosu od 571.337 kuna, pokriva preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od 304.168 kuna, čime ostaje viška prihoda za prijenos u slijedeće razdoblje u ukupnom iznosu od 267.169 kuna. Sastavni dio polugodišnjeg obračuna proračuna za 2013. godinu čine i Bilješke uz financijsko izvješće kojima se podrobnije pojašnjavaju zaduživanja općine, stanje obaveza i potraživanja, broj zaposlenih te saldo žiro računa sa datumom 30.06.2013. godine koji je iznosio 233.201,85 kuna.


Ad. 9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za I . polugodište 2013. godine – donošenje Zaključka o prihvaćanju istog.

Po provedenoj raspravi u koju se po podnesenom Izvješću Općinskog načelnika I. Fekete za I. polugodište 2013. godine uključilo dosta vijećnika sa svojim  pitanjima (Ž. Viljevac, I. Cvrković, I. Kovačević, M. Mihaljević) usvojeno je sa 7 glasova ZA, 3 glasa SUZDRŽANA (I. Kovačević, M. Mihaljević, L. Ištvanović) i 1 glasom PROTIV (Ž. Viljevac).

Ad.10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za potrebu izgradnje sustava odvodnje na području Općine Viljevo.

Prema ukazanoj potrebi u svrhu izgradnje sustava odvodnje na području Općine Viljevo – pročistača otpadnih voda, a prema prihvaćenom Prostornom planu uređenja Općine Viljevo, donesena je Odluka o kupnji nekretnine, k.č. br. 629 u Viljevu u vlasništvu Blaženović Mate iz Viljeva, po tržišnoj cijeni od 35.000,00 kuna. Međusobna prava i obaveze utvrdit će se pisanim ugovorom o kupoprodaji. Odluka je donesena JEDNOGLASNO.


Ad.11. Donošenje Odluke o imenovanju člana povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH.

Prema važećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/2013.), Općinsko vijeće Općine Viljevo u obavezi je imenovati člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH, pri Agenciji za poljoprivredno zemljište. Sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Viljevac, Kovačević) i 2 glasa SUZDRŽANA (Mihaljević, Ištvanović) donesena je Odluka da se za člana Povjerenstva imenuje načelnik općine Ivan Fekete.


Ad.12. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

T. Mađarić upoznao je vijećnike o projektima općine koji su u tijeku, kako slijedi:

- školstvo, stanje novoizgrađene škole u Ivanovu,

- izgradnja javne rasvjete na području općine,

- telekomunikacije – izgradnja odašiljača između Viljeva i Creta,

- uređenje i asvaltiranje ceste Kapelna – Viljevo,

- odrađeni priključci na vodoopskrbni sustav za škole i crkvu.

I. Cvrković iznio je primjedbe na brojne nedostatke na novoizgrađenoj školi u Ivanovu (nepostojanje igrališta, loša ograda i sl.).

I. Fekete je upoznao vijećnike o natječaju APN o prodaji kuća u njihovom vlasništvu a nalaze se na području općine Viljevo.

Ž. Viljevac je upitao za datum završetka javne rasvjete u Viljevu na što mu je odgovorio načelnik I. Fekete da su financije glavni problem jer nismo ostvarili sredstva od europske unije te se čekaju slijedeći natječaji.


Završeno s radom u 20,20 sati.


ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete v.r.

1. Konstituirajuća sjednica održana 19. lipnja 2013.

Z A P I S N I K  sa 1. KONSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 19. Lipnja (SRIJEDA) 2013. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 11 sati.

Sjednicu je sazvao Predstojnik Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj župniji, p.o. Ivan Plašćak pozivom KLASA: 080-01/13-01/21 i URBROJ: 2158-1-13-8 od 07. lipnja 2013. godine. Sjednica je započela u 11 sati. Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj Ispostave Donji Miholjac u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 12 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Fekete, Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Tihomir Hajduković, Monika Zec, Ivan Cvrković, Voislav Pačarić, Ivan Kovačević, Marko Mihaljević, Nada Crljenić, Livio Ištvanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Davorin Fekete, Ivica Šoš, Mirko Knežević, A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj Ispostave Donji Miholjac u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, pročitao izabrane vijećnike, nakon čega je uslijedilo utvrđivanje prvog vijećnika s liste koja je dobila najviše mandata, a to je Đuka Vincetić s liste HDZ-a, koji je preuzeo daljnje vođenje sjednice, prema utvrđenom dnevnom redu.

Na prijedlog privremenog predsjednika izabrani su za zapisničara Tihomir Hajduković te dva ovjerovitelja zapisnika: Monika Zec i Ivan Cvrković.

Potom je privremeni predsjednik Đuka Vincetić izvršio prozivku vijećnika prema listi koju je sastavilo Općinsko izborno povjerenstvo, te je utvrđeno da su nazočni svih 12 izabranih vijećnika. Zatim je predložen dnevni red sjednice, uz nadopunu (D. Fekete) sa točkom 5. Odluka o kreditnom zaduženju općine, koji je kao takav i prihvaćen sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.

Ad.1. Izbor Mandatnog povjerenstva.

Prema prijedlogu privremenog predsjednika u Mandatno povjerenstvo sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV su izabrani:

 1. Monika Zec, za predsjednika
 2. Voislav Pačarić, za člana
 3. Mirko Knežević, za člana

Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva.

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Monika Zec podnijela je izvješće Mandatnog povjerenstva.

Utvrđeno je da su izabrani vijećnici IVAN FEKETE i TOMISLAV MAĐARIĆ te TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, svi iz Viljeva, podnijeli pismene ostavke na vijećničku dužnost, jer su na izborima 19. svibnja 2013. godine izabrani za Općinskog načelnika i zamjenika načelnika, te kao djelatnik Općinske uprave . Za njihove zamjenike tj. za nove članove Općinskog vijeća izabrani su s kanadidacijske liste HDZ-a DAVORIN FEKETE, IVICA ŠOŠ I MIRKO KNEŽEVIĆ. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

-ponovno je izabrani privremeni predsjednik vijeća Đuka Vincetić preuzeo daljnje vođenje sjednice, te su potom su svi izabrani vijećnici dali svečanu prisegu, te i vlastoručno potpisali tekst svečane prisege, koji je arhiviran u materijalima sjednice.

Ad.3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Privremeni predsjedatelj na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a dao je prijedlog za izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje:

 1. Đuka Vincetić, za predsjednika,
 2. Ivan Cvrković, za člana,
 3. Ivica Šoš, za člana, što je usvojeno sa 7 glasova ZA i 5 glasova PROTIV. 

Ad.4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Na prijedlog privremenog predsjednika a po prijedlogu Povjerenstva za izbor i imenovanje za predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo izabran je DAVORIN FEKETE, a za potpredsjednika je izabran ĐUKA Vincetić sa 8 glasova Za, 3 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM.

Potom je predsjedanje sjednice preuzeo novoizabrani predsjednik DAVORIN FEKETE, zahvalio se na izboru, zaželio uspješan rad vijeću u budućem radu.

Ad.5. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi i kraćoj pauzi od 5 minuta jednoglasno je donesena Odluka o kreditnom zaduženju Općine Viljevo kod OTP banke d.d. Zadar, za kapitalnu investiciju Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo, prema programu IPARD – mjera 301, u iznosu od 3.500.000,00 kuna sa pripadajućim kamatama i troškovima kredita.

Završeno s radom u 11,45 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:

1.Monika Zec

2.Ivan Cvrković 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

*********************************************************************

Ovdje preuzmite skenirani sluzbeni i ovjereni dokument: 1/3, 2/3, 3/3

**********************************************************

20. sjednica održana 12. travnja 2013.

Z A P I S N I K  s20. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 12. travnja 2013. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/13-01/1 i URBROJ: 2115/05-01-13-1 od 04. travnja 2013. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Željko Viljevac, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Ivan Bertć, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Dario Grgić.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegov zamjenik Tomislav Mađarić, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

 Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad. 2. Statut Općine Viljevo – donošenje Odluke o prihvaćanju istog.

Po provedenoj raspravi jednoglasno su prihvaćene Izmjene i dopune Statuta Općine Viljevo , tj. cjelokupan tekst novog Statuta Općine Viljevo, usklađen za Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i prilagođen predstojećim lokalnim izborima.

Ad. 3. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo – donošenje Odluke o prihvaćanju istog.

Po provedenoj raspravi prihvaćen je jednoglasno prijedlog i donesen novi Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo, također usklađen sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.).

Ad. 4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općina Viljevo, Izvješće DUR Osijek i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog.

Po provedenoj raspravi prihvaćeno je Izvješće Državnog ureda za reviziju iz Osijeka, o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i za Općinu Viljevo za 2010 i 2011. godinu. Izvješće je prihvaćeno zajedno sa nalazima i preporukama sa 8 glasova ZA, jednim suzdržanim (Ž. Viljevac) i 1 glasom protiv (I. Knežević).

Ad. 5. Godišnji obračun proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu – Izvješće o izvršenju i prihvaćanje istog.

Po provedenoj raspravi je prihvaćen sa 8 glasova ZA, dva suzdržana glasa (Ž. Viljevac, I. Knežević) Godišnji obračun proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu. Godišnjim obračunom proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu utvrđeni su primici u iznosu od 4.112.647 kuna te rashodi u ukupnom iznosu od 4.290.665 kuna. Iskazani manjak prihoda u 2012. godini u iznosu od 178.018 kuna, te preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od 126.150 kuna ukupno čine manjak za prijenos i pokriće u slijedećem razdoblju u ukupnom iznosu od 304.168 kuna. Iskazani manjak je pokriven već u prvom tromjesečju 2013. godine, prema financijskom izvještaju za prva tri mjeseca 2013. godine.

Sastavni dio godišnjeg obračuna proračuna za 2012. godinu čine i Bilješke uz financijsko izvješće kojima se podrobnije pojašnjavaju zaduživanja općine, stanje obaveza i potraživanja, stanje imovine te saldo žiro računa sa datumom 31.12.2012. godine, koji je iznosio 140.599,25 kuna.

Ad. 6. Plan gospodarenja otpadom 2007-2014. godine – Izvješće o provedbi u 2012. godini.

Po provedenoj kraćoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2012. godini, te se prema priloženom dopisu nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša iz Osijeka, treba postupiti te usvojeno i izrađeno Izvješće dostaviti na uvid nadležnom tijelu u predviđenom roku.

 

Ad. 7. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za 2012. godinu – donošenje Zaključka o prihvaćanju istog. .

Po provedenoj raspravi u koju se po podnesenom Izvješću Općinskog načelnika I. Fekete za 2012. godinu, uključilo dosta vijećnika sa svojim prijedlozima i pitanjima (A. Ronta, Ž. Viljevac, T. Mađarić, I. Cvrković, V. Pačarić, I. Knežević S. Miličević) usvojeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo Ivana Feketea za 2012. godinu sa 8 glasova ZA i 2 glasa protiv (Ž. Viljevac, I. Knežević).

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 • T. Mađarić – izvjestio je vijećnike o tijeku postupka legalizacije nelegalno sagrađenih objekata na području Općine Viljevo,
 • M. Knežević – postavio je pitanje kada će se moći vršiti priključak na vodoopskrbni sustav, odgovorio mu je načelnik I. Fekete da će to biti moguće već slijedeći tjedan.
 • Ž. Viljevac – postavio je pitanje što je sa lokalima u vlasništvu Općine Viljevo, na što mu je odgovorio T. Mađarić rekavši da je u tijeku javni natječaj te će se po završetku postupka vidjeti tko su najbolji ponuditelji te sa istima sklopiti ugovori o zakupu na 5 godina,
 • A. Ronta – postavio je pitanje o tijeku izgradnje škole u Ivanovu, o čemu ga je izvjestio I. Cvrković da su radovi u završnoj fazi,
 • Ž. Viljevac – postavio je pitanje spora oko zemljišta na kojem se gradi škola u Ivanovu, na što mu je odgovorio T. Mađarić da je to riješeno i zemljište prepisano u vlasništvo škole (županije),
 • Po završenoj raspravi svima se na radu u vijeću i tijelima Općinskog vijeća u proteklom mandatu zahvalio predsjednik D. Fekete, te zaključio posljednju sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo u ovom mandatu.

 

Sjednica je završila u 20 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

sjednica_opc_vijeca_20_1

sjednica_opc_vijeca_20_2

sjednica_opc_vijeca_20_3

sjednica_opc_vijeca_20_4
19. sjednica održana 21. prosinca 2012.

Z A P I S N I K sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 21. prosinca 2012. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 17 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/12-01/06 i URBROJ: 2115/05-01-12-2 od 14. prosinca 2012. godine. Sjednica je započela u 17 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Ivan Bertć, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo i 18. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu.

Po provedenoj raspravi prihvaćene su Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu sa 9 glasova ZA i 1 glas PROTIV (I. Knežević). Istim Izmjenama i dopunama utvrđeni su planirani prihodi općine u iznosu od 5.101.000 kuna te rashodi u iznosu od 4.974.850 kuna. Planirani višak prihoda koristit će se za pokriće prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 126.150 kuna.

Ad. 3. Proračun Općine Viljevo za 2013. godinu.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o prijedlogu Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu, (čiji prijedlog je načelnik I. Fekete dostavio na uvid u pisanom obliku dana 12. studenog 2012. godine, zajedno sa projekcijom proračuna Općine Viljevo za slijedeće trogodišne razdoblje) isti je i prihvaćen sa devet glasova za i jednim protiv (I. Knežević).

Proračunom za 2013. godinu planirani su prihodi u iznosu od 6.150.000 kuna te rashodi u iznosu od 9.450.000 kuna. Proračunom su obuhvaćena sredstva od primitaka za dane zajmove kao i primici od zaduživanja kod poslovne banke (3.300.000 kuna) za realizaciju programa IPARD Mjera 301, te osigurana sredstva kojim se proračun uravnotežuje te osigurava otplata dugoročnog kredita kod HBOR-a Zagreb, kao i sredstva za provođenje lokalnih izbora.

Sastavni dio Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu je i projekcija Proračuna za slijedeće trogodišnje razdoblje (2013-2015. godina) sa iskazanim investicijama i izvorima prihoda za navedene investicije.

Ad. 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2013. godinu, prihvaćena je prihvaćen sa devet glasova za i jednim protiv (I. Knežević).

Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2013. godini.

Ad. 5. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2013. godini.

Po provedenoj raspravi prihvaćen sa devet glasova za i jednim protiv (I. Knežević) je Program javnih potreba u športu i kulturi za 2013. godinu.

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 620.000,00 kuna od čega 400.000,00 za troškove rada športskih klubova, 20.000,00 za kapitalne troškove te 200.000,00 za udruge iz području kulture (KUD Đeram, OTV Osijek, Radija D. Miholjac te ostale troškove iz područja kulture (dan općine i sl.).

Ad. 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini te donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, te je usuglašen sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu, u iznosu od 750.000,00 kuna.

Takođe je prihvaćen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, koji će se realizirati u ukupnom iznosu od 5.600.000,00 kuna.

Ad. 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini te donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini sa potrebitim dopunama u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna.

Prihvaćen je i Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna.

Ad. 8. Donošenje Odluke o usklađenju – imenovanju, ispravku naziva ulica u naseljima Općine Viljevo.

Sukladno odredbama Zakona o naseljima (NN broj 54/88.), a prema prijedlogu nadležnog Ureda za katastar iz Donjeg Miholjca jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju ulica i ispravku naziva ulica u Općini Viljevo.

Odluka se donosi u svrhu usklađenja podataka o nazivima prostornih jedinica a poradi osnivanja Registra birača za područje Općine Viljevo.

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 • Odluka o prijenosu vlasništva škole i dvorane u Viljevu na OBŽ – jednoglasno donesena uz napomenu da se obavezno u Ugovor o prijenosu vlasništva stavi klauzula prema kojoj će Općina Viljevo zadržati pravo korištenja na sportskoj dvorani i pripadajućim sportskim terenima – bez naknade, u dogovoru sa ravnateljicom škole.
 • Hrvatska pošta d.d. – načelnik I. Fekete izvjestio je vijećnike o dopisu HP kojime su izvjestili Općinu Viljevo o novom skraćenom radnom vremenu poštanskog ureda u Viljevu od 01.01.2013. godine. Zamj. načelnika T. Mađarić smatra da problem ostvarenog gubitka poštanskog ureda Viljevo leži u činjenici ne vođenja dobre poslovne politike same pošte uz činjenicu da besplatno koriste poslovni prostor u vlasništvu Općine Viljevo. Opć. Načelnik uputi je dopi HP da još jednom razmotre i preispitaju takvu Odluku jer je to jedna od bitnih institucija (pošta) za područje Općine Viljevo.
 • Pomoć za ogrijev u 2012. godini – prema prikupljenim i obrađenim zahtjevima od ukupno 320 zahtjeva pomoć u iznosu od 950 kuna odobrena je za 251 socijalno ugroženu obitelj a zahtjevi nisu prihvaćeni od 69 podnositelja jer ne ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi – izvjestitelj Đ. Vincetić.
 • Mjera 301 – Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo – u ponovljenom postupku javnog natječaja ispravnu ponudu je podnijela tvrtka Turković Ltd iz Velike Gorice uz postignutu cijenu od 448.427 EUR (bez pdv-a) a radovi bi trebali započeti čim to dozvole vremenski uvjeti u 2013. godini te završeni u kratkom roku – izvjestila je M. Zec.
 • Nezakonito izgrađene zgrade – mogućnost legalizacije do 30.06.2013. godine. Detaljnije je vijećnike upoznao T. Mađarić i T. Hajduković. Javni poziv oglašen je na web stranici Općine Viljevo.

Sjednica je završila u 19 sati. Potom je uslijedio zajednički domjenak povodom Božića i Nove godine a poslije čestitki načelnika i Predsjednika vijeća podijeljeni su skromni pokloni nazočnim vijećnicima.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

18. sjednica održana 29. studenog 2012.

Z A P I S N I K sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 29. studenog 2012. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 17 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivnicom KLASA: 021-05/12-01/05 i URBROJ: 2115/05-01-12-1 od 23. studenog 2012. godine. Sjednica je započela u 17 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete. Sjednica je bila svečanog karaktera povodom DANA OPĆINE I DANA ŽUPE VILJEVO.

Sjednici su nazočili vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo, načelnik i donačelnici, djelatnici Općinske uprave, gospodarstvenici s ovog područja kao i volonteri i dužnosnici u klubovima i udrugama s područja općine, dr. Wadi Zoghbi, načelnik PP D. Miholjac – M. Pavin, Tajnik Vlade RH za vjerske odnose F. Dubrović, M. Zec – djelatnica poduzetničke mreže, S. Čerba – humanitarni djelatnik, od ostalih gostiju treba istaći nazočnost gradonačelnika i načelnika susjednih gradova i općina (D. Miholjac – Viduka S., Našice – Žagar K., Marijanci – Dorkić D., Petrijevci – Zelić I., Đurđenovac – Topalović H.).

Sjednici su nazočni bili i predstavnici medija, snimatelji i novinari Osječke televizije.

U početku sjednice, poslije sviranja hrvatske himne svi nazočni odali su počast minutom šutnje za sve poginule hrvatske branitelje u domovinskom ratu kao i za preminule vijećnike Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Tijekom sjednice načelnik općine Ivan Fekete pozdravio je sve nazočne goste te upoznao u kraćim crtama sa događanjima u Općini Viljevo tijekom proteklog razdoblja. Potom su se na pozivu zahvalili i pozdravili sve prisutne i neki od gostiju.

Po završetku sjednice održan je zajednički domjenak na lovačkom domu u Viljevu.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete v.r.
17. sjednica održana 26. rujna 2012.

Z A P I S N I K

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 26. rujna 2012. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/12-01/4 i URBROJ: 2115/05-01-12-1 od 20. rujna 2012. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 8 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivan Cvrković.

NEDOSTAJE: Ivan Bertć, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Željko Viljevac, Ivica Šoš, Simo Miličević.

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Tihomir Hajduković, pročelnik JUO.

 

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad. 2. Izvješće o elementarnoj nepogodi – uzrokovanoj sušom tijekom 2012. godine.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Izvješća o elementarnoj nepogodi suši – tijekom 2012. godine. Prema izvješću T. Mađarića i T. Hajdukovića, štetom je obuhvaćeno 2.832,80 ha poljoprivrednog zemljišta zasijanog u  proljetnoj sjetvi 2012. godine. Štetu je prijavilo 212 fizičkih i 3 pravne osobe, te je po konačnom obračunu štete, ukupno procjenjena šteta u iznosu od 12.915.914,27 kuna. Nadodajući ovome štetu od elementarne nepogode mraza, tijekom mjeseca travnja 2012. godine, kojom je obuhvaćeno 177,53 ha poljoprivrednog zemljišta zasijanog šećernom repom, te sveukupno 84.212 stabala raznog voća a koju je prijavilo 27 fizičkih osoba te 4 pravne osobe utvrđenu u ukupnom iznosu od 7.308.653,31 kunu, vidljivo je da su poljoprivrednici s područja Općine Viljevo pretrpjeli sveukupnu štetu od mraza i suše tijekom 2012. godine u iznosu od 20.224.567,58 kn, što će uvelike otežati i onako tešku situaciju poljoprivrednika i ostalog stanovništva naselja Općine Viljevo. Šteta je obrađena korištenjem Programa «elementarna nepogoda» ZIO Osijek.

Ad. 3. Izvješće o stanju vodoopskrbe na području Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja zamjenika načelnika T. Mađarića o dosadašnjem provođenju postupka vodoopskrbe u naseljima na području Općine Viljevo, izvješće je prihvaćeno sa 7 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM (I. Knežević). Prema izvješću g. Mađarića, vodoopskrba na području Općine Viljevo je završena, uz potrebu rješavanja manjih sitnica koje će biti gotove do 15. listopada 2012. godine. Trenutno je podneseno 62 zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu, a cijena priključka se procjemnjuje u sveukupnom iznosu od 3.350,00 kuna, zajedno sa naknadom za izgradnju vodovodne mreže, koju bi stanovnici trebali platiti u proračun Općine Viljevo u iznosu od 1.000,00 kuna po priključku.

Prema sadašnjem stanju, po podnesenom izvješću grad Donji Miholjac spriječava priključivanje stanovnika Općine Viljevo na vodovodnu mrežu, točnije rečeno gradonačelnik grada Stjepan Viduka, svojim Odlukama.

Općina Viljevo poslala je dopis u HRVATSKE VODE, kojim se traži pomoć u rješavanju nastalog problema, te se očekuje njihov odgovor.

Ad. 4. Donošenje Zaključka o odobrenju pomoći za ogrijev osobama koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na pomoć.

Po provedenoj raspravi i podnošenju Izvješća predsjednika Povjerenstva za socijalnu skrb Đ. Vincetića, jednoglasno je prihvaćen Zaključak o odobrenju pomoći za ogrijev osobama koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva, sukladno odredbama Odluke o financiranju troškova ogrijeva na području OBŽ u 2012. godini te poštivajući odredbe Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 33/12.). Zahtjevi će se prikupljati do 15.10.2012. godine, nakon čega će se održati sjednica Povjerenstva za socijalnu skrb te utvditi koji će zahtjevi biti odobreni za dodjelu pomoći za ogrijev, te potom uputiti zahtjev za sredstvima OBŽ Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Ad. 5. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

                     a) sufinaciranje dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola, učeničkih domova – sukladno Odluci Vlade RH, Općina Viljevo prihvaća sufianciranje prijevoza učenika, srednjoškolaca s područja Općine Viljevo u iznosu od 10% cijene mjesečne učeničke karte. Sredstva će biti uplaćena javnim prijevoznicima temeljem ispostavljenog računa i sklopljenog ugovora o subvencioniranju dijela cijene prijevoza.

Također, Općina Viljevo sufinancirati će dio smještaja učenika srednjoškolaca u učeničkom domu u mjesečnom iznosu od 200,00 kuna.

                     b) nominacija projekata za Državni proračun RH u 2013. godini – izvješće

Općina Viljevo je za Državni proračun RH u 2013. godini nominirala tri projekta, kako slijedi: VODOOPSKRBA naselja Općine Viljevo vrijednosti 20.000.000,00 kuna, IZGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU vrijednosti 10.000.00,00 kuna, te IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA vrijednosti 4.479.762,00 kune. Nominacija je izvršena popunjavanjem i predajom za to važećih obrazaca Financijski plan projekata (Kapitalne pomoći i investicije) putem Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj OBŽ.

 
              c) Izvješće o provedbi projekta, Mjera 301 – nerazvrstane ceste na području Općine Viljevo

MJERA 301. Natječaj je u tijeku, 15.10.2012. godine rok je za podnošenje ponuda, kada će se znati tko će biti izvođač radova na predmetnom projektu.

T. Mađarića – zamjenik načelnika izvjestio je vijećnike o završenim investicijama na području Općine Viljevo, između ostalih vodoopskrbe, uređenja društvenog doma u Krunoslavlju, Doma u Kapelni, te o tijeku radova na autobusnim ugibalištima, javnoj rasvjeti te izgradnji osnovne škole u Ivanovu, čiji se završetak očekuje do kraja 5. mjeseca slijedeće godine.

 

Sjednica je završila u 21 sat.

 ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

 PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

16. sjednica održana 28. lipnja 2012.

Z A P I S N I K sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 28. lipnja 2012. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 20 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/12-01/3 i URBROJ: 2115/05-01-12-1 od 21. lipnja 2012. godine. Sjednica je započela u 20 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, uz nadopunu da se iz točke Pitanja i prijedlozi vijećnika izdvoji točka o PPU Općine Viljevo te donese Odluka o izmjenama i dopunama PPUO Viljevo, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Ivan Cvrković, Ivan Bertć, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković, pročelnik JUO, novinar Radio D. Miholjac – A. Dolančić.

 

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad. 2. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Viljevo, čiji je sastavni dio Plan civilne zaštite Općine Viljevo. Usvojeni Planovi čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.

Ad. 3. Izvješće o dosadašnjoj realizaciji i Donošenje ZAKLJUČKA o daljnjem provođenju Programa Javnih radova na održavanju komunalno-infrastrukturnih objekata na području Općine Viljevo u 2012. godini.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o dosadašnjem provođenju Programa javnih radova na području Općine Viljevo, temeljem kojeg je zaposleno 24 osobe na razdoblje od 3 mjeseca, donesen je Zaključak o daljnjem provođenju Programa javnih radova na području Općine Viljevo, putem kojeg će se zaposliti novih 40 osoba sa zavoda za zapošljavanje te još 6 osoba romske nacionalne manjine. Zaključak je prihvaćen  jednoglasno.

Ad. 4. Izvješće o elementarnoj nepogodi  - mrazu tijekom mjeseca travnja 2012. godine.

Po provedenoj raspravi i podnošenju Izvješća od strane JUO Općine Viljevo i predsjednika Općinskog povjerenstva I. Fekete, jednoglasno je prihvaćen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o Konačnoj procjeni štete od elementarne nepogode, mraza, tijekom mjeseca travnja 2012. godine. Štetom je obuhvaćeno 177,53 ha poljoprivrednog zemljišta zasijanog šećernom repom, te sveukupno 84.212 stabala raznog voća. Štetu je prijavilo 27 fizičkih osoba te 4 pravne osobe u ukupnom iznosu od 7.308.653,31 kunu. Konačni obračun štete, obrađen i na za to predviđenim obrascima predan je u zakonski utvrđenom roku Županijskom povjerenstvu za elementarne nepogode.

Ad. 5. Izvješće o stanju vodoopskrbe na području Općine Viljevo.

Izvjestitelji po ovoj točci dnevnog reda bili su T. Mađarić i I. Fekete. T Mađarić izvjestio je vijećnike o stanju radova na vodoopskrbi Općine Viljevo, te da se prvi priključci očekuju već u narednih petnaestak dana (mreža u Ivanovu, Blanju, Bockovcu) te tehnički pregled vodoopskrbe naselja Viljevo, Kapelna i Cret Viljevski, najkasnije do kraja mjeseca srpnja.

Cijena priključka točno će se znati nakon sastanka sa predstavnicima distributera KG «Park» iz Donjeg Miholjca, koji će se održati u petak 29.6.2012. godine.

Na pitanje o stanju vodoopske naselja Krunoslavlje vijećnika S. Miličevića, odgovorio je T. Mađarić, da se očekuje rješenje istog pitanja po održavanju sastanka sa predstavnicima distributera. Izvješće o stanju vodoopskrbe vijećnici su jednoglasno prihvatili.

Ad. 6. Izmjene i dopune PPU Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, sa osam glasova ZA i jednim PROTIV (I. Knežević). PPUO Viljevo izrađen je od strane tvrtke CPA Zagreb 2004. godine. Ove Izmjene i dopune uvjetovane su poradi usklađenja sa novim zakonskim odredbama, kao i usklađenje sa PP Osječko-baranjske županije, a ujedno kao temelj daljnjeg razvoja na prostoru koji obuhvaća Općina Viljevo.

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Fekete I. – upoznao je vijećnike o aktivnostima iz rada Općine Viljevo, između kojih je i sudjelovanje općine u projektu izgradnje nerazvrstanih cesta, MJERA 301. Natječaj je ponovljen te se očekuje daljnji tijek događaja u realizaciji te su utvrđeni novi datumi značajni za praćenje i realizaciju ovog projekta.

T. Mađarić – izvjestio je vijećnike o tijeku aktivnosti u svezi izgradnje područne škole u Ivanovu, te o potrebi donošenja Odluke o darovanju zemljišta na kojem će biti izgrađena škola u Ivanovu, matičnoj školi OŠ Ante Starčevića iz Villjeva. Po provedenoj raspravo jednoglasno je donesena Odluka o darovanju zemljišta za izgradnju škole u Ivanovu.

I. Fekete – izvjestio je vijećnike o stanju naplate sredstava od prodaje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, koje se nalazi na području Općine Viljevo, prema materijalu i podacima koje je pripremio JUO Općine Viljevo. Prema izvješću sa danom 28.06.2012. godine ukupni dug kupaca poljoprivrednog zemljišta iznosio je 948.585,94 kune. S obzirom na tešku situaciju u poljoprivredi kao i iščekivanje isplate poticaja u narednom razdoblju, prema prijedlogu načelnika I. Fekete, pričekati će se još 15- ak dana da se dugovanja uplate a potom će se krenuti sa poduzimanjem raspoloživih mjera za naplatu potraživanja od prodaje poljoprivrednog zemljišta, što je jednoglasno prihvaćeno. .

Sjednica je završila u 22 sata.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

15. sjednica održana 27.3.2012.

Z A P I S N I K sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 27. ožujka 2012. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati. 

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/12-01/1 i URBROJ: 2115/05-01-12-1 od 15. ožujka 2012. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Ivan Bertć, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, predstavnik – Radio D. Miholjac.

 

Dnevni red po točkama:

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

 

Ad. 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi prihvaćene su Izmjene i dopune Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo. Sukladno odredbama važećeg Zakona, vezano za ucrtavanje potrebitih izdvojenih građevinskih područja, poradi uključivanja Općine Viljevo u projekte Europske unije, Općina Viljevo pristupila je postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo. Za Odluku je glasovalo 9 vijećnika ZA i 1 protiv (I.Knežević).

Ad. 3. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2012. godini.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2012. godini, sa financijskim pokazateljima, materijalu koji je pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo, Smjernice se donose sa ciljem spriječavanja opasnosti, posljedica nesreća i elementarnih nepogoda te spašavanja okoliša, materijalnih i kulturnih dobara na određenom području.

Smjernice za 2012. godinu prihvaćene su jednoglasno.

 

Ad. 4. MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE U SEZONI 2012. GODINE.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o:

 1. Prihvaćanju Programa mjera zaštite od požara u sezini 2012. godine na području Općine Viljevo, sa utvrđenim mjerama, planom dežurstava i ostalim smjernicama za spriječavanje i otklanjanje požarnih opasnosti u žetvenoj sezoni tekuće godine,
 2. Prihvaćena je Odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Općine Viljevo,

uz prethodnu suglasnost Policijske uprave Osječko-baranjske,

 1. Prihvaćen je Prijedlog da se krene u Izmjene i dopune (revizije) Procjene i Plana ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Viljevo izrađenih 2001. godine.

 

Ad. 5. Program javnih radova na održavanju komunalno-infrastrukturnih objekata na području Općine Viljevo u 2012. godini.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojen Program javnih radova na održavanju komunalno-infrastrukturnih objekata na području Općine Viljevo u 2012. godini. Program će se realizirati u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz Osijeka, a u prvoj fazi zaposliti će se djelatnici koji su radili u protekloj 2011. godini (njih 24) na rok od 3 mjeseca, te će se poslije razmotriti postoji li potreba za daljnjim zapošljavanjem djelatnika na javnom radu.

Ad. 6. GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Viljevo za 2011. godinu.

Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu, sa 9 glasova ZA i jednim protiv (I. Knežević).

Godišnji obračun Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu sadrži:

 

- ukupnu svotu ostvarenih primitaka u iznosu od                              4.351.331 kuna

UKUPNI PRIHODI:                                                                          4.351.331 kuna

 

- ukupnu svotu izvršenih rashoda u iznosu od                                    4.893.945 kuna

- ostvareni manjak prihoda u 2011. godini                                             542.614 kuna

- preneseni višak iz prethodnih godina                                                   416.464  kune

- manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju                             126.150  kuna

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VILJEVO

Viljevo, dana 28. veljače 2012. godine

 

MATIČNI BROJ: 2725398

OIB: 95325327573

ŠIFRA DJELATNOSTI NKD/2007: 8411

Ž.RAČUN:2500009-1848500003

 

BILJEŠKE

UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA  RAZDOBLJE   I –XII. MJESEC 2011. GODINE

Bilješka broj: 1.

Kojom se napominje da je Općina Viljevo tijekom 2004. i 2005. godine realizirala 1.995.952 kune kreditnih sredstava HBOR-a Zagreb, sredstva su namjenski iskorištena za izgradnju nerazvrstanih cesta u naseljima Općine Viljevo i završetak Kuće oproštaja u Viljevu. Anuiteti se redovito otplaćuju.

 

Bilješka broj: 2.

Vezano uz obrazac OBVEZE (AOP 036), stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u ukupnom je iznosu od 1.785.050 kuna, od čega najveći dio obuhvaća iskorišteni dio dugoročnog zajma od HBOR-a Zagreb u ukupnom iznosu od 917.384 kune za izgradnju kapitalnih objekata, izgradnju nerazvrstanih cesta i kuće oproštaja u Viljevu.

 

Bilješka broj: 3.

Vezano za iskazanu financijsku imovinu Općine Viljevo u iznosu od 9.526.698 kuna (AOP 061 Obrasca BIL), ista prikazuju iznos potraživanja sredstava prema ugovorima o prodaji poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (50% ukupnih novčanih sredstava koja pripadaju općini prema sklopljenim ugovorima s rokom otplate 5-15 godina) u iznosu od 8.098.383 kune, za prodane stanove s pravom stanarskog prava u iznosu od 168.433, dok se ostala potraživanja odnose se na stanje duga stanovništva i pravnih osoba za komunalnu naknadu i zakup poslovnog prostora u iznosu od 273.062 kuna, potraživanja za dane zajmove mladim poduzetnicima i ženama u iznosu od 245.264 kunu te novčana sredstva na ž. računu Općine Viljevo sa danom 31.12.2011. godine u iznosu od 741.556 kuna.

 

Bilješka broj: 4.

Na kraju izvještajnog razdoblja prethodnih godina iskazan je ukupni višak prihoda poslovanja (AOP 214 Obrasca BIL) u iznosu od 416.464 kune, kojime je pokriven manjak prihoda izvještajne godine, te ostaje za pokriće u budućem razdoblju iznos od 126.150 kuna (AOP 218 Obrasca BIL).

 

Bilješka broj: 5.

Stanje danih zajmova na dan 31.12.2011. godine iznosi 245.264 kune sredstava temeljem realiziranog kredita MLADI I ŽENE u suradnji sa nadležnim Ministarstvom.

Stanje primljenih zajmova na dan 31.12.2011. godine iznosi 917.384 kune sredstava realiziranog kredita HBOR-a Zagreb za izgradnju cesta u naseljima Općine Viljevo i izgradnju Kuće oproštaja u Viljevu.

 

Bilješka broj: 6.

Stanje žiro računa na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 741.556,15 kuna

(Izvod žiro računa broj 258 od datuma 31.12.2011. godine). Stanje blagajne na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 0,00 kuna.

 

Bilješka broj: 7.

Općina Viljevo je tijekom 2011. godine imala stalno 5 zaposlenih osoba,

te 37 osoba zaposlenih na određeno vrijeme, na javnom radu u vremenu

od 3 do 6 mjeseci.

ZA OPĆINU VILJEVO:

Tihomir Hajduković

 

Ad. 7. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za 2011. godinu.

Po provedenoj raspravi usvojeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za 2011. godinu sa 9 glasova ZA i jednim suzdržanim (I. Knežević).

Vezano za zakonsku obavezu Općinski načelnik Općine Viljevo, izvjestio je vijećnike Općinskog vijeća o svom radu u proteklom periodu. Izvješćem je obuhvaćen velih djelokrug obavljanja načelničke dužnosti, kao izvršnog tijela Općine Viljevo. Između ostalog, dio Izvješća obuhvaća tematiku realizacije i izvršavanja Općinskog proračuna, likvidnost istog, potom informaciju o popisu i stanju imovine općine, prostornog planiranja, civilne zaštite, komunalnog gospodarstva. Dio Izvješća čini i informacija o uređenju prometne infrastrukture te sudjelovanju Općine Viljevo na natječajima Europske unije. Također Općina Viljevo sklopila je sporazum o suradnji sa LAG-om «Karašica» Valpovo u cilju animiranja civilnog poslovnog i privatnog sektora u području djelovanja. Jednu od točaka Izvješća čini i informacija o zapošljanju nezaposlenih osoba putem javnih radova (37 u 2011. godini), briga o socijalno ugroženom stanovništvu općine (pomoć za ogrijev, jednokratne novčane pomoći i sl.), kao i sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca te dodjela jednokratnih pomoći studentima (22 u 2011. godini).

Ad. 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2012. godini.

Sredstva predviđena u Proračunu Općine Viljevo za 2012. godinu, u iznosu od 10.000,00 kuna raspoređuju se sukladno donesenoj Odluci, razmjerno broju članova u sastavu Općinskog vijeća. Pravo na sredstva imaju HDZ, HSS, HDSSB i SDSS. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Fekete I. – upoznao je vijećnike o organizaciji za odlazak poljoprivrednika s područja Općine Viljevo u suorganizaciji HGK iz Osijeka,  na sajam poljoprivrede, šumarstva i lova u Brno, krajem ožujka.

Također; Općinski načelnik I. Fekete izvjestio je vijećnike o posjeti županijskih dužnosnika OBŽ Općini Viljevo, dana 16.02.2012. godine. Razgovori su vođeni o temama vezanim za razvoj i izgradnju infrastrukture na području Općine Viljevo (sveukupno 10 pitanja koje je pripremila Općina Viljevo). Na čelu županijskog izaslanstva bio je zamjenik župana Željko Kraljičak.

S. Miličević – postavio je pitanja vezana za vodoopskrbu naselja Krunoslavlje kao i izgradnje ceste Kapelna-Krunoslavlje.

I. Cvrković – postavio je pitanje regulacije prometa u Ivanovu, jer ulicama prometuju kamioni nosivosti 30 do 50 tona, te je stoga cesta djelimice potpuno uništena.

Odgovore na postavljena pitanja dao je načelnik I. Fekete i to da će nastavak izgradnje ceste Kapelna-Krunoslavlje biti po rješavanju problema oko privatnih čestica koje se nalaze na trasi izgradnje ceste Kapelna-Krunoslavlje, vodoopsrba će biti rješena u programu izgradnje vodoopskrbe cijelog područja Općine Viljevo, dok smo za regulaciju prometa u Ivanovu donijeli adekvatnu Odluku no pitanje će se moći riješiti kada se odradi sastanak sa načelnikom MUP-a, PU Osijek.

 

Sjednica je završila u 21 sat.

 

ZAPISNIČAR:

Tomislav Mađarić

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

14. sjednica održana 29. 12. 2011.

Z A P I S N I K

 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 29. prosinca 2011. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 17 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/11-01/07 i URBROJ: 2115/05-01-11-1 od 23. prosinca 2011. godine. Sjednica je započela u 17 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Ivan Bertć, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

 

Dnevni red po točkama:

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo i 13. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

 

Ad. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu.

Po provedenoj raspravi jednoglasno su prihvaćene Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu. Istim Izmjenama i dopunama utvrđeni su planirani prihodi općine u iznosu od 5.207.000 kuna te rashodi u iznosu od 4.900.536 kuna. Planirani manjak prihoda uravnotežiti će se prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina.

Ad. 3. Proračun Općine Viljevo za 2012. godinu.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o prijedlogu Proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu isti je i prihvaćen sa devet glasova za i jednim protiv (I. Knežević).

Proračunom za 2012. godinu planirani su prihodi u iznosu od 6.900.000 kuna te rashodi u iznosu od 9.900.000 kuna. Proračunom su obuhvaćena sredstva od primitaka za dane zajmove kao i primici od zaduživanja kod poslovne banke za realizaciju programa IPARD Mjera 301, te osigurana sredstva kojim se proračun uravnotežuje te osigurava otplata dugoročnog kredita kod HBOR-a Zagreb.

Sastavni dio Proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu je i projekcija Proračuna za slijedeće trogodišnje razdoblje (2012-2014. godina) sa iskazanim investicijama i izvorima prihoda za navedene investicije.

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2012. godinu, prihvaćena je jednoglasno.

Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2012. godini.

 

Ad. 5. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2012. godini.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojen Program javnih potreba u športu i kulturi za 2012. godinu.

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 620.000,00 kuna od čega 400.000,00 za troškove rada športskih klubova, 20.000,00 za kapitalne troškove te 200.000,00 za udruge iz području kulture (KUD Đeram), OTV Osijek, radija D. Miholjac te ostale troškove iz područja kulture (dan općine i sl.).

Ad. 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini te donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, te je usuglašen sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu, u iznosu od 942.000,00 kuna.

Takođe je prihvaćen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, koji će se realizirati u ukupnom iznosu od 6.500.000,00 kuna.

 

Ad. 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini te donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini u ukupnom iznosu od 225.000,00 kuna te je donesen zaključak da se dužnicima za komunalnu naknadu pošalju opomene sa stanjem duga 31.12.2011. godine a potom u 2012. godini izvrši utužba dužnika sa većim dugovanjima i provedu mjere prisline naplate.

Prihvaćen je i Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2012. godinu, u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna.

 

Ad. 8. Zaključak o prihvaćanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za razdoblje 2012-2014. godina.

Sukladno odredbama važećeg Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (NN broj 45/09.), jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za slijedeće trogodišnje razdoblje. Sredstva su planirana u godišnjem iznosu od 1.000.000,00 kuna, a rasporedila bi se, temeljem Pravilnika za namjene sufinanciranja rada SRMU, izgradnja i popravak putne i kanalske mreže, kreditiranja u poljoprivredi te sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi zajedno sa ŽOB i drugim institucijama (analiza tla, obrana od tuče, navodnjavanje i dr.)

 

Ad. 9. Analiza stanja u 2011. godini te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07. i 38/09) Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo barem jednom godišnje ili pri donošenju proračuna treba razmotriti organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. Slijedom toga izvršena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini, vijećnici su upoznati sa činjenicom da je izrađena Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja od strane ovlaštene tvrtke Zaštitainspekt Osijek, kao i poduzete druge mjere u svrhu razvoja sustava zaštite i spašavanja (izvršeno formiranje i smotra Tima za Općinu Viljevo).  Također, početkom 2012. godine utvrdit će se i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2012. godini, sa planiranom visinom osiguranih sredstava u proračunu Općine Viljevo za 2012. godinu. Zaključak je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 10. Donošenje Odluke o izboru članova Komisije za popis birača Općine Viljevo.

Jednoglasno je donesena Odluka o izboru Komisije za popis birača Općine Viljevo, u sastavu: Đuka Vincetić, Ivan Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Cvrković, Simo Miličević i Ivica Šoš.

 

Ad. 11. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Za potrebe rekonstrukcije cesta a prvenstveno ceste Kapelna-Krunoslavlje, donesena je Odluka o uknjižbi prava vlasništva lokalnih nerazvrstanih cesta – poljskih puteva na području Općine Viljevo, a koje se nalaze u k.o.Kapelna.

Također, sukladno ukazanoj potrebi jednoglasno je donesena Odluka o regulaciji prometa u naselju Ivanovo, u svrhu zabrane prometa kamionima nosivosti veće od 15 tona.

Javni radovi – na javnim radovima Općina Viljevo je zaposlila 37 osoba na vrijeme od 3 do 6 mjeseci ( radi se o osobama koje su duže vrijeme na Zavodu (godinu i više, romske nacionalnosti, braniteljima ). Isti su obavljali poslove na uređenju i održavanju objekata u vlasništvu općine kao i čišćenju i održavanju javnih površina. Takođe, radili su na pripomoći u sanaciji objekata soc. ugroženih obitelji s područja Općine Viljevo (Mraz Đ.). Izvjestitelj je bio Općinski načelnik Ivan Fekete.

Izmjene i dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO – Postupak je u završnoj fazi, zatražene su suglasnosti od nadležnih tijela i institucija na konačan prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Viljevo. Izvjestitelj je bio Tomislav Mađarić.

VODOOPSKRBA – o tijeku poslova na vodoopskrbi Općine Viljevo izvjestitelji su bili gos. Tomislav Mađarić i Ivan Fekete. Prema izvješću za završetak radova je potrebno još cca 20 dana. Po obavljanju tehničkog pregleda domaćinstva će se moći priključiti na vodovodnu mrežu, a za to će morati posjedovati urednu dokumentaciju za objekat koji se priključuje na vodu

(vlasnički list, građevinska dozvola, lokacija priključka i ost.). I.Fekete je izvjestio da je 550 priključaka osigurano od strane Hrvatskih voda (do mjernog mjesta) dok ostali dio investicije plaća domaćinstvo. D. Fekete je zamolio da se poslovi ubrzaju, jer je situacija sa nedostatkom vode kod nekih domaćinstava kritična.

Načelnik Ivan Fekete izvjestio je vijećnike da je od strane MRRŠVG osigurano

535.600,00 kuna za sufinancirane infrastrukturnih objekata na ime srpske nacionalne manjine, te da isto toliko sredstava treba osigurati općina u svom proračunu. Radovi će se izvoditi na uređenju društvenog doma u Kapelni, Parohijskog doma u Kapelni, mrtvačnici u Kapelni, otresišta u Ivanovu i Viljevu te radovi na društvenom domu u Viljevu.

V. Pačarić – požalio se na lošu elektromrežu u Kapelni, osobito ulici gdje on živi, te da je nemoguć rad osnovnih strojeva na domaćinstvu.

I. Fekete je odgovorio da se ide u rekonstrukciu kompletne elektromreže u svim naseljima općine Viljevo, te da su sada radovi u tijeku u ulici V. Nazora, koji su pri kraju, ukupne vrijednosti 1.000.000,00 kuna, te da se po završetku istih kreće dalje s radovima.

 

Sjednica je završila u 21 sat. Potom je uslijedio zajednički domjenak povodom Božića i Nove godine te su podijeljeni i skromni pokloni nazočnim vijećnicima.

 

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

13. sjednica održana 25. 11. 2011.

Z A P I S N I K

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 25. studenog 2011. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 11 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivnicom KLASA: 021-05/11-01/06 i URBROJ: 2115/05-01-11-1 od 21. studenog 2011. godine. Sjednica je započela u 11 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete. Sjednica je bila svečanog karaktera povodom DANA OPĆINE I DANA ŽUPE VILJEVO.

Sjednici su nazočili vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo, načelnik i donačelnici, djelatnici Općinske uprave, gospodarstvenici s ovog područja kao i volonteri i dužnosnici u klubovima i udrugama s područja općine, dr. Wadi Zoghbi kao i župnik Župe Viljevo vlč. Josip Kalmar.

Od posebnih gostiju treba istaći nazočnost gradonačelnika i načelnika susjednih gradova i općina (D. Miholjac – Viduka S., Našice – Žagar K., P. Moslavina – Šimara Z., Petrijevci – Zelić I., Đurđenovac – Topalović H.)

Po završetku sjednice održan je zajednički domjenak na lovačkom domu u Viljevu.

 

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

12. sjednica održana 5.9.2011.

Z A P I S N I K

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 05. rujna 2011. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/11-01/04 i URBROJ: 2115/05-01-11-1 od 01. rujna 2011. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednika vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Bertić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš,  Davorin Fekete.

NEDOSTAJE: Simo Miličević, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

I. Korov – Radio D. Miholjac.

 

Dnevni red po točkama:

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

 

Ad. 2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Viljevo za 2010. godinu.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Proračuna i poslovanju Općine Viljevo u 2010. godini. Uvid u proračun i reviziju poslovanja Općine Viljevo izvršili su revizori Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek, u razdoblju od 14. veljače do 11. travnja 2011. godine.

Ad. 3. Polugodišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu.

Općinski načelnik izvjestio je vijećnike o izvršenju proračuna Općine Viljevo za prvih šest mjeseci 2011. godine. U navedenom razdoblju ostvareno je 1.620.836 kuna proračunskih primitaka, te 1.924.415 kuna proračunskih izdataka. Iskazani manjak prihoda u iznosu od 303.579 kuna pokriva se sa prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina koji iznosi 416.464 kuna, te je ostalo po ovom polugodišnjem izvješću još 112.885 kuna sredstava viška prihoda za pokriće manjka u budućem razdoblju. Saldo žiro računa na dan 30.06.2011. godine iznosio je 306.872 kune.

 

 

I. Fekete i D. Fekete su izrazili nezadovoljstvo punjenjem proračuna no i istakli činjenicu da su prihodi gotovo svake godine veći u drugoj polovini godine, te smatraju da financiranje zacrtanih investicija neće doći u pitanje (vodoopskrba, prostorni plan, javna rasvjeta i dr.), kao ni otplata postojećeg kredita HBOR-u.

Raspravi se priključio i vijećnik I. Knežević te izrazio svoje nezadovoljstvo realizacijom većih projekata i investicija na području općine, te zaključio da je to razlog što Općina Viljevo niti nema većih dugovanja.

Po provedenoj raspravi sa jednim glasom protiv (I. Knežević) vijećnici su prihvatili Izvješće o Izvršenju proračuna Općine Viljevo za prvih šest mjeseci 2011. godine.

 

Ad. 4. Izvješće o stanju vodoopskrbe na području Općine Viljevo.

T. Mađarić je upoznao vijećnike sa trenutnim aktivnosti u realizaciji izgradnje vodoopskrbne mreže na području Općine viljevo, te iznio Plan daljnjih aktivnosti. Istaknuo je da je u tijeku tehnički pregled dijela mreže koji je završen (ukupno 28 od 34 km vodovodne mreže) te da se nastavlja sa radovima u naselju Viljevo. Također je u tijeku i natječaj za izbor izvoditelja radova na II fazi vodoopskrbe Općine Viljevo (Cret-Kapelna-Krunoslavje). Izvješću se priključio načelnik I. Fekete te izvjestio da se nada da će do proljeća 2012. godine svako domaćinstvo na području općine imati mogućnost priključenja na vodovodnu mrežu, te da je najveći financijski dio preuzela Vlada RH dok će se dio investicije isfinancirati kroz cijenu vode kao i sredstvima proračuna Općine Viljevo, cca 1.000.000,00 kuna. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 

Ad. 5. Izvješće o rekonstrukciji niskonaponske mreže u naselju Viljevo i javne rasvjete.

Vijećnike o dosadašnjim aktivnostima glede točke dnevnog reda  upoznao je Općinski načelnik Ivan Fekete i to u slijedećem:

-         Općina Viljevo je potpisala potrebite ugovore s HEP-om, izvođačem radova i suglasnosti, te se očekuje početak radova na niskonaponskoj mreži u Viljevu, ubrzano. Vrijednost predviđenih radova je cca 900.000,00 kuna.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesen zaključak da se izvješće o rekonstrukciji niskonaponske mreže prihvati.

Ad. 6. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Javni radovi – na javnim radovima Općina Viljevo je zaposlila 5 osoba tijekom 6 mjeseci, te 6 osoba romske nacionalnosti tijekom 4 mjeseca. Zaposleni radnici obavljati će poslove na uređenju i održavanju objekata u vlasništvu općine kao i čišćenju i održavanju javnih površina.

Elementarna nepogoda – od suše, proglašena je i za Općinu Viljevo. U tijeku je prikupljanje i prijava šteta te potom i obrada pristiglih prijava, kako bi se podaci o konačnoj šteti mogli proslijediti nadležnom županijskom povjrenstvu za štete.

Uvođenje naknade za nezakoniti izgrađene zgrade – Donesen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 90/11.), te su JSL obavezne donijeti odgovarajuće Odluke kako bi se Zakon sproveo u djelo te omogućila legalizacija tako izgrađenih zgrada i objekata. Tako je i Općina Viljevo u obavezi donijeti slijedeće odluke – Odluku o vrijednostima iznosa za položajne zone, Odluku o broju etaža na nezakonito izgrađenoj zgradi, što su vijećnici po provedenoj raspravi jednoglasno i usvojili, a detaljan tekst predmetnih odluka će se utvrditi naknadno, po pribavljanju informacija i dobivanju podataka kako bi Odluke bile donesene primjereno ovoj jedinici lokalne uprave.

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO – Sukladno ukazanoj potrebi vijećnici Općinskog vijeća su jednoglasno prihvatili prijedlog ove Odluke, kako bi izrada Izmjena i dopuna PPU Općine Viljevo bila ubrzana, kao i smanjeni troškove njegove izrade.

 

Sjednica je završila u 21 sat.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

11. sjednica održana 9.6.2011.

Z A P I S N I K  sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 09. lipnja 2011. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/11-01/03 i URBROJ: 2115/05-01-11-1 od 03. lipnja 2011. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednika vijeća Đuka Vincetić, te predložio dnevni red iz saziva, uz nadopunu da se isti proširi sa još jednom točkom dnevnog reda a to je Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu, a vezano za prijavu na natječaj IPARD, mjera 301, Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Bertić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš,  Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Davorin Fekete, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

 

Dnevni red po točkama:

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

 

Ad. 2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Viljevo u 2010. godini i Plan gospodarenja otpadom za Općinu Viljevo.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće Općinskog načelnika o gospodarenju otpadom na području Općine Viljevo u 2010. godini  kao i prihvaćen novi Plan gospodarenja otpadom za Općinu Viljevo koji se odnosi na slijedeće sedmogodišnje razdoblje, a koji je izradio T. Hajduković u suradnji sa Zagrebačkim učilištem, kao rezultat usavršavanja za zvanje specijališt zaštite okoliša.

Ad. 3. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2011. godini.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10.) kao i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN broj 29/2011.), Općinski načelnik Općine Viljevo donio je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u sezoni 2011. godine za područje Općine Viljevo, dana 15. svibnja 2011. godine.

Istim su utvrđene zadaće i aktivnosti pravnih i fizičkih osoba (DVD-ovi, zapovjedništvo, dežurstva) te predložene mjere za funkcionalno i pravovremeno reagiranje u slučaju možebitnih požara na području Općine Viljevo tijekom žetvene sezone 2011. godine. Takođe je izvješćem obuhvaćen i rad sa mladeži u DVD-ovima bez čega neće biti moguće u budućnosti provoditi ovakve zadaće.

Izvješće i Program usvojeni su jednoglasno.

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Viljevo.

Tekst Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Viljevo (obuhvaća groblja u svim naseljima Općine Viljevo) pripremio je JUO Općine Viljevo a donošenjem iste propisuju se i utvrđuju brojna mjerila, uvjeti i propisi kojim se uređuje korištenje grobnih mjesta, održavanje groblja, katastar groblja i ostali propisi vezani za rukovođenje i brigu o grobljima u svim naseljima Općine Viljevo. Po provedenoj raspravi izvješću načelnika i uključivanjem vijećnika u istu (I. Bertić, S. Miličević) Odluka o upravljanju grobljem na području Općine Viljevo donesena je jednoglasno.

 

Ad. 5. Izvješće o sufinanciranju školstva na području Općine Viljevo (stipendiranje studenata, putni troškovi i učenički dom srednjoškolcima).

Vijećnike o dosadašnjim aktivnostima glede točke dnevnog reda  upoznao je Općinski načelnik ivan Fekete i to u slijedećem:

-         Općina Viljevo je u prošloj godini dodjelila 24 jednokratne pomoći studentima temeljem javnog poziva, koji redovito pohađaju studije, u iznosu od 2.000,00 kuna po jednom studentu,

-         Općina Viljevo plaćala je 12.000,00 kuna mjesečno za srednjoškolce koji putuju «Panturistom»,

-         Ostali učenici srednjih škola koji ne koriste prijevoz autoprijevoznika «Panturist» kao i korisnici učeničkih domova sufinancirani su u mjesečnom iznosu od 200,00 kuna po učeniku.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesen zaključak da se sa istim aktivnostima nastavi i tijekom 2011. godine.

Ad. 6. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu.

Nazočne vijećnike načelnik Općine Ivan Fekete upoznao je sa raspisivanjem natječaja za mjeru  301 «Poboljšanje i razvoj infrastrukture» unutar IPARD programa te je za potrebe prijave Općine Viljevo na natječaj potrebno uskladiti planirana sredstva u Proračunu Općine Viljevo za 2011. godinu, kao i u narednim godinama te istu investiciju prikazati u obrascu Financijski plan projekata (investicije), zatim sve te podatke o planiranoj investiciji uskladiti sa Investicijskom studijom – poslovnim planom za mjeru 301.

Slijedom rečenog jednoglasno je prihvaćeno da se u Proračunu Općine Viljevo za 2011. godinu planirana sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta umanje a da se potrebna sredstva planiraju za realizaciju i završetak u 2012. godini (kada će biti poznati rezultati natječaja za mjeru 301 u programu IPARD), dok će u 2011. godini ostati u planu financiranje projektne dokumentacije i troškova provođenja natječaja u iznosu od 138.867,00 kuna (neto 112.900,00 kuna). Sa rečenim izmjenama i dopunama sada Proračuna za 2011. godinu iznosi ukupno 6.195.000,00 kuna.

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

I. Fekete, S. Posavac – informirali su vijećnike da se Općina Viljevo putem dožupana OBŽ J. Jelića kandidirala za sredstva kod MRRŠVG a koja su namjenjena za razvoj i poboljšanje ruralne infrastrukture za naselja u kojima živi stanovništvo srpske nacionalne manjine u iznosu od 575.000,00 kuna. Sredstva bi se iskoristila, ukoliko budu odobrena, za sanaciju društvenih domova, vjerskih i skralnih objekata te poljskih puteva.

T. Mađarić – izvješćuje o stanju vodoopskrbe na području Općine Viljevo, koja je u tijeku, te da se prvi priključci očekuju do kraja ljeta tekuće godine.

I. Fekete – izvjestio je vijećnike o stanju provođenja Programa javnih radova, raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, radovima na poboljšanju javne rasvjete, kao i nominaciji podprojekata Općine Viljevo u provođenju projekta EIB III, takođe pri MRRŠVG.

S. Miličević – postavio je pitanje oznaka na križevima na groblju u Krunoslavlju, D.Grgić za poravnanje poljskih puteva i uređenje raskrižja u ulici M. Gupca radi preglednosti prometa. Odgovorio je načelnik I. Fekete da je u tijeku rješavanje rečenih problema kao i odgovor I. Cvrkoviću za rješavanje problema prometovanja kamiona ulicama u Ivanovu da su bile nadležne inspekcije te da će se u tim ulicama ubrzo postaviti odgovarajući znakovi kojima će se regulirati promet.

 

Sjednica je završila u 21 sat.

 

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete
10. sjednica održana 18.3.2011.

Z A P I S N I K  sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 18. ožujka 2011. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/11-01/01 i URBROJ: 2115/05-01-11-1 od 14. ožujka 2011. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 12 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Bertić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Željko Viljevac, Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

 

Dnevni red po točkama:

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

 

Ad. 2. Prostorno planiranje na području Općine Viljevo u 2011. godini – Izvješće i donošenje zaključka u svezi istog.

Po podnesenom izvješću T. Mađarića o potrebi prostornog planiranja u 2011. godini, radi usklađenja PPU Općine Viljevo sa županijskim PP i odredbama ostalih važećih propisa glede prostornog planiranja između kojih je i Izvješće o stanju u prostoru koje je prestalo važiti za Općinu Viljevo s krajem 2010. godine, donesen je zaključak da se krene sa usklađivanjem i izradom predmetnih dokumenata u 2011. godini. Zaključak je donesen sa 11 glasova za i 1 suzdržan.

Ad. 3. Javni radovi na području Općine Viljevo u 2011. godini.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete donesen je zaključak o provođenju Programa javnih radova u 2011. godini. Program bi se provodio kao i dosadašnjih godina, uglavnom na uređenju i održavanju javnih površina kao i komunalno-infrastrukturnih objekata na području Općine Viljevo.

Programom bi se započelo sa 01. travnja 2011. godine zapošljavanjem manje grupe djelatnika a veći dio tijekom mjeseca svibnja i lipnja tekuće godine.

Zaključak je prihvaćen jednoglasno.

 

Ad. 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.06-31.12.2010. godine.

Izvješće Općinskog načelnika za navedeno razdoblje dostavljeno je u materijalu poziva za sjednicu Općinskog vijeća, a detaljnije ga je obrazložio sam načelnik Ivan Fekete. U raspravu su se uključili i ostali vijećnici, između ostalih I. Knežević, koji nije zadovoljan izvješćem, iz nekoliko razloga a prvenstveno što se ne provode kapitalni projekti kao npr. vodoopskrba.

Ž. Viljevac – također je postavio pitanje provođenja kapitalnih projekata kao što su uređenje centra naselja Viljevo, poduzetničke zone i izgradnja vodoopskrbne mreže.

Općinski načelnik I. Fekete odgovorio je vijećnicima na postavljena pitanja, kako slijedi:

- uređenje centra je u tijeku, potpisan je Ugovor o sufinanciranju s nadležnim ministarstvom (Izgradnja vatrogasnog doma) te se očekuje raspisivanje natječaja za odabir izvođača radova, kao i natječaji europskih fondova sa ciljem uređenja centra,

- poduzetnička zona u Cret Viljevskom – izgradnja Biopostrojenja takođe je u završnoj fazi ishodovanja potrebitih dozvola, te se očekuje potpuna realizacija projekta tijekom ove godine,

- vodoopskrba općine – potpisani su Ugovori te bi radovi trebali započeti do kraja mjesca ožujka a do kraja studenog očekuje se voda u nekim od naselja općine (Viljevo, Ivanovo).

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za navedeno razdoblje prihvaćeno je sa 10 glasova za i 2 protiv.

 

Ad. 5. Imenovanje sudaca porotnika – donošenje zaključka u svezi istog.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesen zaključak da se na temelju zaključka Skupštine OBŽ Komisije za izbor i imenovanje pripreme prijedlozi za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća te se prema tome predlože kandidati Općine Viljevo za suce porotnike Općinskog suda Valpovo kao i porotnike

Županijskog suda u Osijeku.

Ad. 6. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su postavljali pitanja a načelnik i njegovi zamjenici su odgavarali, između ostalog:

Ž. Viljevac – izgradnja bioelektrane u Poduzetničkoj zoni Cret Viljevski,

I. Fekete – u tijeku je je ishodovanje potrebitih dozvola, očekuje stavljanje u funkciju tijekom 2011. godine, što će biti velika pomoć poljoprivrednim proizvođačima ovog kraja.

 

S. Miličević – održavanje ceste Kapelna-Krunoslavlje,

T. Mađarić – u nadležnosti je županijskih cesta.

I. Cvrković – i dalje nerješen problem prometovanja velikih kamiona ulicom i uništavanje asvaltnog sloja,

I. Fekete – u tijeku je izrada projekta za postavljanje prometne signalizacije, znakovi su nabavljeni i postaviti će se zapošljavanjem radnika na javnim radovima od 1. travnja 2011. godine.

A. Ronta – nezadovoljan isplaćenom štetom od el. nepogode.

T. Mađarić – izvjestio je vijećnike o popisu stanovništva i kućanstava koje će se obaviti u travnju tekuće godine.

 

Sjednica je završila u 20 sati.

 

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

 PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

09. sjednica održana 20.12.2010.

Z A P I S N I K  sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 20. prosinca 2010. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/10-01/07 i URBROJ: 2115/05-01-10-1 od 14. prosinca 2010. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 13 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Bertić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Marko Mihaljević, Simo Miličević, Ivan Bogdanović.

NEDOSTAJE: Željko Viljevac.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

 

Dnevni red po točkama:

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 7. i 8. (svečana sjednica povodom Dana općine) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 7.i 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

 

Ad. 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – IX mjesec, Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2010. godinu.

Općinski načelnik izvjestio je vijećnike o izvršenju proračuna Općine Viljevo za prvih devet mjeseci 2010. godine, te o potrebi donošenja Izmjena i dopuna Proračuna. U navedenom razdoblju ostvareno je 2.649.581 kuna proračunskih primitaka, no do kraja godine očekuje se veći priljev sredstava. Takođe je prenesen gubitak iz prethodnih godina u iznosu od 415.677 kuna koji je potrebno pokriti te kao takvog iskazati Izmjenama i dopunama proračuna.

Po provedenoj raspravi sa jednim glasom protiv i jednim suzdržanim vijećnici su prihvatili Izvješće te Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo sa ukupnim primicima od 8.200.000 kn i izdacima od 7.584.323 kune te predviđenim viškom prihoda od 615.677 kuna kojim se pokriva manjak iz prethodnih godina te osigurava redovita otplada kredita kod HBOR-a Zagreb.

Ad. 3. Proračun Općine Viljevo za 2011. godinu.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o prijedlogu Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu isti je i prihvaćen sa dvanaest glasova za i jednim protiv.

Proračunom za 2011. godinu planirani su prihodi u iznosu od 9.195.000 kuna te rashodi u iznosu od 9.085.000 kuna te višak od 110.000 kuna kojim se proračun uravnotežuje te osigurava otplata dugoročnog kredita kod HBOR-a Zagreb.

Na prihodovnoj strani proračuna očekuje se veći priliv sredstava temeljem natječaja, Mjera 301, IPARD programa, dok na rashodovnoj strani najveće stavke čine izgradnja nerazvrstanih cesta te izgradnja vodoopskrbnog sustava.

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2011. godinu, prihvaćena je jednoglasno.

Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2011. godini.

 

Ad. 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu realizirat će se u ukupnom iznosu od 5.600.000,00 kuna.

Ad. 6. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2011. godini.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojen Program javnih potreba u športu i kulturi za 2011. godinu.

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna od čega 400.000,00 za troškove rada športskih klubova, 50.000,00 za kapitalne troškove te 250.000,00 za udruge iz području kulture, radija D. Miholjac te ostale troškove iz područja kulture.

 

Ad. 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini te donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (K. Stražanac) te je donesen zaključak da se dužnicima za komunalnu naknadu pošalju opomene sa stanjem duga 31.12.2010. godine a potom u 2011. godini izvrši utužba dužnika sa većim dugovanjima i provedu mjere prisline naplate.

Prihvaćen je i Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu, u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna.

 

Ad. 8. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Viljevo za 2009. godinu.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Viljevo za 2009. godinu, koji su obavili revizori DUR iz Osijeka tijekom mjeseca rujna 2010. godine.

 

Ad. 9. Prijedlog Odluke o koeficjentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo.

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10.) a prema prijedlogu Općinskog načelnika I. Fekete jednoglasno je donesena Odluka o koeficjentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo koja će se primjenjivati u 2011. godini.

 

Ad. 10. VODOOPSKRBA OPĆINE VILJEVO.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o potrebi potpisivanja dokumenata vezano za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Općine Viljevo, kako slijedi:

a)     Ugovor o supsidijarnom financiranju,

b)    Ugovor o suradnji za Podprojekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava DONJI MIHOLJAC – SLAVONSKA PODRAVINA,

c)     Odluka o naknadi za razvoj.

Za potpisivanje predmetnih dokumenata vodoopskrbe zadužuje se Općinski načelnik Ivan Fekete.

 

  

Ad. 11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07. i 38/09) Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo barem jednom godišnje ili pri donošenju proračuna treba razmotriti organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. Slijedom toga pristupa se donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2011. godini, sa planiranom visinom osiguranih sredstava u proračunu Općine Viljevo za 2011. godinu. Smjernice su usvojene jednoglasno.

 

Ad. 12. Donošenje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koje se nalazi na području Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu a koje se nalazi na području Općine Viljevo. Prema izvješću Općinskog načelnika I. Fekete postoji problem sa Hrvatskim vodama od kojih nismo dobili potrebite suglasnosti (vezano za inundacijski pojas) kao i sa gradom D. Miholjac koji raspolaže sa česticama i raspisuje natječaje za čestice koje teritorijalno pripadaju Općini Viljevo.

Po ažuriranju čestica i ishodovanju svih suglasnosti koje još nisu dobivene raspisati će se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta.

 

Ad. 13. Donošenje Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koje se nalazi na području Općine Viljevo.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu a koje se nalazi na području Općine Viljevo. Zemljište će se dati u zakup najpovoljnijim ponuditeljima na rok do 5 godina.

Po ažuriranju čestica i ishodovanju svih suglasnosti koje još nisu dobivene raspisati će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta, prema početnim cijenama utvrđenih Pravilnikom o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta (NN broj 40/09.).

 

Ad. 14. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora na području Općine Viljevo.

Temeljem ukazane potrebe, donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za višegodišnji zakup za poslovni prostor u Viljevu i Kapelni.

Predmet natječaja su trgovine u Viljevu i Kapelni čiji je dosadašnji korisnik Biljemerkant iz Osijeka. Odluka je donesena jednoglasno, sa predviđenim rokom zakupa poslovnog prostora do 10 godina.

 

Ad. 15. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Cvrković I. je postavio pitanje isplate troškova izbora za ostvarene vijećničke mandate, na što mu je odgovor dao načelnik I. Fekete, da je novac prebačen na račune stranaka koje su kandidirale vijećnike na izborima, prema rješenju Izbornog povjerenstva za Općinu Viljevo.

Cvrković I. postavio je pitanje vezano za problem prolaska kamiona ulicama sela Ivanovo, te uništavanjem asfaltnog sloja. U raspravu su se uključili načelnik I. Fekete i zamj. načelnika T. Mađarić da će se provjeriti kolika je dozvoljena nosivost kamiona te sukladno tome postaviti znakove zabrane prometa takvih kamiona ulicama kroz naselja.

I. Fekete izvješćuje da je u tijeku izrada otresišta sa njiva na ceste svuda gdje je to potrebno.

T. Mađarić- izvjestio je o potrebi donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Viljevo, što je jednoglasno prihvaćeno.

 

Sjednica je završila u 20 sati, uz čestitke načelnika I. Fekete i predsjednika vijeća D. Fekete povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana, uz prigodan domjenak i podjelu poklona.

 

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

08. sjednica održana 26.11.2010.

Z A P I S N I K sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 26. studenog 2010. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivnicom KLASA: 021-05/10-01/06 i URBROJ: 2115/05-01-10-1 od 21. studenog 2010. godine. Sjednica je započela u 18 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete. Sjednica je bila svečanog karaktera povodom DANA OPĆINE I DANA ŽUPE VILJEVO.

Sjednici su nazočili vijećnici Općinskog vijeća Općine Viljevo, načelnik i donačelnici, djelatnici Općinske uprave, gospodarstvenici s ovog područja kao i volonteri i dužnosnici u klubovima i udrugama s područja općine.

Od posebnih gostiju treba istaći nazočnost ministra obitelji, branitelja i međug. solidarnosti prof. Tomislava Ivića, tajnika za vjerske odnose gos. Franje Dubrovića te gradonačelnika i načelnika susjednih gradova i općina kao i predstavnici medija RDM-a.

Takođe se skupu pisanom čestitkom obratio podpredsjednik Hrvatskog sabora gos. Vladimir Šeks.

Po završetku sjednice održan je zajednički domjenak na lovačkom domu u Viljevu.

 

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete
07. sjednica održana 8.9.2010.

Z A P I S N I K  sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 08. rujna 2010. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 15 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/10-01/04 i URBROJ: 2115/05-01-10-1 od 02. rujna 2010. godine. Sjednica je započela u 15 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Konstatirano je da je sjednici nazočno 12 vijećnika.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Antun Ronta, Ivan Cvrković, Mirko Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Bertić, Dario Grgić, Ivan Knežević, Ivica Šoš, Marko Mihaljević, Simo Miličević.

NEDOSTAJE: Željko Viljevac, Ivan Bogdanović.

OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO,

A. Dolančić – Radio D. Miholjac.

 

Dnevni red po točkama:

 Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

 

Ad. 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i davanje prisege vijećnika.

Pisanu ostavku na mjesto vijećnika Općinskog vijeća podnio je Branimir Smoljan (HDZ), te je prihvaćena Odluka o prestanku mandata i početku obnašanja mandata vijećnika, tj. umjesto Branimira Smoljana dužnost člana Općinskog vijeća počinje obnašati Antun Ronta (HDZ) koji je potom dao i svečanu prisegu.

Ad. 3. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – VI mjesec 2010. godine i donošenje zaključka u svezi istog.

Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje u 2010. godini, u kojem je istakao problem recesije koja je uvjetovala slabije punjenje proračuna općine u prvom polugodištu i izrazio nadu da će se to popraviti do kraja 2010. godine,  utvrđeni su prihodi u iznosu od 1.869.689 kuna (67% od planiranih) a rashodi u iznosu od 1.546.164 kune  (55% planiranih). U raspravu se uključio vijećnik Ivan Knežević te izrazio svoje nezadovoljstvo sa naplatom prihoda od poljoprivrednog zemljišta. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje I – VI mjessec 2010. godine usvojeno je sa 11 glasova ZA i jednim PROTIV.

  

Ad. 4. Izvješće o stanju vodoopskrbe na području Općine Viljevo i donošenje Zaključka u svezi istog.

Sa aktivnostima po pitanju vodoopskrbe na području Općine Viljevo, vijećnike su upoznali načelnik Ivan Fekete i Tomislav Mađarić.

Raspisan je natječaj, čiji je glavni cilj izgradnja osnovnog vodoopskrbnog sustava, dok će mrežu u naseljima prema ukazanoj potrebi i financijskim sredstvima raditi Općina Viljevo samostalno. Po provedenoj raspravi (M. Mihaljević, I. Knežević, S. Miličević) načelnik I. Fekete i njegov zamjenik T. Mađarić upoznali su vijećnike s činjenicom da će Općinsko vijeće naknadno, kada za to dođe vrijeme i potreba donositi potrebite Odluke (npr. o cijeni pojedinog priključka), nakon čega je izneseno izvješće jednoglasno i usvojeno.

 

Ad. 5. Izvješće o elementarnoj nepogodi na području Općine Viljevo

i donošenje Zaključka u svezi istog.

Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o elementarnoj nepogodi na području Općine Viljevo. Elementarna nepogoda za Općinu Viljevo u 2010. godini proglašena je 2 puta, 28. svibnja od poplave i 16. lipnja od olujnog nevremena, leda i velike količine padalina. Djelatnici Općinske uprave sve su štete obradili prema prijavama oštećenih, te su konačne štete procjenjene na ukupni iznos od 15.060.948,82 kune. Najveće štete su pretrpjele poljoprivredne kulture, a zatim stambeni i društveni objekti. Općinu Viljevo posjetio je i župano Osječko-baranjske županije V. Šišljagić i obećao pomoć koja do današnjeg dana nije pristigla. U materijalu pomoć su dostavili Grad D. Miholjac, Općina Magadenovac, tvrtka Karašica-Vučica, Hrvatske šume te CK Valpovo.

Ad. 6. Izvješće o sufinanciranju školstva na području Općine Viljevo (stipendije, putni troškovi i učenički dom, kuhinja, predškolski odgoj).

Općinski načelnik je raspisao obavijest o dodjeli

- jednokratnih pomoći studentima s područja Općine Viljevo, u iznosu od 2.000,00 kuna za tekuću godinu. Pristiglo je 24 zahtjeva a konačno rješenje će donijeti načelnik općine.

- Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima – u protekloj godini Općina Viljevo je izdvajala 10.000,00 kn mjesečno za rečene namjene a za ovu školsku godinu prijevoznik (Panturist Osijek) traži 12.000,00 kuna mjesečno.

Zahtjeve za sufinanciranje su podnijeli i učenici

- korisnici učeničkih domova. Prihvaća se sufinanciranje prijevoza učenika (njih oko 60 prema evidencijama ) i učeničkih domova u mjesečnom iznosu od cca 200,00 kuna po učeniku.

- Financiranje kuhinje osnovnoškolcima – načelnik općine donijeti će odluku po zaprimanju zahtjeva.

- Predškolski odgoj – prihvaćen je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viljevo prema kojem bi prvenstveno dječji vrtić bio potreban u Viljevu, kapaciteta do 25 djece a potom i u naseljima Ivanovo i Kapelna kapaciteta do 10 djece.

 

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

JAVNI RADOVI – Općinski načelnik Ivan Fekete izvjesti je vijećnike o provođenju Programa javnih radova u 2010. godini, prema kojem Općina Viljevo zapošljava 24 osobe, od 15.05 do 14.11 2010. godine. Izvode se brojni radovi između kojih se prvenstveno daje pozornost na saniranju šteta nastalih na objektima od elementarne nepogode, a potom i radovi na uređenju stana u vlasništvu općine u D. Miholjcu, zatim u Kapelni na uređenju crkvenog doma, osnovne škole, svlačionica i prostorija nogometnog kluba u Viljevu, ribičkog i lovačkog doma u Viljevu, prostorija i igrališta nogometnih klubova u Ivanovu i Kapelni.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA- poslovni prostor traži Croatia osiguranje iz Osijeka, donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja, a takođe se donosi Odluka o provođenju postupka prodaje ruševne kuće i zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo, k.č. br. 178 u k.o. Viljevo.

DODJELA POMOĆI ZA OGRIJEV – zadužuje se Povjerenstvo za socijalna pitanje da provede postupak prikupljanja zahtjeva za ovu vrstu pomoći, kako bi istu što prije socijalno ugrožene obitelji i dobile.

Vijećnici (I. Cvrković, M. Mihaljević) izrazili su nezadovoljstvo obavljenjem poslova na održavanju javne rasvjete.

I. Knežević je postavio pitanje isplate troškova izbora za ostvarene vijećničke mandate, na što mu je odgovor dao načelnik I. Fekete da je to u pripremi i po prispjeću novčanih sredstva u proračun, biti će rješeno.

 

Sjednica je završila u 17 sati.

ZAPISNIČAR:

Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete

00_Sjednice iz prošlog saziva Općinkog vijeća (do lipnja 2009.)

ZAPISNIK sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane
30. ožujka 2009. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Viljevo, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/09-01/06 i URBROJ: 2115/05-01-09-1
od 25. ožujka 2009. godine. Sjednica je započela u 19 sati.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 13 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Branimir Smoljan, Đuka Vincetić, Ivan Bertić, Josip Knežević, Antun Ronta, Dario Grgić, Ivan Cvrković, Stevo Posavac, Mirko Knežević, Zlatko Bertić, Voislav Pačarić, Zoran Adašević.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete – načelnik Općine Viljevo, Tomislav Mađarić, član poglavarstva – zamjenik načelnika, Tihomir Hajduković – pročelnik općine, imenovan za zapisničara, I. Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete te prije početka sa radom po dnevnom redu predložio da se minutom šutnje oda počast nedavno preminulom vijećniku Općinskog vijeća Općine Viljevo Mirku Stražanac, što je potom i učinjeno.
Ad.1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad.2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo s godišnjim obračunom proračuna za 2008. godinu.
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2008. godinu podnijeli su načelnik I. Fekete i pročelnik JUO Općine Viljevo T. Hajduković, te je utvrđeno slijedeće:

 • Ukupna svota ostvarenih primitaka: 4.425.022,00 kune
 • Ukupna svota izvršenih rashoda:      4.369.960,00 kuna
 • Višak prihoda u 2008. godini                 55.062,00 kuna

Izvješće sadrži i ostale podatke o poslovanju Općine Viljevo u 2008. godini
( vrijednost imovine, potraživanja, dugovanja, stanje novčanih sredstava,
i ost. ), kao i ostatak prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 129.555,00 kuna čije pokriće će se izvršiti u slijedećem razdoblju.
Izvješće i Odluka o izvršenju proračuna Općine Viljevo za 2008. godinu prihvaćeni su jednoglasno.

Ad.3. Analiza i izvješće o stanju civilne zaštite na području Općine Viljevo, te donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2009. godini.
O stanju civilne zaštite na području Općine Viljevo vijećnike je izvjestio načelnik I. Fekete, te je na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Viljevo Općinsko vijeće usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2009. godini.
Po provedenoj raspravi, kao takvo analiza stanja, izvješće i Smjernice razvoja za 2009. godinu usvojene su jednoglasno.

Ad.6. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Općinski načelnik Ivan Fekete izvijestio je vijećnike o slijedećim odlukama i zaključcima Općinskog poglavarstva Općine Viljevo:

 • PROGRAM EIB II, izgradnja vatrogasnog doma u Viljevu, projekat nominiran pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva čija vrijednost iznosi 2.800.000,00 kuna ( bez PDV-a), u kojem Općina Viljevo sudjeluje sa 20% sredstava. Kompletna dokumentacija je predana, potpisan je ugovor o zajedničkom financiranju, te se očekuje raspisivanje javnog natječaja za izvoditelja radova.
 • PROGRAM EIB III, vodoopskrba i odvodnja Općine Viljevo, predana je prijava nadležnom ministarstvu te se očekuju daljnje aktivnosti na realizaciji projekta ukupne vrijednosti cca 20.000.000 kuna, u kojem bi učešće Općine Viljevo bilo 10-20% vrijednosti investicije.
 • B. Smoljan – predlaže da se krene sa projektima pomoći malim poduzetnicima, OPG-ima, jer bez pomoći JLS mnogi neće moći izići iz krize te će biti osuđeni na propast.
 • T. Hajduković i načelnik I. Fekete izvjestilu su vijećnike o upravo završenoj izradi PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE VILJEVO, gdje su predviđene mnoge stvari i detalji budućeg razvitka općine između čega i prethodno rečeno, modeli pomoći malim poduzetnicima. PUR Općine Viljevo podijeljen je svim vijećnicima u skraćenom obliku.
 • Sjednici je zaključio predsjednik Općinskog vijeća Općine Viljevo Davorin Fekete, te se zahvalio svim vijećnicima na dosadašnjoj suradnji u proteklom viječnićkom mandatu.

Po iscrpljenom dnevnom redu sjednica je završila s radom u 20 sati, te je uslijedio prigodan domjenak.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković


PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete v.r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A P I S N I K sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane
29. siječnja 2009. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Viljevo, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/09-01/03 i URBROJ: 2115/05-01-09-1 od 23. siječnja 2009. godine.
Sjednica je započela u 18 sati.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 13 vijećnika, te da postoji kvorum i odluke mogu biti donesene pravovaljano.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Đuka Vincetić, Ivan Bertić, Davorin Fekete, Zoran Adašević, Josip Knežević, Stevo Posavac, Voislav Pačarić, Zlatko Bertić, Branimir Smoljan, Antun Ronta, Dario Grgić, Ivan Cvrković, Mirko Knežević.
NEDOSTAJE: Mirko Stražanac (bolestan)
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete – načelnik općine Viljevo, Tihomir Hajduković – pročelnik općine, imenovan za zapisničara, Tomislav Mađarić, član poglavarstva, zamjenik načelnika.
Sjednici je prisustvovao i predstavnik RADIO d.o.o. Donji Miholjac Ivan Korov.
Priloženi Dnevni red u sazivu usvojen je jednoglasno.

Dnevni red po točkama:

Ad.1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad.2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za otkup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koje se nalazi na području Općine Viljevo, 6. krug natječaja.
Prema prijedlogu Odluke o izboru najpovoljnije ponude za PRODAJU poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Viljevo, nadležnog Povjerenstva za poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Viljevo, pristiglo je 9 pravodobnih ponuda za otkup poljoprivrednog zemljišta, od kojih je Odlukom utvrđeno 6 ponuditelja kao najpovoljniji. Odlukom je obuhvaćeno 174 ha 95 a 56 m2 sa sveukupnom prodajnom cijenom od 1.476.300,00 kuna.
Sa najboljim ponuditeljima Općinski načelnik Ivan Fekete po dobivanju suglasnosti nadležnog Ministarstva sklopiti će ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta.
Po provedenoj raspravi Odluka je usvojena sa 12 glasova ZA i 1 glas suzdržan (Z. Adašević).

Ad.3. Odluka o dodjeli stipendija i jednokratnih pomoći studentima s područja Općine Viljevo za godinu 2008/09. – IZVJEŠĆE.
Odluku je donijelo Općinsko poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva Općinskog vijeća za stipendije. Istom Odlukom utvrđeno je da će Općina Viljevo stipendirati u 2008/09. godini 19 studenata u mjesečnom iznosu od 600 kuna, te su odobrene i dvije jednokratne pomoći za nabavku školske literature u pojedinačnom iznosu od 500,00 kuna.
Odluku o odobravanju stipendija i jednokratnih pomoći vijećnici su podržali jednoglasno.

Ad.4. Zaključak o sudjelovanju Općine Viljevo u zajedničkim projektima razvoja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini -IZVJEŠĆE.
Po provedenoj raspravi vijećnici su prihvatili Izvješće o Odluci poglavarstva Općine Viljevo, o sudjelovanju općine u zajedničkim projektima razvoja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u 2009. godini.
Analiza tla, obrana od tuče avionskim generatorima, zbrinjavanje animalnog otpada, sufinanciranje troškova tehničke dokumentacije, kapitalnih ulaganja u poljoprivredi, uništavanje alergenih korova, projekti Ruralnog razvoja, smeđa signalizacija neki su od projekata u čijem sufinanciranju sa županijom će sudjelovati i Općina Viljevo.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Ad.5. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
I.Fekete – u zadaći ostaje ažuriranje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu koje se nalazi na području Općine Viljevo. Na raspolaganju je ostalo oko 1.200 ha poljoprivrednog zemljišta.
D. Fekete – ističe problem čestice u Cretu Viljevskom na kojem je pravo građenja zasnovala jedna osoba 1990. godine, no nikada nije započela gradnju što sada stvara prepreku za planirane projekte, iz čega se donosi zaključak da treba poništiti takvu odluku.
I. Fekete – izvijestio je vijećnike o aktivnostima na rješavanju problema vodoopskrbe , zatim o radnjama vezanim za izradu PUR-a Općine Viljevo.
Pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici su prihvatili izvješće o obavljenom tretiranju bunara na području Općine Viljevo, te je donesen zaključak da se iste aktivnosti provode i tijekom 2009. godine.

Po iscrpljenom dnevnom redu sjednica je završila s radom u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete v.r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A P I S N I K sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane
30. prosinca 2008. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 14 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Viljevo, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/08-01/09 i URBROJ: 2115/05-01-08-1 od 24. prosinca 2008. godine.
Sjednica je započela u 14 sati.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 12 vijećnika, te da postoji kvorum i odluke mogu biti donesene pravovaljano.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Đuka Vincetić, Ivan Bertić, Davorin Fekete, Zoran Adašević, Josip Knežević, Stevo Posavac, Voislav Pačarić, Zlatko Bertić, Branimir Smoljan, Antun Ronta, Dario Grgić, Ivan Cvrković.
NEDOSTAJE: Mirko Knežević (na putu), Mirko Stražanac (bolestan)
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete – načelnik općine Viljevo, Tihomir Hajduković – pročelnik općine, imenovan za zapisničara, Tomislav Mađarić, član poglavarstva, zamjenik načelnika.
Sjednici je prisustvovao i predstavnik RADIO d.o.o. Donji Miholjac Ivan Korov.
Priloženi Dnevni red u sazivu usvojen je jednoglasno.

Dnevni red po točkama:

Ad.1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 20. i 21. (svečana – Dan općine) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad.2. Proračun Općine Viljevo za 2009. godinu.
Prema prijedlogu Općinskog poglavarstva u sazivu materijala proračun Općine Viljevo za 2009. godinu iznosi 6.500.000,00 kuna.
Po provedenoj raspravi Proračun Općine Viljevo za 2009. godinu je usvojen jednoglasno.

Ad.3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2009. godinu.
Tekst Odluke priložen je u materijalu za sjednicu. Istom se utvrđuju osnovni uvjeti prikupljanja i raspodjele sredstava Općinskog proračuna Općine Viljevo,
njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2009. godini. Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad.4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.
Po provedenoj raspravi vijećnici su usvojili Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu u ukupnom iznosu od  4.080.000,00 kuna.
Zaključak je donesen jednoglasno.

Ad.5. Plan nabave za 2009. godinu.
Po provedenoj raspravi vijećnici su usvojili Plan nabave za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 4.405.000,00 kuna.
Odluka je usvojena jednoglasno.

Ad.6. Program javnih potreba u športu i kulturi za 2009. godini.
Po provedenoj raspravi vijećnici su usvojili Program javnih potreba u športu i kulturi za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 375.000,00 kuna.
Odluka je donesena jednoglasno.

Ad.7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2009. godinu, u ukupnom iznosu od 590.000,00 kuna.

Ad.8. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
I. Cvrković – postavlja pitanje kada će biti isplaćene dnevnice za održavanje sjednica, na što mu je odgovorio načelnik I. Fekete da su obračuni napravljeni a isplata će uslijediti čim se u Proračunu Općine Viljevo prikupe sredstva.
B. Smoljan – upoznaje vijećnike sa prijedlogom da se Općina Viljevo zauzme za organizaciju prodaje stoke što bi bilo od velikog interesa za sve stočare s ovog područja.

Po održavanju kraće rasprave te još nekih postavljenih pitanja od strane vijećnika načelniku općine, vijeće je završilo sa radom, uz prigodan domjenak.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete v.r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. studenog 2008. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 17 sati održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo. Sa sjednice iz dnevnog reda izdvojimo:

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01-30.09.2008. godine te donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2008. godinu.
O izvršenju Proračuna Općine Viljevo za prvih 9 mjeseci tekuće godine podnio je T. Hajduković, pročelnik JUO Općine Viljevo i načelnik Općine Ivan Fekete.

 • Ukupna svota ostvarenih primitaka: 2.800.745,31 kuna
 • Ukupna svota izvršenih rashoda:      2.614.902,28 kuna
 • Višak prihoda I-IX              185.843,03 kuna
Stanje novčanih sredstava iznosi 21.498,31 kunu, a stanje obaveza na dan 30.09.2008. godine iznosi 1.562.631 kunu od čega se najveći dio odnosi na kredit HBOR-a Zagreb.

Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Viljevo za 2007. godinu, Državnog ureda za reviziju i donošenje zaključka o prihvaćanju istog.
Uvid u Proračun i financijske izvještaje Općine Viljevo za 2007. godinu obavljen je od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek tijekom mjeseca srpnja 2008. godine. Istim izvješćem nisu utvrđene nepravilnosti u financijskim izvještajima i poslovanju Općine Viljevo za 2007. godinu.

Izvješće o isplati pomoći za ogrijev u 2008. godini.
Izvjestitelji pod ovom točkom dnevnog reda Đ. Vincetić-predsjednik povjerenstva za socijalnu skrb i načelnik I. Fekete članove Općinskog vijeća izvjestili su o provedenim aktivnostima na prikupljanju zahtjeva, rješavanju istih a potom i isplati pomoći za ogrijev u 2008. godini. U prostorijama Općine Viljevo zaprimani su zahtjevi tijekom mjeseca rujna i listopada, te je Povjerenstvo za socijalnu skrb (3 sjednice) donijelo konačno rješenje o odobrenju novčane pomoći za ogrijev (u pojedinačnom iznosu od 950,00 kuna)

za ukupno 323 osobe, dok je 37 zahtjeva odbijeno jer ne ispunjavaju utvrđene kriterije za dodjelu pomoći ovog oblika. Pomoć je i isplaćena tijekom mjeseca studenog.

Donošenje Zaključka o prijedlogu povećanja cijena odvoza komunalnog otpada.
Izvjestitelj pod ovom točkom dnevnog reda načelnik I. Fekete izvijestio je vijećnike o prijedlogu tvrtke EKO-FLOR plus d.o.o. iz Donje Zdenčine, koncesionara za odvoz komunalnog otpada na području Općine Viljevo, o povećanju cijene usluge odvoza komunalnog otpada za 8,99%, te da će se naplata ubuduće obavljati putem inkasatora.

Prijedlog vijećnici nisu prihvatili, do daljnjeg o čemu će se odluka donijeti naknadno.

Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Općinski načelnik Ivan Fekete izvijestio je vijećnike o slijedećim odlukama i zaključcima Općinskog poglavarstva Općine Viljevo:

 • IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA SVLAČIONICA SA PRIPADAJUĆIM PROSTORIJAMA I TRIBINAMA NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU U VILJEVU, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Dražena Kapetera iz Osijeka, po cijeni od 55.000,00 kuna.
 • IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE NASELJA VILJEVO I CRET, TE IZRADA ELABORATA I GEOTEHNIČKIH ISPITIVANJA PRECRPNE STANICE I UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, prihvaćena je ponuda tvrtke OCELIĆ TEHNOINŽENJERING d.o.o. iz Osijeka sa cijenom od 59.800,00 kuna za izradu IDEJNOG PROJEKTA, 69.500,00 kuna za izradu GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE, te 18.500,00 kuna za izvođenje GEOTEHNIČKIH ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA za Precrpnu stanicu i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Cijene su izražene bez PDV-a.
 • REFUNDACIJA TROŠKOVA ŠKOLSKE KUHINJE, donesen je zaključak o financijskoj potpori korisnicima školske kuhinje u OŠ Ante Starčevića Viljevo u mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna.
 • PROGRAM EIB II, izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo. Radovi su izvršeni u cijelosti prema sklopljenom Ugovoru sa tvrtkom «Gravia» d.o.o. iz Osijeka ukupne vrijednosti 2.238.421,90 kune (bez PDV-a), od kojeg iznosa 70% plaća MRRŠVG a 30% plaća OPĆINA VILJEVO, izvjestili su načelnik Ivan Fekete i Tomislav Mađarić, zamjenik načelnika. Potom je podnesen zahtjev nadležnom ministarstvu za razliku sredstava prema sklopljenom Ugovoru do neto 3.000.000,00 kuna, koja će se koristiti za daljnje radove na uređenju makadam ceste Cret Viljevski - Ivanovo te od kraja ulice Kralja Tomislava u Viljevu.
 • PROGRAM EIB II, izgradnja vatrogasnog doma u Viljevu, projekat nominiran pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva čija vrijednost iznosi 2.800.000,00 kuna od čega bi Općina Viljevo sudjelovala sa 20%. Kompletna dokumentacija je predana te se očekuje završno izvješće i potpisivanje ugovora.
 • DAN OPĆINE VILJEVO, svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo održati će se 28. studenog u prostorijama mjesnog doma u Viljevu s početkom u 17 sati. Uz svečanu sjednicu održati će se kulturno-umjetnički program KUD-a Đeram Viljevo a potom zajednički domjenak. Povodom Dana Općine Viljevo donesen je zaključak da se gđi. Ljerki Crnčan, bivšoj dugogodišnjoj ravnateljici OŠ Ante Starčevića Viljevo dodjeli Plaketa Općine Viljevo za poseban doprinos u razvoju školstva na području naše općine.
 • Donesen je zaključak da se raspiše natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Viljevo.
01. KONSTITUIRAJUĆA sjednica održana 8.6.2009.

ZAPISNIK sa KONSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 08. lipnja 2009. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 15 sati.
Sjednicu je sazvao Predstojnik Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj župniji, Marko Barišin pozivom KLASA: 080-01/09-01/33 i URBROJ: 2158-1-09-2 od 01. lipnja 2009. godine. Sjednica je započela u 15 sati. Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj Ispostave Donji Miholjac u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 14 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Ivan Fekete, Tomislav Mađarić, Tihomir Hajduković, Davorin Fekete, Branimir Smoljan, Đuka Vincetić, Ivan Knežević, Ivica Kovačević, Ivan Cvrković, Simo Miličević, Mirko Knežević, Marko Mihaljević, Voislav Pačarić, Ivan Bogdanović.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Bertić, Dario Grgić, I. Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj Ispostave Donji Miholjac u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, nakon čega je uslijedilo utvrđivanje najstarijeg vijećnika, a to je Ivan Fekete, koji je preuzeo daljnje vođenje sjednice, prema utvrđenom dnevnom redu.
Na prijedlog privremenog predsjednika izabrani su za zapisničara Tihomir Hajduković te dva ovjerovitelja zapisnika: Mirko Knežević i Voislav Pačarić.  
Potom je privremeni predsjednik Ivan Fekete izvršio prozivku vijećnika prema listi koju je sastavilo Općinsko izborno povjerenstvo, te je utvrđeno da su nazočni svih 14 izabranih vijećnika.

Ad.1. Izbor Mandatnog povjerenstva.
Prema prijedlogu privremenog predsjednika u Mandatno povjerenstvo jednoglasno su izabrani:

 1. Tihomir Hajduković, za predsjednika
 2. Branimir Smoljan, za člana
 3. Voislav Pačarić, za člana

Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Tihomir Hajduković podnio je izvješće Mandatnog povjerenstva.
Utvrđeno je da su izabrani vijećnici IVAN FEKETE i TOMISLAV MAĐARIĆ,
oba iz Viljeva, podnijeli pismene ostavke na vijećničku dužnost, jer su na izborima 17. svibnja 2009. godine izabrani za Općinskog načelnika i zamjenika načelnika. Za njihove zamjenike tj. za nove članove Općinskog vijeća izabrani su s knadidacijske liste HDZ-a DARIO GRGIĆ iz Viljeva i IVAN BERTIĆ iz Ivanova. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Ad.3. Prisega vijećnika.
Ponovno je izabran privremeni predsjednik vijeća Ivan Bertić, kao najstariji vijećnik, koji je preuzeo daljnje vođenje sjednice.
Potom su svi izabrani vijećnici dali svečanu prisegu, te i vlastoručno potpisali tekst svečane prisege, koji je arhiviran u materijalima sjednice.

Ad.4. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje.
Privremeni predsjedatelj na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a dao je prijedlog za izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje:

 1. Đuka Vincetić, za predsjednika,
 2. Ivan Cvrković, za člana,
 3. Simo Miličević, za člana, što je jednoglasno i usvojeno.

Ad.5. Izbor predsjednika općinskog vijeća.
Na prijedlog privremenog predsjednika a po pisanom prijedlogu Povjerenstva za izbor i imenovanje za predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo izabran je DAVORIN FEKETE, sa 13 glasova za i 1 suzdržanim (Ivica Kovačević).
Potom je predsjedanje sjednice preuzeo novoizabrani predsjednik, zahvalio se na izboru, zaželio uspješan rad vijeću u budućem radu te potom i zaključio današnji rad sjednice.
Završeno s radom u 15,20 sati.

ZAPISNIČAR:      

Tihomir Hajduković                                        

 OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
 1.Mirko Knežević
2.Voislav Pačarić


PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

02. sjednica održana 8.7.2009.
ZAPISNIK sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 08. srpnja 2009. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 20 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/09-01/15 i URBROJ: 2115/05-01-09-1 od 02. srpnja 2009. godine. Sjednica je započela u 20 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća, Davorin Fekete, te uz ponuđeni dnevni red predložio nadopunu da točka 2. glasi : Prisega načelnika i njegovog zamjenika te da ostale točke dnevnog reda ostaju nepromjenjene, što je i jednoglasno prihvaćeno.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 13 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Tihomir Hajduković, Branimir Smoljan, Đuka Vincetić, Ivan Knežević, Željko Viljevac, Ivan Cvrković, Simo Miličević, Marko Mihaljević, Voislav Pačarić, Ivan Bogdanović, Ivan Bertić, Dario Grgić.
NEDOSTAJE: Mirko Knežević.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegov zamjenik Tomislav Mađarić, D. Đurišić – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad.1. Izvod iz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad.2. Prisega načelnika i zamjenika načelnika Općine Viljevo.
Predsjednik vijeća Davorin Fekete pročitao je tekst svečane prisege a potom su Općinski načelnik Ivan Fekete i Zamjenik načelnika Tomislav Mađarić pred predsjednikom i ostalim članovima Općinskog vijeća Općine Viljevo prisegnuli, potvrđujući tekst prisege koji glasi: „Prisežem da ću dužnost načelnika (zamjenika načelnika) obnašati savjesno i odgovorno i držati se Ustava, zakona i odluka Vijeća, te da ću poštivati pravni poredak i zalagati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Viljevo“.

Ad. 3. Izvješće Mandatnog povjerenstva i davanje prisege vijećnika.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Tihomir Hajduković podnio je izvješće Mandatnog povjerenstva.
Utvrđeno je da je izabrani vijećnik IVICA KOVAČEVIĆ, stavio svoj mandat u mirovanje pisanim putem te da je
prema prijedlogu HSS-a za njegovog zamjenika u Općinskom vijeću Općine Viljevo određen slijedeći sa izborne liste a to je ŽELJKO VILJEVAC iz Viljeva. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, a potom je novoizabrani vijećnik dao i svečanu prisegu pred predsjednikom i ostalim članovima Općinskog vijeća Općine Viljevo.

Ad.4. Donošenje odluke o prihvaćanju Statuta Općine Viljevo.
Izvjestitelji pod ovom točkom bili su T. Hajduković, I. Fekete, D. Fekete. Statut se sastoji od XI poglavlja kojima je podrobnije uređen samoupravni djelokrug Općine Viljevo, obilježja općine, javna priznanja, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela općine, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, pitanje referenduma, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja kao i ostala važna pitanja za ostvarivanje prava i obaveza Općine Viljevo. Po provedenoj raspravi Statut Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad.5. Donošenje odluke o prihvaćanju Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvjestitelji pod ovom točkom bili su T. Hajduković, I. Fekete, D. Fekete.
Predsjednik vijeća D. Fekete odmah je predložio izmjene u nekim člancima Poslovnika, kako slijedi:

 • u članku 15. „Izvješća se daju najkasnije u roku od 30 dana pismeno.“ ( u materijalu stoji 15 dana)

 • u članku 43. „Predsjednik vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća kada to traži navodeći razloge za sazivanje, 1/3 vijećnika, radno tijelo vijeća ili načelnik.“ ( u materijalu stoji 1/5 vijećnika)
 • u članku 50. „Prisutnost se mora utvrditi kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika.“( u materijalu stoji ¼ vijećnika)
 • u članku 54. „Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti najduže 5 minuta, a predsjednici klubova do 10 minuta.“( u materijalu stoji 10 minuta i 15 minuta)

Po provedenoj raspravi Poslovnik sa predloženim izmjenama prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (Ž. Viljevac, I. Knežević, I. Bogdanović, M. Mihaljević).

Ad.6. Donošenje odluke o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo.
U ime Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Cvrković za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo predložio je Đuku Vincetića. S obzirom da nije bilo drugih prijedloga predsjednik vijeća Davorin Fekete dao je prijedlog na glasovanje, te je utvrđeno da je za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo jednoglasno izabran Đuka Vincetić.

Ad.7. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstava i Komisija Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Prijedlog Rješenja o izboru članova Povjerenstava i Komisija Općinskog vijeća Općine Viljevo, sukladno članku 21. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo iznio je predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, Đuka Vincetić, kako slijedi:

I  U Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja biraju se:


1.   TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za predsjednika
2.   BRANIMIR SMOLJAN, za člana
3.   DAVORIN FEKETE, za člana

II  U Komisiju za financije i Proračun biraju se:

 1. TOMISLAV MAĐARIĆ, za predsjednika
 2. IVAN FEKETE, za člana
 3. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana

III  U Povjerenstvo za predstavke i pritužbe biraju se:

 1. IVAN BERTIĆ, za predsjednika
 2. MIRKO KNEŽEVIĆ, za člana
 3. SIMO MILIČEVIĆ, za člana

IV  U Povjerenstvo za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove, zakup lokala biraju se:

 1. TOMISLAV MAĐARIĆ, za predsjednika
 2. ĐUKA VINCETIĆ, za člana
 3. IVAN CVRKOVIĆ, za člana

V  U Povjerenstvo za poljoprivredu i gospodarstvo biraju se:


1.  DAVORIN FEKETE, za predsjednika
2.  TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
3.  IVICA ŠOŠ , za člana
4.  IVAN FEKETE, za člana
5.  SLAVKO ŠATOVIĆ, za člana
6.  DARIO GRGIĆ, za člana
7.  VOISLAV PAČARIĆ, za člana

VI  U Povjerenstvo za protupožarnu i civilnu zaštitu biraju se:

 1. MIRKO KNEŽEVIĆ, za predsjednika
 2. PAVO CVETANIĆ, za člana
 3. STEVO POSAVAC, za člana

VII  U Komisiju za elementarne nepogode biraju se:

 1. IVAN FEKETE, za predsjednika
 2. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
 3. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana
 4. IVAN CVRKOVIĆ, za člana
 5. VOISLAV PAČARIĆ, za člana
 6. DARIO GRGIĆ, za člana
 7. SLAVKO ŠATOVIĆ, za člana


VIII  U Povjerenstvo za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb
biraju se:

 1. ĐUKA VINCETIĆ, za predsjednika
 2. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
 3. VOISLAV PAČARIĆ, za člana
 4. SIMO MILIČEVIĆ, za člana
 5. IVAN BERTIĆ, za člana
 6. MIRA ZUBER, za člana
 7. STEVO TEPŠIĆ, za člana

IX  U Povjerenstvo za dodjelu stipendija biraju se:

 1. BRANIMIR SMOLJAN, za predsjednika
 2. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana
 3. DAVORIN FEKETE , za člana
 4. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
 5. IVAN CVRKOVIĆ, za člana

X   U Povjerenstvo za šport i kulturu biraju se:


1.  BRANKO FRANC, za predsjednika
2.  IVICA PANDURIĆ, za člana
3.  MARINKO BERTIĆ, za člana
4.  SLAVKO ŠANTOR, za člana
5.  IVAN KNEŽEVIĆ, za člana

Povjerenstva su dužna je obaviti sve poslove sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Po provedenoj raspravi prijedlog Rješenja o izboru članova Povjerenstava i Komisija Općinskog vijeća Općine Viljevo prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (Ž. Viljevac, I. Knežević, I. Bogdanović, M. Mihaljević).

 

Ad.8. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
D. Fekete
pročitao je pisani podnesak kojime vijećnik Tihomir Hajduković s datumom 08.07.2009. godine stavlja svoj mandat u mirovanje, zbog nespojivosti obnašanja dužnosti vijećnika sa poslom kojeg obavlja u Općinskoj upravi Općine Viljevo, Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela.
Za njegovog zamjenika određuje se Ivica Šoš iz Viljeva, koji će svečanu prisegu dati na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Viljevo.
T. Mađarić
upoznao je vijećnike sa dopisom odvjetničkog ureda Tihomira Zeca iz Osijeka koji zastupa tvrtku HT – Hrvatske telekomunikacije u postupku uređenja vlasničko-pravnih odnosa glede telefonskih centrala u Viljevu i Ivanovu, te je po provedenoj raspravi načelnik I. Fekete predložio da se predmet riješi na način da nekretnine ostanu u vlasništvu Općine Viljevo a korisnicima se nekretnine daju na korištenje, tj. pravo služnosti dok obavljaju djelatnost telekomunikacije na području naše općine.
I. Bertić
postavio je rješavanje pitanja vodoopskrbe područja Općine Viljevo na što je odgovorio načelnik I. Fekete da se očekuje sastanak svih načelnika zainteresiranih za vodoopskrbu ovog područja „Slavonska Podravina“ te određivanje glavnog nositelja investicije i time realizacija samog projekta za koji su financijska sredstva osigurana.
Ž. Viljevac
je zatražio informaciju o stanju punjenja Općinskog proračuna na što mu je odgovorio načelnik I. Fekete da trenutna situacija kao i svugdje nije sjajna, u tijeku su povrati poreza građanima te da će pitanje rebalansa proračuna Općine Viljevo biti jedna od slijedećih tema.
D. Grgić
je zatražio informaciju o stanju aktivnosti na izgradnji vatrogasnog doma u Viljevu, na što je takođe odgovorio načelnik I. Fekete, te izvjestio vijećnike o trenutnoj situaciji i o tome da se još uvijek očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova od strane nadležnog ministarstva.

Završeno s radom u 20,40 sati.

ZAPISNIČAR:                                                
Tihomir Hajduković


PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete

03. sjednica održana 13.10.2009.
ZAPISNIK sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 13. listopada 2009. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/09-01/21 i URBROJ: 2115/05-01-09-1 od 07. listopada 2009. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio podpredsjednik vijeća, Đuka Vincetić, te predložio dnevni red iz saziva koji je jednoglasno prihvaćen.
Konstatirano je da je sjednici nazočno 12 vijećnika. Kasnije se uključio u rad Davorin Fekete. (7. točka d.r.).
NAZOČNI VIJEĆNICI: Đuka Vincetić, Branimir Smoljan, Ivan Knežević, Željko Viljevac, Ivan Cvrković, Simo Miličević, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Ivan Bertić, Dario Grgić, Mirko Knežević, Ivica Šoš.
NEDOSTAJE: Voislav Pačarić.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegov zamjenik Tomislav Mađarić, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, I. Korov – Radio D. Miholjac.
Dnevni red po točkama:

Ad.1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i davanje prisege vijećnika.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva T. Hajduković izvjestio je o stavljanju svog mandata u mirovanje, te ga zamjenjuje slijedeći sa liste HDZ-a Ivica Šoš iz Viljeva, koji je potom i svečano prisegnuo.

Ad. 3. Izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje Općine Viljevo za 2008. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju istog.
Uvid u proračun Općine Viljevo za 2008. godinu je obavio Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek. Izvjestitelji su I. Fekete i T. Hajduković a prema izvješću revizora tijekom 2007. i 2008. godine u financijskom poslovanju općine nije bilo nepravilnosti. Izvješće DUR priloženo je u privitku poziva za sjednicu vijeća. U raspravu se uključio vijećnik Ž. Viljevac (HSS) te iznio svoju sumnju u rad kako Državnog ureda za reviziju tako i svih ostalih državnih institucija.
Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun Općine Viljevo za 2008. godinu prihvaćeno je sa 10 glasova ZA i 2 glasa protiv.

Ad.4. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Viljevo za razdoblje I-IX mjesec 2009. godine i donošenje zaključka u svezi istog.
Izvjestitelji pod ovom točkom bili su T. Hajduković i I. Fekete.
Prihodi su ostvareni u iznosu od 2.612.491 kunu a rashodi u iznosu od 2.448.150 kuna, što čini oko 40% planiranih sredstava u odnosu na godišnju razinu.
Prema Izvješću najviše je podbacila prihodovna strana od prikupljanja sredstava od poljoprivrednog zemljišta (prodaja, zakup i ost.), porez na dobit, porez na promet nekretnina te potpore iz proračuna viših razina, što je uzrokovalo smanjenje rashodovne strane, kapitalnih i ostalih projekata, iako su najveća sredstva utrošena za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (EIB II – 937.109,75 kn)) i sanaciju divljih odlagališta otpada (358.935,05 kn). Stanje kredita HBOR-u Zagreb iznosi 1.360,959,46 kuna sa zadnjim obrokom otplate 31.12.2016. godine. Po provedenoj raspravi i uključivanja vijećnika u istu (M. Mihaljević, Ž. Viljevac, I. Knežević) Izvješće o izvršenju proračuna općine Viljevo za prvih devet mjeseci 2009. godine prihvaćeno je sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim.

Ad.5. Stanje vodoopskrbe na području Općine Viljevo i donošenje zaključka u svezi istog.
Izvjestitelji pod ovom točkom bili su I. Fekete i T. Mađarić.
Ivan Fekete požalio se u Izvješću na nekorektan i maćehinski odnos ŽOB prema Općini Viljevo po pitanju realizacije ovog projekta, no unatoč tome obavljeni su završni razgovor sa predstavnicima Hrvatskih voda u Zagrebu i nadležnog MŠVG (tajnik Z. Krmek), te su dogovorene određene aktivnosti koje će investiciju vodoopskrbe privesti kraju do konca 2010. godine. Prihvaćen je zaključak da se što prije utvrdi najbolji ponuđač za izvođenje radova na vodoopskrbi, kao i koncesionar za vodoopskrbu, odredi investitor kao i postotak učešća Općine Viljevo u financiranju projekta. 
Tomislav Mađarić izvjestio je vijećnike o financijskim pokazateljima ukupne investicije, prema izračunu Hrvatskih voda, te zamolio i vijećnike, članove ostalih političkih stranaka (HSS, HDSSB, SDSS) da daju svoj doprinos u rješavanju problema vodoopskrbe te aktiviraju i županijske vlasti da pripomognu realizaciju ovog projekta, za koji je građevinska dozvola već dva puta istekla.

Ad.6. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo i donošenje zaključka u svezi istog.
Po provedenoj raspravi o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo, sa 11 glasova ZA i jednim protiv doneseni su slijedeći zaključci:

1. što hitnije ovlastiti tvrtku registriranu za obavljanje takve djelatnosti da za potrebe Općine Viljevo izradi Izvješće o stanju te potom i Procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja,

2. ažurirati Stožer civilne zaštite Općine Viljevo (načelnik stožera je zamj. načelnika T. Mađarić umjesto T. Hajduković),

3. pripremiti Smjernice za organizaciju i razvoja sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Viljevo u 2010. godini do kraja tekuće, 2009. godine.

 

Ad.7. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo, kojom su uređena prava na ostvarivanje raznih vidova pomoći obiteljima i pojedincima s područja općine, kojih je mnogo, te uvjeti pod kojima se prava ostvaruju kao i vrste pomoći i prava kao što su:
- pomoć za sufinanciranje troškove javnog prijevoza, troškovi stanovanja, jednokratna pomoć, pomoć za pogrebne troškove, dodjela poklon paketa, pomoć za ogrijev, sufinanciranje troškova prehrane učenika osn. škole, plaćanje kom. naknade, plaćanje odvoza kućnog smeća, podmirenje troškova električne energije, sufinanciranje udžbenika za osn. školu.
Donesen je zaključak da se zahtjevi za dodjelu pomoći za ogrijev primaju do 25. listopada, kada će se sazvati povjerenstvo i utvrditi korisnike koji ostvaruju to pravo, kao i da će se sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola financirati do kraja 2009. godine, sa iznosom od cca 150,00 kn mjesečno po učeniku.

Ad.8. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Ivan Fekete
pročitao je pisani podnesak tvrtke EnviTec Biogas d.o.o. iz Slatine, sa zahtjevom za kompletiranjem parcele spajanjem k.č. broj 1643/1 (javna cesta u GZ Cret Viljevski) sa parcelama u njihovom vlasništvu, u svrhu izgradnje bioplinskog postrojenja. Donesen je zaključak da se dio čestice izdvoji i potom ponudi u prodaju po uloženim sredstvima ili se zasnuje pravo služnosti nad istom kako bi se investicija izgradnje biopostrojenja mogla u potpunosti realizirati.

Načelnik I. Fekete upoznao je vijećnike sa tijekom provođenja Programa javnih radova – zaposleno je 18 radnika, te da će se osim održavanja javnih objekta, javnih površina, uređenja mjesnih grobalja u okviru istog projekta izvršiti pripomoć u izgradnji i stambenog zbrinjavanja socijalno ugrožene obitelji u Viljevu (Majdenić Anđelka i Marcel sa kojima živi dvoje maloljetne djece bez oba roditelja Ronta Tomislav i Darko), što je jednoglasno prihvaćeno od strane vijećnika.
Uključivanjem u raspravu ostalih vijećnika (I. Knežević, D. Fekete, Ž. Viljevac, S. Miličević) te odgovorima načalnika o pitanjima nastavka izgradnje cesta, radovima GES-a na istraživnju nafte, izgradnji vodne stepenice, stanju javne rasvjete, stanju u poljoprivredi sjednica vijeća je završila sa radom u 21,30 sati.

 

ZAPISNIČAR:                                                
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Davorin Fekete v.r.

04. sjednica održana 23.12.2009.
ZAPISNIK sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 23. prosinca 2009. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 10 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/09-01/27 i URBROJ: 2115/05-01-09-1 od 17. prosinca 2009. godine. Sjednica je započela u 10 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća, Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, uz nadopunu da prije početka samog rada po predloženom dnevnom redu prisegu da novoizabrani zamjenik načelnika Stevo Posavac izabran na dopunskim izborima održanim 06.12.2009. godine, kao predstavnik srpske nacionalne manjine, što je jednoglasno prihvaćeno a potom i učinjeno.  
Konstatirano je da je sjednici nazočno 13 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Branimir Smoljan, Ivan Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Cvrković, Simo Miličević, Marko Mihaljević, Ivan Bogdanović, Ivan Bertić, Dario Grgić, Mirko Knežević, Ivica Šoš.
NEDOSTAJE: Željko Viljevac.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, I. Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno, uz nadopunu da se u zapisniku ispravi navod pod točkom 8. dnevnog reda, vezano za zahtjev tvrtke EnviTec Biogas d.o.o. iz Slatine, te treba pisati, kako slijedi: „Donesen je zaključak da se dio čestice izdvoji i potom ponudi u prodaju po uloženim sredstvima kako bi se investicija izgradnje biopostrojenja mogla u potpunosti realizirati“.

Ad. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2009. godinu.
Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika Općine Viljevo I. Fekete o izvršenju proračuna, T. Mađarića i T. Hajdukovića koji su bili izvjestitelji pod ovom točkom dnevnog reda, sa 2 suzdržana glasa i 11 glasova ZA usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2009. godinu, kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI:                                               4.844.555 KUNA
Preneseni manjak po god. obr. Za 2008. godinu  -    129.555 KUNA
Neto financiranje                                                  -    110.000 KUNA

UKUPNI RASHODI                                               4.605.000 KUNA

Ad. 3. Proračun Općine Viljevo za 2010. godinu.
Pod ovom točkom dnevnog reda sa 11 glasova ZA i 2 glasa suzdržana usvojen je Proračun Općine Viljevo za 2010. godinu, u ukupnom iznosu od 5.550.000 kuna. Proračun se sastoji od OPĆEG i POSEBNOG DIJELA proračuna. Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i računa financiranja, dok su u Posebnom dijelu proračuna Rashodi u iznosu od 5.440.000 kuna raspoređeni po razdjelima i glavama, odnosno nosiocima i korisnicima proračuna. Sastavni dio Proračuna Općine Viljevo za 2010. godinu čini i Plan razvojnih programa za slijedeće trogodišnje razdoblje, te Projekcija Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 2010-2012. godina.

Ad. 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2010. godinu.
Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN broj 87/08.), Općinsko vijeće Općine Viljevo usporedo sa donošenjem proračuna u obavezi je donijeti i Odluku o izvršenju Proračuna Općine Viljevo, kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, izvršavanje istog, upravljanje općinskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2010. godini. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu obuhvaćena su novčana sredstva u iznosu od 2.600.000 kuna. Sredstva se prikupljaju i koriste na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 i 82/04.), a njime su utvrđeni način prikupljanja sredstava (komunalni doprinos i ostali izvori sredstva) te njihovo trošenje za točno utvrđene namjene – izgradnju kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture (ceste, vodoopskrba, javna rasvjeta i ost.). Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu usvojen je i donešen jednoglasno.

Ad. 6. Plan nabave za 2010. godinu.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojen Plan nabave za 2010. godinu.
Istim su osigurana financijska sredstva u Proračunu Općine Viljevo za 2010. godinu u iznosu od 3.075.000 kuna, a koristit će se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za nabavku roba, usluga i radova.

Ad. 7. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2010. godini.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu i kulturi za Općinu Viljevo u 2010. godini. Financijska sredstva predviđena ovim Programom osigurana su u proračunu Općine Viljevo za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 600.000 kuna, i odnose se na korisnike u području športa, kulture i sl. a dodjeljivati će se tijekom godine na temelju zahtjeva i programa koje će Općini Viljevo dostaviti registrirane udruge građana koje djeluje na području Općine Viljevo.

Ad. 8. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.
Jednoglasno
je donesen zaključak o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu. Ovim Programom sredstva u proračunu Općine Viljevo za 2010. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 320.000 kuna a koristiti će se za: odvodnju površinskih (atmosferskih) voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i čišćenje grobalja u svim naseljima općine te održavanje uređaja javne rasvjete.

Ad. 9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2010. godini.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćena odluka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo u 2010. godini.
Smjernice se donose sa ciljem razvoja i organizacije sustava zaštite i spašavnja na području Općine Viljevo, sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i spašavanja te organizacijom i uključivanjem u sustav postrojbi civilne zaštite, vatrogastva kao i ostalih čimbenika (udruge građana, pravne osobe) koje se bave sustavom zaštite i spašavanja kao redovitom djelatnošću ili će to biti u slučaju potrebe.
Sredstva predviđena za razvoj sustava zaštite i spašavanja u proračunu Općine Viljevo za 2010. godinu iznose 760.000 kuna.

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Načelnik I. Fekete upoznao je vijećnike sa izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu te utvrđenim novim početnim cijenama zakupa, prodaje i koncesije za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu (NN 40/09.). I.Fekete takođe je izvjestio vijećnike o završetku rekonstrukcije kuće – stambenog prostora za socijalno ugroženu obitelj A. Majdenić, koja živi s mužem i troje malodobne djece. Financijska sredstva za nabavku građevinskog materijala potrebitog za iztvođenje radova osigurana su u proračunu Općine Viljevo za 2009. godinu a radovi su izvedeni u okviru provođenja Programa javnih radova tijekom 2009. godine.
Vezano za prijevoz učenika srednjih škola donesen je zaključak da se financiranje do kraja 2009. godine izvrši temeljem do sada donesenih odluka i zaključaka a u 2010. godini da se sredstva koriste sukladno odredbama donesene Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo, koja je prihvaćena na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Po iscrpljenom dnevnom redu načelnik općine I. Fekete zaželio je svim vijećnicima sretan Božić i Novu 2010. godinu, te je uslijedio zajednički domjenak i podjela skromnih poklona (kalendar, olovka, isl. ).

ZAPISNIČAR:                                             
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete v.r.
05. sjednica održana 23.3.2010.
ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 23. ožujka 2010. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/10-01/01 i URBROJ: 2115/05-01-10-1 od 17. ožujka 2010. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.  
Konstatirano je da je sjednici nazočno 11 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Cvrković, Simo Miličević, Ivan Bogdanović, Ivan Bertić, Dario Grgić, Mirko Knežević, Ivica Šoš.
NEDOSTAJE: Željko Viljevac, Marko Mihaljević, Branimir Smoljan.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, I. Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno.

Ad. 2. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta na području Općine Viljevo.
Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o prijedlogu odluke u materijalu, ista je donesena jednoglasno, uz napomenu da se odluka dostavi onima koji čine prekršaje navedene odlukom (odvoženje i odlaganje gnojnice, paljenja i sl.).

Ad. 3. Donošenje Odluke o izvođaču radova na izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te Plana zaštite i spašavanja na području Općine Viljevo.
Sukladno Zakonskoj obavezi Općina Viljevo je u obavezi izraditi Procjenu ugroženosti te Plan zaštite i spašavanja za svoje područje.
Od tri pristigle ponude za najpovoljniju jednoglasno je odabrana ponuda tvrtke ZaštitaInspekt d.o.o. iz Osijeka, Reisnerova 95a, sa cijenom izrade predmetnih dokumenata u iznosu od 17.500,00 kuna (bez PDV-a), što ukupno iznosi 21.525,00 kuna.

Ad. 4. Provođenje Programa javnih radova u 2010. godini.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćen prijedlog o provođenju Programa javnih radova na području Općine Viljevo u 2010. godini.
Tijekom 2010. godine planira se zaposliti na javnim radovima 20-ak osoba, što će se točno utvrditi kada se napravi plan radova te izvrši uvid u popis osoba koji će nam dostaviti Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ad. 5. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti.
Prema pisanom prijedlogu u materijalu jednoglasno je usvojena nova Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Viljevo sa utvrđenim mjerilima, uvjetima za provođenje postupka odabira izvođača komunalne djelatnosti bilo da se radi o koncesiji ili povjeravanju obavljanja komunalnih poslova temeljem sklapanja ugovora.

Ad. 6. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 • Načelnik I. Fekete upoznao je vijećnike o zajedničkoj suradnji svih općina s područja Donjeg Miholjca na izdavanju mjesečnih novina, u kojima će se objavljivati novosti iz rada ovih JLS. Sufinanciranje je zajedničko a cijena primjerka novina očekuje se oko 2,10 kuna.
 • Donesen je zaključak o daljnjem sufinanciranju mjesečnih karata za srednjoškolce, kako je to bilo i u 2009. godini, od početka školske godine, te sufinanciranje u istom iznosu troška smještaja u učenički dom kada se točno evidentira broj takovih korisnika.
 • Odobreno je sufinanciranje LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „KARAŠICA“ sa sjedištem u Valpovu, koja je osnovana s ciljem animiranja civilnog, poslovnog i privatnog sektora na području djelovanja LAG-a u 2010. godini sa iznosom od 5.000,00 kuna.
 • Razmotreno je očitovanje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi a u svezi odobrenja priznavanja pomoći za ogrijev u Općini Viljevo u 2007. godini (348 socijalno ugroženih osoba), a na koje je pritužbu nadležnom Ministarstvu uputio ured nadležan za poslove socijalne skrbi Osječko-baranjske županije. Istim očitovanjem nisu utvrđene nepravilnosti pri odobrenju pomoći za ogrijev socijalno ugroženim obiteljima i samcima te je Općina Viljevo odredila i više uvjeta za ostvarenje rečene pomoći nego je to utvrđeno Zakonom, te se očitovanje kao takvo jednoglasno prihvaća i od strane Općinskog vijeća Općine Viljevo.
 • Razmotren je Plan rada i financiranja HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA OSIJEK za 2010. godinu te su odobrena sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.
 • Po pitanju nekih vijećnika što je sa isplatama dnevnica vijećnicima za održavanje sjednica i povjerenstava načelnik I. Fekete odgovorio je da su ista obračunana te bi se trebala isplatiti do održavanja slijedeće sjednice Općinskog vijeća.
 • I. Fekete i T. Mađarić izvjestili su vijećnike o trenutnoj situaciji oko nastalih šteta na poljoprivrednim površinama i putevima od strane GESS-a i INE nakon seizmičkih ispitivanja na području Općine Viljevo, te su doneseni i slijedeći zaključci:
 • da se napravi dopis prema INA-i kako bi se komisije za procjenu šteta požurile s procjenom šteta jer su radovi u polju sve većeg intenziteta,
 • što hitnije urediti barem osnovne puteve kako bi poljoprivrednici mogli pristupiti svojim njivama (oštećeno je prema procjeni cca 115 km puteva u k.o. Viljevo i 35 km puteva u k.o. D. Miholjac.
 • Raspisan je natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za

Izgradnju poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne  
(regionalne) samouprave za 2010. godinu, te je po provedenoj raspravi  
zaključeno da se uvjeti natječaja razmotre te da se u slučaju da uvjete
zadovoljavamo na isti i javimo sa zahtjevom za završetak infrastrukture u
poduzetničkoj zoni Cret Viljevski.

 • Đ. Vincetić – postavio je pitanje postavljanja smeđe signalizacije na što

mu je odgovorio pročelnik T. Hajduković, da je područje Općine Viljevo  
obišao predstavnik tvrtke NOBILIS iz Osijeka koja se bavi takvim
poslovima, te je u pripremi izrada Projekta postavljanja smeđe
signalizacije  i realizacija istog.

 

Sjednica je završila u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR:                                             
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete v.r.
06. sjednica održana 8.6.2010.
ZAPISNIK sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 08. lipnja 2010. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 19 sati.
Sjednicu je sazvao predsjednik vijeća, Davorin Fekete pozivom KLASA: 021-05/10-01/03 i URBROJ: 2115/05-01-10-1 od 02. lipnja 2010. godine. Sjednica je započela u 19 sati. Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Davorin Fekete, te predložio dnevni red iz saziva, što je jednoglasno prihvaćeno.  
Konstatirano je da je sjednici nazočno 9 vijećnika.
NAZOČNI VIJEĆNICI: Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Knežević, Voislav Pačarić, Ivan Cvrković, Ivan Bertić, Dario Grgić, Mirko Knežević, Ivica Šoš.
NEDOSTAJE: Željko Viljevac, Marko Mihaljević, Branimir Smoljan, Simo Miličević, Ivan Bogdanović.
OSTALI NAZOČNI: Ivan Fekete, načelnik Općine Viljevo i njegovi zamjenici Tomislav Mađarić i Stevo Posavac, Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, I. Korov – Radio D. Miholjac.

Dnevni red po točkama:

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo usvojen je jednoglasno, uz primjedbu I. Kneževića da se u zapisniku upiše ime svakog izlagača po svakom postavljenom pitanju, isto kao i kod prebrojavanja rezultata glasovanja za neku točku dnevnog reda.

Ad. 2. Donošenje Odluke prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2009. godinu.
Po provedenoj raspravi nakon izlaganja načelnika I. Fekete o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2009. godinu, izvješće je usvojeno jednoglasno. Utvrđeno je ostvarenje prihoda u iznosu od 4.460.164 kune, te rashodi u ukupnom iznosu od 4.746.286 kuna. Ukupni manjak za prijenos sa prijašnjim godinama, koji je predviđen za za pokriće u slijedećem razdoblji iznosi 415.677 kuna, što će se prikazati rebalansom proračuna za 2010. godinu.
Ivan Knežević – tražio je obrazloženje kao i detaljnije izvješće o stanju dužnika prema Općini Viljevo, koji prema njegovim riječima „koriste blagodati općine kojoj su istovremeno dužni“. O detaljnijim podacima o stanju dugovanja i potraživanja vijećnike je izvjestio načelnik Ivan Fekete.

Ad. 3. Izvješće o radu načelnika Općine Viljevo za 2009. godinu, te razdoblje 01.01-31.05.2010. godine.
Pisano Izvješće o radu načelnika za navedeno razdoblje svi su vijećnici dobili u privitku poziva za sjednicu vijeća (u materijalu), koje je načelnik Ivan Fekete u kraćim crtama i obrazložio.
Ivan Knežević – nije zadovoljan načelnikovim Izvješćem o radu jer po njegovim riječima „nije napravljeno ništa konkretno, npr. zašto stoji izgradnja vodovoda, zašto županija Općini Viljevo ne da nikakv novac, zašto se govori da će se graditi biopostrojenje u Cretu Viljevskom kad ne postoje uvjeti za izgradnju istog“.
Ivan Fekete – županija ne da novac Općini Viljevo niti uvažava naše projekte, između kojih i izgradnju vodovoda iako ih mi svake godine nominiramo županiji na za to predviđenim obrascima.
D. Fekete – neka gos. I. Knežević svojem stranačkom kolegi (HSS) I. Đebiću, koji je nadležan za vodoopskrbu ovog područja putem KG Park Donji Miholjac, kaže da pripomogne izgradnju vodovoda u Viljeevu a ne da odmažu, kako je to bilo neke godine pri isplati sredstava za štete od elementarne nepogode.
T. Mađarić – za projekat vodoopskrbe već 2 puta izlazi građevinska dozvola a županija vodi u svojim evidencijama da za tu investiciju niti ne postoji ista, te predlaže da na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća jedna točka dnevnog reda bude vododopskrba Općine Viljevo, te da se na istu pozove gospodin I. Đebić, direktor KG Park Donji Miholjac, što je i jednoglasno prihvaćeno.
Po pitanju izgradnje biopostrojenja T. Mađarić upoznao je vijećnike sa trenutnim stanjem izgradnje, kako biopostrojenja, za koje je ishodovana sva potrebita građevinska dokumentacija, tako i ostale investicije koje su u tijeku. 
Ivan Fekete – ističe zadovoljstvo učinjenim, no ne možemo utvrditi točne datume kada će se neka investicija realizirati jer to ne ovisi samo o nama, prvenstveno projekat vodoopskrbe, jer su to investicije za koje se sredstva osiguravaju ne samo u općinskom proračunu, nego većim dijelom u državnom, HV i sl.  
Ivan Bertić – konstatira kako je to teško objasniti vjećnicima a što se onda čudimo što to ne razumiju obični ljudi s područja naše općine.
Izvješće je prihvaćeno sa 8 glasova za i 1 protiv (Ivan Knežević).

Ad. 4. Uspostava sustava gospodarenja otpadom na području OBŽ sukladno Planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2007-2014. godina, izvješće i donošenje zaključka u svezi istog.
Po provedenoj raspravi jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o stanju gospodarenja otpadom na području Općine Viljevo, kao i prijedlog Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske županije koji treba potpisati u ime općine načelnik Ivan Fekete. Dana 9.6.2010. u županiji će se održati sastanak predstavnika JLS sa županom OBŽ te će o detaljima vijećnici biti obaviješteni na slijedećoj sjednici vijeća.

Ad. 5. Provođenje odredbi Zakona o savjetima mladih – objava Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Viljevo.
Sukladno zakonskoj obavezi, prethodno donesenoj Odluci o osnivanju savjeta mladih Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ 1/2008.), jednoglasno je donesen zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Viljevo.

Ad. 6. Donošenje Odluke o osnovici i koeficjentima za obračun plaće (naknade) načelnika i njegovih zamjenika.
Prijedlog Odluke usklađen je sa novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojom se određuje plaća Općinskog načelnika koeficjentom 3,06 čime je plaća određena u bruto iznosu kao i do sada, dok su koeficjenti za 2 zamjenika načelnika utvrđeni u iznosu od 0,54 prema prijedlogu predsjednika vijeća D. Fekete, čime će neto iznos plaće za donačelnike iznositi 1.500,00 kuna.
Ivan Cvrković – predlaže da se koeficjent poveća i načelniku, jer to Zakon dozvoljava, što je načelnik I. Fekete odbio.
Odluka je prihvaćena sa 8 glasova ZA i 1 suzdržanim (I. Knežević).

Ad. 6. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 • Načelnik I. Fekete predložio je da se redovitim studentima s područja Općine Viljevo za tekuću godinu dodjeli jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna.
 • T. Hajduković je podsjetio vijećnike da su do sada studenti dobivali 600,00 kn mjesečno (6.000,00 kn godišnje) te konstartirao da je predloženi iznos puno manji u odnosu na protekle godine.
 • I. Fekete predlaže vijećnicima da se jednokratna pomoć dodjeli svim studentima 2-6. godine koji zadovoljavaju utvrđene kriterije u iznosu od 2.000,00 kuna, što je jednoglasno i usvojeno, te će Općinska uprava u narednih mjesec dana prikupiti zahtjeve studenata.
 • Javni radovi – načelnik I. Fekete upoznao je vijećnike o provedbi Programa javnih radova na području Općine Viljevo, te da je temeljem istog zaposleno 24 osobe sa zavoda za zapošljavanje na razdoblje od 3 mjeseca, počev od 15.05., te će isti obavljati poslove na održavanju i uređenju objekata u vlasništvu općine kao i uređenju i čišćenju javnih i ostalih površina – komunalni poslovi.
 • I. Bertić predložio je da se putem programa javnog rada obave poslovi na uređenju crkve u Ivanovu koja prokišnjava, da se skine i premjesti stara betonska ograda oko nove crkve. Prijedlog je usvojen jednoglasno.
 • D. Fekete je upozorio da se stručni poslovi daju za to ovlaštenim firmama te se pazi da netko od radnika ne bi nastradao na izvođenju istih.
 • Elementarna nepogoda – velike količine oborina, poplava proglašena je za područje Općine Viljevo za sve poljoprivredne kulture, a očekuje se proglašenje i za ostalo dobra (dugogodišnji nasadi, objekti i sl.).
 • I. Fekete – izvješćuje vijećnike da su u tijeku prijave šteta, te da općina odrađuje što je u njenim mogućnostima (npr. nabavka pitke vode).
 • I. Cvrković – izvješćuje vijećnike da je teren i prostorije nogometnog kluba u Ivanovu već drugi put pod vodom, te će sigurno biti štete na istima.
 • Ostalo
 • M. Knežević je iznio podatak da je vodna čistila kanale a ostatak materijala nije sanirala u potpunost te su ostali panjevi, trava i ostali otpad po njivama i putevima, zatim je postavio pitanje deponije iza Bagrove šume iz koje se vadio pijesak te se sada dovozi otpadni materijal, kao i pitanje uređenja poljskih puteva nakon izvođenja radova GES-a i INE, što je po njegovu mišljenju loše odrađeno.
 • I. Fekete – ističe da su putevi uređeni za prvu ruku što će se u potpunosti odraditi tijekom ljeta kada se poprave vremenski uvjeti i dođe novac od INE, cca 350.000,00 kuna, dok će se deponija pijeska zatvoriti postavljanjem rampe a problem ostatka materijala nakon čišćenja kanala riješiti sa izvođačem radova, poduzećem Karašica-Vučica iz Donjeg Miholjca.  
 • D. Grgić – postavio je pitanje održavanja bankina uz županijske i državne ceste na što mu je odgovorio I. Fekete da će stupiti u vezu sa predstavnikom Hrvatskih cesta te pokušati razrješiti taj problem.
 • V. Pačarić je istakao problem okupljanja dijela stanovnika ispred trgovine te na nedolično ponašanje istih (konzumacija pića, jela i sl.), u čemu mu se priključio S. Posavac te iznio podatak da se isto događa i u prostorijama društvenog doma, što bi trebalo nekako riješiti.
 • I. Fekete se obavezao da će o istom obavjestiti sanitarnu inspekciju i policijsku postaju te tako pokušati riješiti nastali problem.

Sjednica je završila u 21 sat.

ZAPISNIČAR:                                             
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Davorin Fekete
 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje