Glavni izbornik
Poveznice

os_ante_starcevica_link

 

JAVNI POZIV

 JAVNI POZIV

argaiv1454

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VILJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  (NN broj 86/12.) Općina Viljevo, objavljuje

JAVNI POZIV

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja

zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno nadležnom tijelu ili preporučeno poštom na adresu:

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC

Vukovarska 1, Donji Miholjac

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

 Iznimno od gore navedenog predmetni zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Navedenim Zakonom uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom na temelju predmetnog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže i to:

 

  • vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011)
  • koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

 

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju dostavlja se dokumentacija navedena u članku 11., 12., 13., 14. i 15. gore navedenog Zakona.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, tijekom uredovnog radnog vremena, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati.

 
Pogled na našu općinu
Pretraživanje